Mehatronik operater

Program mehatronik operater je nastal na pobudo industrije in obrti zaradi potreb po vzdrževanju strojev in naprav v sodobnih računalniško vodenih proizvodnih tehnologijah. Združuje znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:
 • strpna, humana, tolerantna in odgovorna osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah.
Pouk:

Pouk strokovnih vsebin ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen v učne sklope. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje. Splošna in teoretična strokovna znanja ter del praktičnih znanj in veščin bodo dijaki pridobili v šoli, del strokovnih znanj ter praktičnih spretnosti pa tudi v delovnem okolju. Praktični pouk se zato v 2. in 3. letniku izvaja v šoli in v delovnem procesu, kjer poteka pod vodstvom mojstra v delavnicah in obratovalnicah.

Poklic:

Mehatronik operater pride še posebej do izraza v industriji, kjer so sodobni stroji in linije ter  je potrebno združevati znanja različnih področij.

Mehatronik operater upravlja in preventivno vzdržuje delovna sredstva v proizvodnji, pozna standarde kakovosti in osnove krmilnikov, vzdržuje elektropnevmatične naprave, kontrolira senzoriko, menjuje razne jermene, ležaje, tekoče trakove, popravlja in vzdržuje hidravlične agregate, akumulatorje, črpalke, varnostne ventile, izdeluje in vzdržuje pnevmatične in hidravlične cevovode, popravlja grelce, kaloriferje, klime, pomaga pri demontaži in montaži elektro motorjev, pri menjavi olj, oljnih filtrov ter  čiščenju rezervoarjev.

Vpisni pogoji:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih
Pogoji za dokončanje:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih
 • obveznih strokovnih modulih
 • izbirnih strokovnih modulih
 • odprtem delu kurikula

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • zaključni izpit
Zaključni izpit obsega:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno delo

Predmetnik: MEHATRONIK OPERATER (SPI)

 Programske enote 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO št. ur in tednov
št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto
A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 3 99 2 66 3 48 213
Matematika 3 99 2 66 3 48 213
Tuji jezik 2 66 2 66 2 32 164
Umetnost 1 33 33
Naravoslovje 1 33 1 33 66*
Družboslovje 2 66 2 66 132
Športna vzgoja 2 66 2 66 2 32 164
Skupaj A 14 462 11 363 10 160 985
B – Strokovni vsebinski sklopi
Tehniško komuniciranje
Proizvodni procesi
Mehatronika
Skupaj B 12 396 15 495 13 208 1099
Od tega za:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 5 165 10 330 10 160 655
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Praktično usposabljanje z delom 114 114 684 912
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 64 64 32 160
E – Odprti kurikulum
Na ravni šole 7 231 7 231 9 144 606
Skupno št. ur pouka (A+B+E) 33 1089 33 1089 32 512 2690
Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) 279 444 844 1567
Skupno št. ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 1153 1153 544 2850
Skupaj (A+B+Č+D+E) 1267 1267 1228 3762
Število tednov izobraževanja v šoli 33 33 16 82
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom 3 3 18 24
Število tednov interesnih dejavnosti 2 2 1 5
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 35 111

* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvidenih 132 ur.