Host countriesDotation (EUR/month)
Group 1: Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Liechtenstein, Norway, Sweden, United Kingdom.520 EUR/month
Group 2:
Austria, Belgium, Cyprus, Greece, Germany, Netherlands, Portugal, Spain, Malta, France, Italy.
470 EUR/month
Group 3: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Northern Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Turkey, Serbia.420 EUR/month

Student Mobility for Internship abroad

Students who take the internship will receive an additional grant of 100 EUR / month>.

Students from less-favored backgrounds (other than special needs students)

Allowance for students from less-favored backgrounds is not paid out of Erasmus + funding. Funds for the supplement under this title will be provided through the Ministry of Education, Science and Sport. Students from less-favored environments receive an allowance higher than the aforementioned allowances, regardless of the type of mobility (ie, a less-favored student who goes to practice receives a higher allowance; the student receives only one allowance).

The eligibility of a student to receive an incentive for the socially disadvantaged is evidenced by proof that this is a valid decision of the Social Work Center stating that the student himself or a member of the common household receives a state scholarship, social security allowance, child benefit, financial social assistance or is entitled to large family allowance (if the decision of the Center for Social Work does not read the student’s name, a certificate from the household record stating that the student lives in a shared household with a person entitled to one of the social rights must also be provided) it is necessary to submit some other document or proof (eg a certificate of the application for the Social Work Center Certificate), proving that he has applied to the Social Work Center for a certificate of the Social Work Center (the Decision of the Social Work Center must be submitted by the student subsequently). In the case of foreign students, other relevant evidence must be provided to show that the student comes from a socially disadvantaged background.

More information and application forms can be found HERE.

Additional resources for disabled mobility participants

Students with special needs who will be approved for Erasmus + exchange will be able to apply for additional funding with Erasmus+ EU grants.

More information and application forms can be found HERE.

Supplement to Erasmus+ Ad Futura Scholarship/strong>

The Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia has published on its web page the Call for Proposals for Ad Futura Scholarships for Erasmus + Study Abroad Students for 2018 .

An additional 64 EUR/month is foreseen. in proportion to the duration of the student’s mobility (2 EUR/day).

GENERAL CONDITIONS

Students can opt for 2 types of Erasmus + mobility in one of the partner countries:

 • a study period abroad at a partner higher education institution (duration: 3-12 months)
 • a traineeship (work placement) abroad in an enterprise or any other relevant workplace (duration: 2-12 months)

Študent mora izpolnjevati določene splošne in minimalne pogoje:

 • Na instituciji nosilki Erasmus+ listine mora imeti status študenta, kar pomeni, da mora biti za izvajanje mobilnosti za usposabljanje biti najmanj študent 1. letnika, za izvajanje mobilnosti za študijsko izmenjavo pa študent najmanj 2. letnika.
 • Za izmenjavo si lahko izberejo inštitucijo, ki je nosilka Erasmus+ listine (za študij) ali podjetje (za usposabljanje) v okviru ene izmed sodelujočih držav, matična inštitucija pa mora biti nosilka ECHE listine.
 • Pred odhodom na študijsko izmenjavo mora študent podpisati dokument Študijski sporazum ter se dogovoriti s koordinatorjem, mentorjem, profesorji in drugimi možnimi vpletenimi na matični inštituciji vse potrebno glede vsebine študija in priznavanja opravljenih obveznosti.
 • Pred odhodom na usposabljanje podpiše pogodbo o namestitvi in dokument Dogovor o usposabljanju.
 • NOVO: Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel in pri tem lahko tudi kombinira obe mobilnosti.

Status Erasmus+ študenta je praviloma enakovreden statusu študenta države gostiteljice. Država gostiteljica študentu ne sme zaračunavati šolnine.

 

IZVEDBA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE IN USPOSABLJANJA

Obvezna je prijava na javni razpis za tekoče pogodbeno leto.

