Strojni tehnik (PTI, 3+2)

 

Področje zaposlitve

Je zagotovo med najbolj zaposljivimi tehničnimi poklici. Ima široka obzorja strokovnih tehničnih znanj, zato ga potrebujejo skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje. Svoja poklicna znanja nadgradi s sodobnimi znanji s področja klasične in CNC obdelave kovin, 3D tehnologij, avtomatizacije, robotike…

 

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja kovinsko predelovalne industrije,
 • pridobijo temeljna znanja iz obdelave, preoblikovanja in spajanja kovin,
 • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike
 • obvladajo merilne in kontrolne postopke ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob tem upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil ipd.,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.),
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd.,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva ter zakonodaje, ki urejajo vprašanja strokovnega in poklicnega izobraževanja, delovno pravnih razmerij, pokojninsko invalidskega ter socialnega zavarovanja itn.,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela,

 

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

 

Trajanje izobraževanja

Dve leti, izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

 

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojni rudar ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

 

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

 

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • strokovna znanja iz strojništva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije: operater/ operaterka CNC stroja.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi lahko strojni tehniki nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri bodo v sklopu poklicne mature opravili še peti predmet, ki ga bodo določile posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati. Največ strojnih tehnikov se vpiše na visoko-strokovni program strojništva, nekateri pa tudi na poslovno ekonomijo, gradbeništvo, računalništvo in informatiko, geodezijo…

 

Predmetnik STROJNI TEHNIK (PTI)

 

PROGRAMSKE ENOTE

skupno

št. ur

KT
     
  A – Splošno-izobraževalni predmeti  
P1 Slovenščina 276 13
P2 Matematika 206 10
P3 Tuji jezik 276 13
P4 Umetnost 30 7
P5 Zgodovina 40 2
P6 Geografija 40 2
P7/P8 Sociologija/Psihologija 40 2
P9 Fizika 40 2
P10 Kemija 40 2
P11 Biologija 40 2
P12 Informatika 60 2
P13 Športna vzgoja 150 3
  Skupaj A 1238 60
  B – Strokovni moduli  
M1 Načrtovanje konstrukcij 136 6
M2 Poslovanje in organizacija 66 3
M3 Učinkovita raba energije 136 7
M4 Obdelava gradiv 136 7
M6 Računalniško podprte tehnologije 140 8
M9 Avtomatizacija in robotika 140 8
  Skupaj B 754 39
       
  Skupaj A+B 1992 99
  C – Praktično izobraževanje v šoli  
  od tega praktični pouk 205  
 
  Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
  Praktično usposabljanje z delom 76 3
       
  D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti 96 4
       
  E – Odprti kurikul  
OKM1 Uporabna matematika 34  
OKM2 Materiali v tehniki 34  
OKM3 CNC obdelava gradiv/mehatronski sistemi 132  
OKM4 Prostorsko modeliranje 68  
Skupaj E 268 10
     
Skupaj tedensko ur    
Št. tednov pouka 68  
Št. tednov PUD 2 3
Št. tednov interesnih dejavnosti 3 4
Št. projektnih tednov    
Skupno število tednov izobraževanja 2432