Strojni tehnik SSI

Področje zaposlitve

Strojni tehnik je zagotovo med vsemi tehničnimi poklici najbolj zaposljiv. Potrebujejo ga skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje.

Strojni tehnik se lahko zaposli kot:

 • organizator in vodja del na različnih ravneh odločanja: menedžer podjetja, vodja proizvodnih in prodajnih enot, delovodja delavnice ali gradbišča, skupinovodja monterjev…,
 • konstruktor, tehnolog,
 • upravljalec proizvodnih strojev, kontrolor proizvodnje ali izdelkov, skladiščnik,
 • programer in operater računalniško krmiljenih strojev, vzdrževalec računalniške opreme,
 • komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo,
 • trgovski zastopnik ali poslovodja, prodajalec avtomobilov in tehnične opreme,
 • zavarovalnikki zastopnik, cenilec avtomobilskih škod,
 • nadzornik gradbišča, izvajalec zaključnih del v gradbeništvu,
 • monter klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav,
 • varnostnik, inštruktor praktičnega pouka ali inštruktor v avtošolah…

Lahko pa postane tudi samostojni podjetnik in si tako odpira še večje možnosti za uspeh v življenju.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • si sistematično izpolnjujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošnoizobraževalnih predmetih,
 • osvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje,
 • si razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,
 • znajo pripraviti in analizirati tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje ter krmiljenje,
 • spoznajo načine predelave in obdelave kovinskih in nekovinskih materialov,
 • spoznajo pomen avtomatizacije in robotike v proizvodnji,
 • si pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • razumejo pomen ekonomike dela ter organizacije delovnega mesta, delovne enote,
 • si pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in njihovo odpravo,
 • razumejo vrednotenje procesov in sistemov ter optimizacijo,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu,
 • si razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • poznajo razvojne naloge, naloge projektiranja in planiranja,
 • znajo naročati opremo,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja,
 • znajo analizirati pogoje delovne razmere.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.
Trajanje izobraževanja

štiri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi tokčami.

Vpisni pogoji

Čim boljši uspeh iz osnovne šole, zlasti dovolj znanja iz matematike, tujega jezika in fizike, interes za stroko in tehniko nasploh, natančnost, delavnost in urejenost, dobra prostorska predstavljivost, pripravljenost za učenje.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.
Poklicna matura
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • strokovna znanja iz strojništva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
Nacionalne poklicne kvalifikacije

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • operater/ operaterka CNC stroja,
 • upravljalec/ upravljalka strojev.
Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi lahko strojni tehniki nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri bodo v sklopu poklicne mature opravili še peti predmet, ki ga bodo določile posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati. Največ strojnih tehnikov se vpiše na visoko-strokovni program strojništva, nekateri pa tudi na poslovno ekonomijo, gradbeništvo, računalništvo in informatiko, geodezijo…

Predmetnik: STROJNI TEHNIK  (SSI)

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Matematika obvezno 383 19
P3 Tuji jezik obvezno 417 20
P4 Umetnost obvezno 68 3
P5 Zgodovina obvezno 102 5
P6 Geografija izbirno 68 3
P7 Sociologija izbirno 68 3
P9 Psihologija izbirno 68 3
P10 Fizika obvezno 140 6
P11 Kemija obvezno 70 3
P12 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A 2143 100
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje obvezno 140 7
M2 Načrtovanje konstrukcij obvezno 140 7
M3 Poslovanje in organizacija obvezno 70 3
M4 Učinkovita raba energije obvezno 140 7
M5 Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje obvezno 70 3
M6 Delovanje krmilnih in električnih komponent obvezno 140 7
M7 Obdelava gradiv obvezno 140 7
M8 Spajanje gradiv in  toplotna obdelava obvezno 105 5
M9 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije izbirno 158 8
M10 Računalniško podprte tehnologije izbirno 158 8
M11 Orodja in naprave za množično proizvodnjo izbirno 158 8
M12 Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu izbirno 158 8
M13 Avtomatizacija in robotika izbirno 158 8
M14 Energetski sistemi izbirno 158 8
M15 Načrtovanje stavbnih instalacij izbirno 158 8
M16 Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu izbirno 158 8
Skupaj B 1577 78
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 454 15
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 304 14
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 352 14
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 595 30
Skupaj pouka (A+B+E) 4315 208
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 758 29
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 4667 222
Skupaj (A+B+Č+D+E) 4971 236
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) 4
Skupaj kreditnih točk 240
Število tednov izobraževanja v šoli 131
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 8
Število tednov interesnih dejavnosti 11
Skupno število tednov izobraževanja 150

Izbirni predmeti:šola oz. dijak lahko izbere dva predmeta izmed geografije, sociologije ali psihologije.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere štiri strokovne module izmed M9 do M16.