Avtokaroserist

Izobraževalni program je nastal na podlagi sprejetega poklicnega standarda in nadaljnjega razvoja izobraževalne programske ponudbe v avtoservisni dejavnosti. Pri razvoju programa so sodelovale šole, predstavniki obrti, gospodarstva, Centra za poklicno izobraževanje in Zavoda za šolstvo.

Izobraževalni modularni program temelji na poklicnem standardu, potrebe na trgu dela pa so široke. Zato snovalec programa ponuja dodatni nabor izbirnih modulov, ki dijakom omogočajo pridobitev poglobljenih kompetenc za posamezna področja dela. Hkrati pa ti moduli omogočajo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da jih posameznik lahko pridobi.

Program omogoča:
 • širitev osnovnega znanja pri splošnih predmetih
 • strokovna znanja tehniškega komuniciranja, poznavanja materialov in postopkov obdelav, delovanja motornega vozila
 • znanja organizacije in poslovanja
 • obvladovanje  različnih postopkov ročne in strojne obdelave, oblikovanja pločevine, spajanja kovin in nekovin
 • učenje  postopkov za diagnosticiranje stanja ličenih površin, priprave premazov ter ustreznega vzdrževanja, popravila in izdelave oziroma obdelave pri pripravi podlog ter zunanjih in notranjih površin z barvanjem – ličenjem
 • razvijanje znanja s področja elektrotehnike in elektronike
 • da dijaki razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu
 • da bo dijak usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah
Vpisni pogoji:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
Pogoji za dokončanje:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih
 • obveznih strokovnih modulih
 • izbirnih strokovnih modulih
 • odprtem delu kurikula

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • zaključni izpit
Zaključni izpit obsega:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno delo

Predmetnik: AVTOKAROSERIST

Programske enote 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO št. ur in tednov
št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto
A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 3 99 2 66 3 48 213
Matematika 3 99 2 66 3 48 213
Tuji jezik 2 66 2 66 2 32 164
Športna vzgoja 2 66 2 66 2 32 164
Umetnost 1 33 33
Naravoslovje 1 33 1 33 66*
Družboslovje 2 66 2 66 132
Skupaj A 14 462 11 363 10 160 985
B – Strokovni vsebinski sklopi
Skupna poglavja strojništva
Osnove motornih vozil
Karoserijska dela
Ličarska dela
Skupaj B 12 396 15 495 13 208 1099
Od tega za:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 5 165 10 330 10 160 655
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu 
Praktično usposabljanje z delom 114 114 684 912
D – Interesne dejavnosti 
Interesne dejavnosti 64 64 32 160
E – Odprti kurikulum
Na ravni šole 7 231 7 231 9 144 606
Skupno št. ur pouka (A+B+E) 33 1089 33 1089 32 512 2690
Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) 279 444 844 1567
Skupno št. ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 1153 1153 544 2850
Skupaj (A+B+Č+D+E) 1267 1267 1228 3762
Število tednov izobraževanja v šoli 33 33 16 82
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom 3 3 18 24
Število tednov interesnih dejavnosti 2 2 1 5
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 35 111

* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvidenih 132 ur.