MOBILNOST ZA ŠTUDENTE

Države gostiteljiceDotacija (EUR/mesec)
Skupina 1 – države Programa z višjimi življenjskimi stroški: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška.270 do 520 EUR
Skupina 2 – države Programa s srednjimi življenjskimi stroški: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija,
Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska.
220 do 470 EUR/mesec
Skupina 3 – države Programa z nižjimi življenjskimi stroški: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija.170 do 420 EUR/mesec

Dodatek za študente, ki opravljajo prakso, se dodeli v višino 100 EUR/mesec*.

*Študenti, ki opravljajo prakso, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz nepovratnih sredstev EU v višini od 100 do 200 EUR na mesec. Nacionalne agencije in/ali visokošolske institucije bodo določile natančni znesek glede na povpraševanje in sofinanciranje za to vrsto mobilnosti. V vseh primerih bi morali vsi študenti iste visokošolske institucije prejeti enak znesek, ne glede na kakršna koli dodatna sredstva ali prispevke v naravi, ki jih študent morda prejme od podjetja, ki ga bo gostilo. Študenti iz okolij z manj možnostmi na praksi so upravičeni do dodatnega zneska iz prejšnjega odstavka namesto tega zneska, če je dodatni znesek za prakso nižji od dodatnega zneska iz prejšnjega odstavka.

Študenti lahko zaprosijo za štipendije za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+. Štipendije so namenjene študentom višješolskih ali visokošolskih izobraževalnih programov v Republiki Sloveniji, ki so izbrani za mobilnost v tujino v okviru programa Erasmus+. Štipendija se dodeli praviloma prek izobraževalne ustanove. Študenti torej sredstev ne morejo pridobiti neposredno pri skladu. Štipendija se izplača kot dodatek k finančni podpori iz programa Erasmus+. Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti. Prejemnik sredstev mora končno poročilo o realizaciji oddati najkasneje v 30 dneh po preteku obdobja trajanja projekta. Več informacij o štipendiranju najdete TUKAJ.

 

Študenti iz okolij z manj možnostmi (ki niso študenti s posebnimi potrebami)

Nacionalni organi se lahko skupaj z nacionalnimi agencijami, ki so odgovorne za izvajanje programa Erasmus+ v zadevni državi Programa, odločijo (na podlagi možnosti privolitve/odklonitve glede na podporo, ki je že zagotovljena na nacionalni ravni), da bi morale vse visokošolske institucije v njihovi državi zvišati individualno podporo v okviru njihovih nepovratnih sredstev EU za študente iz okolij z manj možnostmi (vključno z begunci, migranti, prosilci za azil) za enoten znesek od 100 do 200 EUR/mesec. Nacionalni organi bi na nacionalni ravni opredelili natančen enoten mesečni znesek in merila, ki naj bi se uporabila.

Več informacij in vloge najdete TUKAJ.

 

Dodatek k Erasmus+ štipendiji za projekt 2017 – KA1-HE-58/17

S strani JSRIPS smo prejeli odločbo o odobritvi sredstev za dodatek k Erasmus+ štipendiji za projekt 2017 – KA1-HE-58/17.

Predvidenih je 70 €/mesec dodatka oz. sorazmerno s trajanjem mobilnosti študenta (2 €/dan).

Pogoji za koriščenje dodatka:

 • je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
 • je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj;
 • hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije;
 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini;
 • ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda;
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;
 • izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS;
 • se bo udeležil Erasmus mobilnosti;
 • mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi;
 • mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2016 (212. javni razpis);
 • zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.

 

Erasmus+ KA103 2017, dodatna sredstva za udeležence mobilnosti s posebnimi potrebami

Upoštevajoč smernice Evropske komisije, ki predstavljajo sestavni del ECHE načel (možnost odhoda na mobilnosti tudi posebnim ciljnim skupinam, med drugim tudi udeležencem s posebnimi potrebami), so v okviru vsakega pogodbenega leta za vaše udeležence mobilnosti pri nacionalni agenciji programa E+ CMEPIUS rezervirana določena sredstva za kritje dodatnih stroškov udeležencev s posebnimi potrebami. Za namen kritja dodatnih stroškov oseb s posebnimi potrebami je v pogodbenem letu 2017 za projekte KA103 tako rezerviranih 24.116 EUR (Navedeno tudi v 2. členu Sklep KA103 – projekti učne mobilnosti posameznikov na področju terciarnega izobraževanja).

