Avtoservisni tehnik PTI

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja avtomobilske tehnike,
 • pridobijo temeljna znanja iz obdelave, preoblikovanja in spajanja, …,
 • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike,
 • obvladajo merilne in kontrolne postopke ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja,
 • so sposobni priprave predlogov za izvedbo popravil vozila ob upoštevanju priporočil in navodil proizvajalcev vozil, tehničnih in drugih predpisov ter želja in pričakovanj strank,
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob tem upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil ipd.,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.),
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd.,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva ter zakonodaje, ki urejajo vprašanja strokovnega in poklicnega izobraževanja, delovno pravnih razmerij, pokojninsko invalidskega ter socialnega zavarovanja itn.,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.
Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja dve leti. Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor  je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje in si  pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

 • avtoserviser, atokaroserist, avtoličar,  avtomehanik, avtoklepar ali
 • instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, finomehanik, urar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik,  mehatronik operater, računalnikar in ima tri letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

V izobraževalni program se lahko tudi  vpiše, kdo si je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Predmetnik: AVTOSERVISNI TEHNIK  (PTI)

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 276 13
P2 Matematika obvezno 206 10
P3 Tuji jezik obvezno 276 13
P4 Športna vzgoja obvezno 30 2
P5 Kemija obvezno 40 2
P6 Fizika obvezno 40 2
P7 Biologija obvezno 40 2
P8 Zgodovina obvezno 40 2
P9 Geografija obvezno 40 2
P10 Sociologija izbirno 40 2
P11 Psihologija izbirno 40 2
P12 Umetnost obvezno 40 2
P13 Informatika obvezno 60 3
Skupaj A 1238 60
B – Strokovni moduli
M1 Pogonski agregati obvezno 66 3
M2 Podvozja motornih vozil obvezno 99 5
M3 Električni in elektronski sistemi obvezno 99 5
M4 Popravilo in vzdrževanje karoserij obvezno 99 5
M5 Organizacija poslovanja in dela obvezno 66 3
M6 Elektronski sistemi motornih vozil izbirno 99 5
M7 Diagnostika na motorjih izbirno 99 5
M8 Prenosni sistemi motornih vozil izbirno 99 5
M9 Zavorni sistemi motornih vozil izbirno 99 5
M10 Električna oprema vozila izbirno 99 5
M11 Karoserijska oprema in elektronika izbirno 99 5
Skupaj B 726 36
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 204 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 76 3
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 96 4
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 256 12
Skupaj pouka (A+B+E) 2220 108
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 280
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2316 112
Skupaj (A+B+Č+D+E) 2392 116
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) 4
Skupaj kreditnih točk 120
Število tednov izobraževanja v šoli 67
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 2
Število tednov interesnih dejavnosti 3
Skupno število tednov izobraževanja 72

Dijak izbere tri strokovne module med ponudbo izbirnih strokovnih  modulov M6 do M11.