Študent se prijavi na JAVNI RAZPIS za tekoče pogodbeno leto in je izbran na podlagi kriterijev, ki jih inštitucija upošteva. Ti kriteriji so poleg splošnih kriterijev, ki jih pogodbeno že določa ERASMUS+ program, lahko še:

 • motivacijsko pismo (CVI, reference, kratek opis, razlogi za prijavo, pričakovanja študenta…);
 • izdelan grobi študijski načrt ali načrt za opravljanje usposabljanja v tujini, če pa to še ni mogoče, v primeru, da destinacija še ni znana, pa opombo s to obrazložitvijo;
 • znanje jezika (potrdila, dosežene ocene iz tujega jezika v IP); skladnost izbranega področja izmenjave z IP VSŠ TŠC Maribor;
 • stroški izmenjave (oddaljenost destinacije, ocena stroškov glede na državo po predpisani lestvici);
 • študijska aktivnost študenta (opravljen vsaj 1 izpit v tekočem šolskem letu oz. udeležba v IP;
 • študijski uspeh študenta – povprečna ocena (le v primeru, če s predhodnimi kriteriji še ne pridemo do ustreznega nabora študentov);
 • študentje, ki bodo imeli dogovorjeno izmenjavo časovno prej, imajo pri izbiri prednost;
 • prednost pri izbiri imajo tudi študenti, ki še nikoli niso odstopili od prijave k javnemu razpisu in/ali odklonili ponujene destinacije s strani matične inštitucije;
 • prednosti imajo študenti, ki še nikoli niso odšli na izmenjavo preko Erasmusa.

Priprava na izvedbo izmenjave

Študent mora:

 • pred odhodom v tujino podpisati za to določeno pogodbeno dokumentacijo;
 • priporočljivo je zbrati vse potrebne informacije o praktičnih izkušnjah drugih študentov, ki so že obiskali to destinacijo, o časovno in finančno optimalno izvedenem potovanju, o ugodni namestitvi ter se pozanimati o načinu in specifikah življenja v izbrani destinaciji.

Izvedba izmenjave

Študent mora:

 • po prihodu v tujino obvezno javiti svoj prihod Erasmus+ koordinatorju matične inštitucije in ostati v stiku z njim ves čas izvajanja izmenjave;
 • po zaključku študija v tujini predložiti vso potrebno dogovorjeno dokumentacijo Erasmus+ koordinatorju in sicer v pogodbeno določenem roku;
 • opraviti vse pogodbeno dogovorjene obveznosti;
 • v primeru, da študent ne opravi pogodbeno dogovorjenih obveznosti, mora dotacijo za mobilnost vrniti, razen če za to ne obstajajo objektivni razlogi.

ERASMUS+ ŠTIPENDIJA

Študent si za opravljanje izmenjave lahko pridobi tudi finančno pomoč pri kritju stroškov le-te  in zaprosi za sofinanciranje stroškov preko Erasmus+ štipendije. Pri tem v enaki meri ohrani vse vire štipendiranja, do katerih je upravičen oziroma jih prejema v matični državi.

ERASMUS+ MOBILNOST ŠTUDENTOV – ŠTUDIJ

Cilji mobilnosti za študij:

 • omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav;
 • spodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti izobraževalno okolje;
 • prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov;
 • olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema;

VSEBINA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI, KI JIH ŠTUDENT LAHKO OPRAVI V TUJINI:

 • vse študijske obveznosti, ki so potrebne pri posameznem izpitu in so del obveznega izobraževalnega programa;
 • priprava diplomskega dela.

ERASMUS+  IZMENJAVA ŠTUDENTOV ZA USPOSABLJANJE

Cilj izmenjave za namene usposabljanje je preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

VSEBINA OBVEZNOSTI, KI JIH ŠTUDENT LAHKO OPRAVI V TUJINI

 • Se usposablja in opravlja praktične obveznosti, ki so predpisane z izobraževalnim programom.
 • Možna je tudi kombinacija študija in prakse, a le če se izvaja zaporedoma in na isti instituciji.

ISKANJE DESTINACIJ ZA PRAKSO

 • Študent je pri iskanju partnerjev v največji možni meri samoiniciativen in sam vzpostavi stik s podjetjem, oziroma si pomaga na različne načine vzpostaviti direkten stik s podjetji: preko elektronske pošte, znancev, drugih Erasmus+ študentov, ipd.
 • Matična inštitucija podpiše bilateralne pogodbe z inštitucijami in objavi kontaktne naslove.
 • Študent poišče ustrezne partnerje preko baze podatkov,  ki je objavljena na spletnih straneh www.erasmusplus.si;
 • Erasmus+ koordinator tekoče objavlja informacije o direktnih ponudbah, ki jih prejema preko elektronske pošte.
 • Več informacij o mobilnosti posameznikov si lahko preberete na spletnih straneh www.erasmusplus.si, oziroma si jih pridobite pri Erasmus+ koordinatorjih.