Spoštovani bodoči dijaki in dijakinje Srednje strojne šole Tehniškega šolskega centra Maribor.

Veseli nas, da ste se odločili za nas. V nadaljevanju najdete vse pomembne podatke za vpis v našo srednjo šolo.

Darko Kukovec, direktor TŠC Maribor

VPIS V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA (SPI) IN SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI)

RAZPISANA MESTA IN ŠTEVILO PRIJAVLJENIH ZA VPIS V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Izobraževalni program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe Število mest Prijavljeni na dan 8. 4. 2019
Srednje poklicno izobraževanje

SPI

Avtoserviser 52 57
Avtokaroserist 26 13
Inštalater strojnih inštalacij 26 6
Mehatronik operater 26 18
Oblikovalec kovin – orodjar (tudi vajeniška oblika) 26 12
Srednje strokovno izobraževanje

SSI

Strojni tehnik 56 46
Tehnik mehatronike 28 57

 

PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

Učenci osnovnih šol oziroma kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 2. aprila 2019.

Prijava za vpis – prijavnica z oznako MŠŠ-2-1,20/08, je na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.

Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: oblikovalec kovin – orodjar – VAJENIŠKA OBLIKA).

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 3. junija 2019.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 2. aprila 2019 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 3. junija 2019, vendar le na šole oziroma za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oziroma bodo še prosta mesta.

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 8. aprila 2019, na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v programe po šolah.

V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 23. aprila 2019 prenesli na drugo srednjo šolo oziroma v drug program. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do navedenega datuma. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 2. julija 2019.

VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 18. in vključno 21. junijem 2019, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oziroma v programe brez omejitve vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in oddanih kopijah izvirnikov tudi vpisani.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oziroma v programe z omejitvijo vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov vseh dokazil na vpogled (spričeval in dokazil o doseženem številu točk iz nacionalnih preizkusov znanja ter potrdil o točkah, doseženih v skladu z merili, ki jih je definirala posamezna šola) in oddanih kopijah izvirnikov vseh dokazil sodelovali v izbirnem postopku. Učenci in dijaki bodo potrdilo o številu točk, pridobljenih z dosežki, ki jih je definirala šola v skladu s tretjim odstavkom 4. člena sklepa, prejeli na šoli, ki je te dosežke definirala.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2019 tudi vpisani.

Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 28. junija 2019, do 15. ure. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico, se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente dvignili ter jih do 2. julija 2019, do 14. ure, odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni, in se tam tudi vpisali.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 3. julija 2019. Srednje šole bodo sprejemale prijave oziroma vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 30. avgusta 2019.

VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI)

RAZPISANA MESTA

Izobraževalni program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe Število mest za novince
PTI Avtoservisni tehnik

28

PTI Strojni tehnik

28

 

PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa izpolnjuje tudi druge, pri posameznih programih navedene pogoje.

Avtoservisni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja:

  • avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev oziroma kmetijski mehanik;
  • strojništva, elektrotehnike in računalništva: finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, klepar – krovec, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, urar, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater ali računalnikar in najmanj triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

Strojni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar – krovec, finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav.

Izobraževanje po teh programih traja dve leti, zaključi se s poklicno maturo.

VPIS

Kandidati oddajo na izbrano srednjo šolo samo eno izpolnjeno prijavnico za vpis v srednjo šolo (z oznako MŠŠ-2-1,20/08), do 17. maja 2019. http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

Najpozneje do 24. maja 2019 bo MIZŠ na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis v programe PTI. Če ne bo dovolj prijav za posamezni program, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2019/2020 izobraževanja po tem programu ne bo izvajala.

V roku prijavljeni kandidati bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 6. junija 2019 prenesli na drugo srednjo šolo. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do 6. junija 2019. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 17. maja 2019, bosta potekali na šolah do 8. julija 2019. O datumu in uri vpisa bodo kandidate obveščale šole. Šole, ki bodo po 8. juliju 2019 še imele prosta mesta, bodo sprejemale prijave oziroma vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 30. avgusta 2019.