Strojni tehnik PTI

Področja zaposlitve in cilji izobraževanja so isti kot v programu srednjega strokovnega izobraževanja za poklic strojni tehnik.

Trajanje izobraževanja

Dve leti, izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojni rudar ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.
Poklicna matura
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • strokovna znanja iz strojništva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije: operater/ operaterka CNC stroja.

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi lahko strojni tehniki nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri bodo v sklopu poklicne mature opravili še peti predmet, ki ga bodo določile posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati. Največ strojnih tehnikov se vpiše na visoko-strokovni program strojništva, nekateri pa tudi na poslovno ekonomijo, gradbeništvo, računalništvo in informatiko, geodezijo,…

Predmetnik: STROJNI TEHNIK  (PTI)

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 276 13
P2 Matematika obvezno 206 10
P3 Tuji jezik obvezno 276 13
P4 Umetnost obvezno 30 2
P5 Zgodovina obvezno 40 2
P6 Geografija obvezno 40 2
P7 Sociologija izbirno 40 2
P8 Psihologija izbirno 40 2
P9 Fizika obvezno 40 2
P10 Kemija obvezno 40 2
P11 Biologija obvezno 40 2
P12 Informatika obvezno 60 3
P13 Športna vzgoja obvezno 150 7
Skupaj A 1238 60
B – Strokovni moduli
M1 Načrtovanje konstrukcij obvezno 136 6
M2 Poslovanje in organizacija obvezno 66 3
M3 Učinkovita raba energije obvezno 136 7
M4 Obdelava gradiv obvezno 136 7
M5 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije izbirno 140 8
M6 Računalniško podprte tehnologije izbirno 140 8
M7 Orodja in naprave za množično proizvodnjo izbirno 140 8
M8 Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu izbirno 140 8
M9 Avtomatizacija in robotika izbirno 140 8
M10 Energetski sistemi izbirno 140 8
M11 Načrtovanje stavbnih instalacij izbirno 140 8
M12 Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu izbirno 140 8
Skupaj B 754 39
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 205 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 76 3
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 96 4
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 249 10
Skupaj pouka (A+B+E) 2244 109
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 281 15
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2340 113
Skupaj (A+B+Č+D+E) 2416 116
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) 4
Skupaj kreditnih točk 120
Število tednov izobraževanja v šoli 68
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 2
Število tednov interesnih dejavnosti 3
Skupno število tednov izobraževanja 73

Izbirni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula izmed modulov M5 do M12.