Inštalater strojnih inštalacij

Področje zaposlitve

Je poklic, ki zelo pridobiva na pomenu, saj se ukvarja z izdelavo, montažo in servisiranjem sistemov ogrevanja, vodovoda, klimatskih naprav in plinskih napeljav. Inštalaterji so delavci na terenu, v nenehnem stiku z ljudmi in so cenjeni kot strokovnjaki, ki rešujejo probleme pri vseh vrstah hišnih napeljav, jih nastavljajo in servisirajo. V podjetjih pa izvajajo zaključna dela pri gradnji objektov, ki jih opremijo z vso potrebno inštalacijo.

Inštalater strojnih inštalacij se lahko zaposli kot:
 • monter klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav,
 • upravljalec in nadzornik klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav in postaj,
 • komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo,
 • trgovski zastopnik ali poslovodja, prodajalec tehnične opreme…

Lahko pa postane tudi samostojni podjetnik in si tako odpira še večje možnosti za uspeh v življenju.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • obvladajo osnove računalništva in informatike ter znajo samostojno uporabljati programe s strokovnega področja,
 • se naučijo matematično reševati tehnične probleme iz svoje stroke ter razumeti analitične in grafične statistične prikaze,
 • spoznajo osnove podjetništva, stroškov in kalkulacij,
 • se usposobijo za varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi ter varovanje okolja pred nevarnimi snovmi,
 • spoznajo različne energetske naprave in napeljave ter teorijo o njihovem delovanju,
 • se naučijo opisovati sestavine naprav in napeljav ter njihovih lastnosti in namena,
 • se naučijo skicirati preproste vezalne in montažne načrte,
 • se naučijo sestaviti kosovnice, po katalogih poiskati nadomestne dele in jih naročiti,
 • se naučijo povezovati spoznanja z različnih strokovnih področij (interdisciplinarnost),
 • spoznajo mehanske tehnologije oblikovanja in preoblikovanja kovinskih in nekovinskih gradiv,
 • spoznajo nekatere gradbeniške tehnologije (vrtanje, žlebljenje …),
 • obvladajo tehnologije montaže strojnih napeljav in naprav ter popravila,
 • spoznajo tehnične predpise in standarde o preizkušanju, zagonu in predaji energetskih naprav in napeljav,
 • si pridobijo čut za preudarno rabo energije in znajo svetovati pri izbiri ukrepov za racionalno rabo energije ter posodabljanju energetskih naprav in sistemov,
 • se naučijo vzdrževati energetske naprave,
 • znajo ugotavljati napake in motnje, jih dokumentirati in odpravljati.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.
Trajanje izobraževanja

tri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Vpisni pogoji

čim boljši uspeh iz osnovne šole, interes za stroko in tehniko nasploh, natančnost, delavnost in urejenost, dobra prostorska predstavljivost, pripravljenost za učenje.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.
Zaključni izpit
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljenem zaključnem izpitu lahko inštalaterji strojnih inštalacij nadaljujejo šolanje po srednjem poklicno-tehniškem programu strojni tehnik (dve leti) in opravijo poklicno maturo, s katero lahko nadaljuje šolanje na višji ali visoki strokovni šoli. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri v sklopu poklicne mature opravijo še peti predmet, ki pa ga določijo posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati. V svojem poklicu se na vseh stopnjah lahko dodatno usposablja za specialna dela.