Oblikovalec kovin – orodjar (SPI)

 

Področje zaposlitve

Se usposablja za izdelavo, montažo, vzdrževanje, kontrolo in usposobitev raznih orodij, z znanji struženja, frezanja, brušenja… Dela, ki so jih nekoč predvsem ročno opravljali rezkalec, brusilec ali strgar, večinoma opravlja danes oblikovalec kovin na računalniško vodenih strojih. Izdeluje posamezne kovinske elemente in jih pripravi za nadaljnjo obdelavo ali vgradnjo v aparate, orodja in delovne stroje.

 

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam da:

 • razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektiv,
 • so sposobni matematično reševati tehnične probleme s svojega strokovnega področja ter razumeti analitične in grafične statistične prikaze,
 • obvladajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe (urejevalnik teksta in preglednic, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela ),
 • spoznajo osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij,
 • obvladajo varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo, spoznajo predpise in zakone o varstvu pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod (materialne škode oziroma telesne in duševne poškodbe delavcev),
 • obvladajo metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter poznajo postopke reciklaže,
 • obvladajo in razumejo splošne principe (zakone) v strojništvu,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo,
 • obvladajo različne postopke ročne in strojne obdelave odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin,
 • poznajo zgradbo, lastnosti in uporabo gradiv,
 • obvladajo tehnike in tehnologije, specifične za svoje strokovno področje,
 • obvladajo znanje o merilnih in kontrolnih postopkih, ter uporabi merilnih naprav in orodij,
 • obvladajo, za svoje strokovno področje, pravilne postopke za ravnanje, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih oziroma obremenjujočih snovi,
 • spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
 • osvojijo načela varstva pri delu in pri praktičnem delu upoštevajo varnostne predpise, razvijajo ekološko zavest in upoštevajo racionalno rabo energije,
 • poznajo predpise in zakone, ki urejajo varstvo pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod in poškodb pri delu,
 • znajo nuditi laično prvo pomoč ob nezgodi,
 • vsebine različnih strokovnih področij povezujejo med seboj (interdisciplinarni pristop),
 • so pri delu samostojni, vztrajni in ustvarjalni,
 • so se sposobni prilagoditi delu v skupini,
 • se navajajo na uporabo različne strokovne literature,
 • razvijajo uspešno komunikacijo, pri kateri je treba spoštovati sogovornika – v za njih varni situaciji, kar jih bo usposobilo za delo v svetu polnočutnih in pozitivno vplivajo na njihovo samopodobo,
 • razvijajo tehnike učinkovite komunikacije ter učinkovite načine lastnega sporočanja in sprejemanja sporočil drugih, upoštevajoč njihove posebne potrebe,
 • se usposobijo za za vestnejše in kreativnejše odločanje o svojem ravnanju in lastnih vlogah v medosebnih odnosih,
 • krepijo samopodobo in razvijajo kritičnost do samega sebe,
 • razvijajo spretnosti skupinskega in timskega reševanja problemov,
 • ozaveščajo in razumejo svoje temeljne potrebe, si znajo postaviti jasne, razumljive in uresničljive cilje na storilnostnem in medosebnem nivoju.

 

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • strpna, humana, tolerantna in odgovorna osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • sposoben izdelati kovinsko konstrukcijo v skladu s tehnično in tehnološko dokumentacijo, izvesti transport delov konstrukcije ali konstrukcije, izvesti montažo ter konstrukcijo zaščititi proti koroziji,
 • svoje delo bo sposoben kontrolirati tako vizualno kot mersko, v primeru morebitnih poškodb ali popravil pa bo znal izbrati primerne materiale in tehnologijo za odpravo napak ob upoštevanju pravil za varno delo in upoštevanju pravil za varovanje okolja
 • nadgradil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

 

Trajanje izobraževanja

Tri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

 

Vpisni pogoji

Pozitiven učni uspeh iz osnovne šole ali končano nižje poklicno izobraževanje, interes za stroko in tehniko nasploh, natančnost, delavnost in urejenost, dobra prostorska predstavljivost, pripravljenost za učenje.

 

Izvedba izobraževalnega programa

Program se izvaja na dva načina in sicer

 • na klasični način, kjer se dijaki v celoti, razen praktičnega usposabljanja v delovnem procesu izobražujejo v šoli,
 • na vajeniški način, kjer dijak)vajenec) celotno prakso opravlja pri delodajalcu, s katerim ima sklenjeno učno pogodbo.

 

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

 

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljenem zaključnem izpitu lahko oblikovalci kovin orodjarji nadaljujejo šolanje na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programu strojni tehnik (dve leti) in opravijo poklicno maturo, s katero lahko nadaljuje šolanje na višji ali visoki strokovni šoli. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri v sklopu poklicne mature opravijo še peti predmet, ki pa ga določijo posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati. V svojem poklicu se na vseh stopnjah lahko dodatno usposablja za specialna dela.

 

Predmetnik OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR (SPI)

 

PROGRAMSKE ENOTE

skupno

št. ur

KT
  A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina 213 12
P2 Matematika 213 12
P3 Tuji jezik 164 9
P4 Umetnost 33 2
P5 Naravoslovje 132 6
P6 Družboslovje 132 6
P7 Športna vzgoja 164 7
Skupaj A 1051 54
B – Strokovni moduli  
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu 66 3
M3 Elementi konstrukcij 66 3
M4 Organizacija in poslovanje 66 3
M5 Osnove oblikovanja materialov 99 5
M6 CNCprogramiranje 99 5
M7 Avtomatizacija strojev in naprav 99 5
M8/M9 Oblikovanje materialov 235 12
M10/M11 Posebne obdelave 235 12
Skupaj B 1064 52
     
Skupaj A+B 2115 106
C – Praktično izobraževanje v šoli  
od tega praktični pouk 655  
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Praktično usposabljanje z delom 912 40
   
D – Interesne dejavnosti
Aktivno državljanstvo 30 2
Interesne dejavnosti 130 6
   
E – Odprti kurikul  
OKM1 Sodobna gradiva 66 3
OKM2 Kovinarstvo 115 5
OKM3 Striženje in upogibanje 50 2
OKM4 Lotanje, lepljenje 66 3
OKM5 Strojne obdelave 212 9
OKM6 Strokovna angleščina/nemščina 82 4
Skupaj E 591 26
 
Skupaj tedensko ur    
Št. tednov pouka 82  
Št. tednov PUD 24  
Št. tednov interesnih dejavnosti 5  
Št. projektnih tednov 2  
Skupno število tednov izobraževanja 3648