Podlago pozivu predstavlja Programski vodnik Erasmus+ 2017. Vse podrobnejše informacije-poziv in obrazec ter priporočila najdete v priponkah k temu e-sporočilu oz. spodaj na navedeni povezavi.

 

O možnosti pridobitve dodatnih finančnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami obvezno obvestite kandidate za E+ mobilnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev projekta 2017 (študente, mlade diplomante in zaposlene), na vaših institucijah pogodbenicah.

»Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev za udeležence, študente, mlade diplomante in osebje s posebnimi potrebami« za pogodbeno leto 2017;

»Obrazec za dodelitev dodatnih sredstev za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami« za pogodbeno leto 2017;

Na uradni strani Evropske komisije, programa Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/87_en) najdete smernice za delo na področju mobilnosti Erasmus+ oseb s posebnimi potrebami, ki jih je pripravila in oblikovala delovna skupina za udeležence s posebnimi potrebami pri Evropski komisiji (Higher Education Working Group on Special Needs), »Recommendations on the inclusion of higher education students and staff with physical, mental or health – related conditions in the Erasmus+ programme for Higher Education Institutions«, december 2016.

Študenti se lahko odločijo za 2 vrsti Erasmus+ izmenjave v eni izmed partnerskih držav:

 • Študijska izmenjava (trajanje 3 – 12 mesecev)
 • Usposabljanje oz. praksa (od 2 – 12 mesecev)

Študent mora izpolnjevati določene splošne in minimalne pogoje:

 • Na instituciji nosilki Erasmus+ listine mora imeti status študenta, kar pomeni, da mora biti za izvajanje mobilnosti za usposabljanje biti najmanj študent 1. letnika, za izvajanje mobilnosti za študijsko izmenjavo pa študent najmanj 2. letnika.
 • Za izmenjavo si lahko izberejo inštitucijo, ki je nosilka Erasmus+ listine (za študij) ali podjetje (za usposabljanje) v okviru ene izmed sodelujočih držav, matična inštitucija pa mora biti nosilka ECHE listine.
 • Pred odhodom na študijsko izmenjavo mora študent podpisati dokument Študijski sporazum ter se dogovoriti s koordinatorjem, mentorjem, profesorji in drugimi možnimi vpletenimi na matični inštituciji vse potrebno glede vsebine študija in priznavanja opravljenih obveznosti.
 • Pred odhodom na usposabljanje podpiše pogodbo o namestitvi in dokument Dogovor o usposabljanju.
 • NOVO: Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel in pri tem lahko tudi kombinira obe mobilnosti.

Status Erasmus+ študenta je praviloma enakovreden statusu študenta države gostiteljice. Država gostiteljica študentu ne sme zaračunavati šolnine.

 

IZVEDBA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE IN USPOSABLJANJA

Obvezna je prijava na javni razpis za tekoče pogodbeno leto.

Študent se prijavi na JAVNI RAZPIS za tekoče pogodbeno leto in je izbran na podlagi kriterijev, ki jih inštitucija upošteva. Ti kriteriji so poleg splošnih kriterijev, ki jih pogodbeno že določa ERASMUS+ program, lahko še:

