Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija imenuje predavateljski zbor. Sestavljajo jo predsednik in 6 članov, od tega 4 predavatelji šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma skupine predmetov in 2 študenta (predlaga Skupnost študentov). Člane komisije lahko kontaktirate na kakovost@tscmb.si.

Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija:

 1. dr. Oto Težak, predsednik
 2. mag. Beno Arbiter, član
 3. mag. Ivanka Lesjak, članica
 4. mag. Vanja Kajzer, članica
 5. Vilko Švab, član
 6. Nejc Britovšek, predstavnik študentov in
 7. Marcel Lešnjak Čizmašija, predstavnik študentov.

Delo Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

 • Priprava samoevalvacijskega poročila.
 • Izvedba analize anketiranja za tekoče študijsko leto.
 • Na podlagi celotnih rezultatov in analiz anketiranja priprava predlogov za izboljšave izobraževalnega procesa.
 • Priprava na predvideno zunanjo evalvacijo v letu 2020 – priprava zahtevane dokumentacije in oddaja predloga na NAKVIS ter izvedba vseh potrebnih aktivnosti za nemoten obisk skupine strokovnjakov zunanje evalvacije.
Plan izobraževanja:
 • Udeležba na morebitnih seminarjih oz. konferencah.

Poslanstvo šole

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor, v okviru katerega si udeleženci izobraževanja pridobivajo znanja s področja avtostroke in strojništva ter strokovni naziv na stopnji višješolskega strokovnega izobraževanja avtoservisni inženir/-ka oz. inženir/-ka strojništva.

Poslanstvo višje strokovne šole v tem okviru je usposabljati visoko specializirane izvajalce na področju avtostroke in strojništva, praktično in podjetniško orientirane inženirje, usposobljene za izvajanje, načrtovanje in vodenje poslovnih procesov v manjših in srednje velikih podjetjih ali obratih večjih poslovnih sistemov. Te cilje šola lahko dosega le v dobrem partnerskem sodelovanju s podjetji in organizacijami iz gospodarstva v branži ter regijskimi in državnimi strokovnimi in vladnimi inštitucijami, združenji in zbornicami. Pomembna komponenta poslanstva šole je tudi razvijati zavest o pomenu aplikativnih znanj pri delodajalcih v branži, tako na regijskem kot državnem nivoju in spodbujati samozaposlovanje diplomantov ter promovirati njihovo zaposljivost. Pri izobraževalni dejavnosti (programu) višje šole se povezujejo različna strokovna področja, kot so področje tehnologije, predelave in obdelave kovin in drugih materialov, konstrukcij in načrtovanja, ekonomsko-poslovnih, okoljskih in organizacijskih ved ter učenja tujih jezikov, saj želi šola zagotavljati kakovostno in uporabno znanje. To lahko doseže s kakovostnim izobraževalnim programom in z njegovim izpopolnjevanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti in predavatelji, ki bodo znanje pridobivali/posredovali ob pomoči sodobnih metod poučevanja, s projektnim delom študentov, interdisciplinarnim medpredmetnim povezovanjem in z aktivnim sodelovanjem študentov v izobraževalnem procesu na šoli in v podjetjih na praktičnem izobraževanju.

Na osnovi strokovnih dosežkov višješolskih predavateljev in sodelavcev ob vključevanju ustreznih strokovnih spoznanj in predvsem z upoštevanjem potreb gospodarstva, šola svoj izobraževalni program ves čas razvija in skozi izbirne module prilagaja razvoju stroke in dejanskim potrebam trga dela. Pri izvajanju obeh programov pa se upošteva tudi koncept vseživljenjskega učenja.

Predavatelji in sodelavci šole utrjujejo visoko strokovno usposobljeno skupnost ustvarjalnih in strokovno neodvisnih ljudi, ki sodelujejo z različnimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti na nacionalni in mednarodni ravni. V Sloveniji se šola povezuje z regijskim in nacionalnim gospodarstvom in z drugimi nosilci razvoja stroke in regijskega okolja. Hkrati pa so strokovnjaki iz regije in Slovenije ter tujine dobrodošli sodelavci in pobudniki pri izvajanju izobraževalnega programa in projektov. Zato se šola povezuje tako v nacionalnem kot tudi v mednarodnem okviru, in sicer z višješolskim in visokošolskimi zavodi s primerljivimi programi, da bi soustvarila pogoje za izmenjavo znanja, učiteljev in študentov ter pospeševanje mobilnosti ter priznavanja pridobljenih znanj za nadaljevanje študija diplomantov v okviru vseživljenjskega učenja.

Upoštevajoč navedene smernice delovanja, je poslanstvo šole v povzetem smislu usmerjeno na naslednje dejavnike:

 • zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja praktično usposobljenih izvajalcev in srednjega nivoja vodstvenega kadra s področja strojništva in avtoservisne dejavnosti, v vseh strukturah gospodarstva branže;
 • dolgoročno zagotavljanje tovrstnih kadrov v regiji in v širšem okolju;
 • razvoj strok in spodbujanje aplikativnih raziskav;
 • spodbujanje vseživljenjskega učenja v regiji, državi ter mednarodno;
 • negovanje pozitivne identifikacije študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo šole.

Vizija šole

Vizija šole je postati ena izmed najbolj kakovostnih evropskih šol na področju aplikativnega kratkega visokošolskega strokovnega izobraževanja (SCHE) za strokovna področja, ki jih pokriva, ter imeti prepoznavno, pomembno in aktivno vlogo pri promociji vseživljenjskega učenja na tem področju v regiji, državi in širšem mednarodnem okolju.

Strateški načrt

Strateški cilji Višje strokovne šole Tehniškega šolskega centra Maribor vključujejo razvoj šole v institucijo, ki bo razvijala stroko, usposabljala dobre kadre za delo in nadaljnje izobraževanje ter tvorno sodelovala s širšim okoljem, in sicer v naslednjem smislu:

 • Svojo kulturo in klimo fleksibilne izobraževalne inštitucije, usmerjene v študenta in okolje, v katerem deluje, želimo razvijati kot specifično prednost.
 • V tem smislu bomo razvijali avtonomnost in lastne pristope za sodelovanje, tako z bazo na srednjih šolah v zavodu kot tudi navzven.
 • Posebne aktivnosti bomo namenjali razpoznavnosti kvalitete naših diplomantov pri zaposlovanju ali nadaljevanju študija v visokem šolstvu doma in v tujini.
 • Pospeševanju in povečevanju deleža končanega študija.
 • Razvoju novih aktualnih izobraževalnih modulov in programov v regiji in na nacionalnem nivoju.
 • Razvoju skupnih mednarodno priznanih programov oz. modulov.