Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija imenuje predavateljski zbor. Sestavljajo jo predsednik in 6 članov, od tega 4 predavatelji šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma skupine predmetov in 2 študenta (predlaga Skupnost študentov).

 

Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija:

 1. Vilko Švab, predsednik
 2. mag. Ivanka Lesjak, članica
 3. dr. Oto Težak
 4. mag. Beno Arbiter, član
 5. Jure Slokar, predstavnik študentov 1. letnika in
 6. Alen Gornjak, predstavnik študentov 2. letnika.

 

Delo Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

 • Priprava samoevalvacijskega poročila.
 • Izvedba analize anketiranja za študijsko leto 2017/18.
 • Na podlagi celotnih rezultatov in analiz anketiranja priprava predlogov za izboljšave izobraževalnega procesa.
 • Priprava na predvideno zunanjo evalvacijo v letu “X” – priprava zahtevane dokumentacije in oddaja predloga na NAKVIS ter izvedba vseh potrebnih aktivnosti za nemoten obisk skupine strokovnjakov zunanje evalvacije
Plan izobraževanja:
 • Udeležba na morebitnih seminarjih oz. konferencah.

 

Poslovnik kakovosti

LETNI DELOVNI NAČRTI

LETNA POROČILA

POROČILA