 • motivacijsko pismo (CVI, reference, kratek opis, razlogi za prijavo, pričakovanja študenta…);
 • izdelan grobi študijski načrt ali načrt za opravljanje usposabljanja v tujini, če pa to še ni mogoče, v primeru, da destinacija še ni znana, pa opombo s to obrazložitvijo;
 • znanje jezika (potrdila, dosežene ocene iz tujega jezika v IP); skladnost izbranega področja izmenjave z IP VSŠ TŠC Maribor;
 • stroški izmenjave (oddaljenost destinacije, ocena stroškov glede na državo po predpisani lestvici);
 • študijska aktivnost študenta (opravljen vsaj 1 izpit v tekočem šolskem letu oz. udeležba v IP;
 • študijski uspeh študenta – povprečna ocena (le v primeru, če s predhodnimi kriteriji še ne pridemo do ustreznega nabora študentov);
 • študentje, ki bodo imeli dogovorjeno izmenjavo časovno prej, imajo pri izbiri prednost;
 • prednost pri izbiri imajo tudi študenti, ki še nikoli niso odstopili od prijave k javnemu razpisu in/ali odklonili ponujene destinacije s strani matične inštitucije;
 • prednosti imajo študenti, ki še nikoli niso odšli na izmenjavo preko Erasmusa.

Priprava na izvedbo izmenjave

Študent mora:

 • pred odhodom v tujino podpisati za to določeno pogodbeno dokumentacijo;
 • priporočljivo je zbrati vse potrebne informacije o praktičnih izkušnjah drugih študentov, ki so že obiskali to destinacijo, o časovno in finančno optimalno izvedenem potovanju, o ugodni namestitvi ter se pozanimati o načinu in specifikah življenja v izbrani destinaciji.

Izvedba izmenjave

Študent mora:

 • po prihodu v tujino obvezno javiti svoj prihod Erasmus+ koordinatorju matične inštitucije in ostati v stiku z njim ves čas izvajanja izmenjave;
 • po zaključku študija v tujini predložiti vso potrebno dogovorjeno dokumentacijo Erasmus+ koordinatorju in sicer v pogodbeno določenem roku;
 • opraviti vse pogodbeno dogovorjene obveznosti;
 • v primeru, da študent ne opravi pogodbeno dogovorjenih obveznosti, mora dotacijo za mobilnost vrniti, razen če za to ne obstajajo objektivni razlogi.

ERASMUS+ ŠTIPENDIJA

Študent si za opravljanje izmenjave lahko pridobi tudi finančno pomoč pri kritju stroškov le-te  in zaprosi za sofinanciranje stroškov preko Erasmus+ štipendije. Pri tem v enaki meri ohrani vse vire štipendiranja, do katerih je upravičen oziroma jih prejema v matični državi.

ERASMUS+ MOBILNOST ŠTUDENTOV – ŠTUDIJ

Cilji mobilnosti za študij:

 • omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav;
 • spodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti izobraževalno okolje;
 • prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov;
 • olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema;

VSEBINA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI, KI JIH ŠTUDENT LAHKO OPRAVI V TUJINI:

 • vse študijske obveznosti, ki so potrebne pri posameznem izpitu in so del obveznega izobraževalnega programa;
 • priprava diplomskega dela.

ERASMUS+  IZMENJAVA ŠTUDENTOV ZA USPOSABLJANJE

Cilj izmenjave za namene usposabljanje je preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

VSEBINA OBVEZNOSTI, KI JIH ŠTUDENT LAHKO OPRAVI V TUJINI

 • Se usposablja in opravlja praktične obveznosti, ki so predpisane z izobraževalnim programom.
 • Možna je tudi kombinacija študija in prakse, a le če se izvaja zaporedoma in na isti instituciji.

ISKANJE DESTINACIJ ZA PRAKSO

 • Študent je pri iskanju partnerjev v največji možni meri samoiniciativen in sam vzpostavi stik s podjetjem, oziroma si pomaga na različne načine vzpostaviti direkten stik s podjetji: preko elektronske pošte, znancev, drugih Erasmus+ študentov, ipd.
 • Matična inštitucija podpiše bilateralne pogodbe z inštitucijami in objavi kontaktne naslove.
 • Študent poišče ustrezne partnerje preko baze podatkov,  ki je objavljena na spletnih straneh www.erasmusplus.si;
 • Erasmus+ koordinator tekoče objavlja informacije o direktnih ponudbah, ki jih prejema preko elektronske pošte.
 • Več informacij o mobilnosti posameznikov si lahko preberete na spletnih straneh www.erasmusplus.si, oziroma si jih pridobite pri Erasmus+ koordinatorjih.