V treh letih šolanja je približno 42 % obsega izobraževanja namenjeno praktičnemu izobraževanju, tako v šoli kot v delovnem procesu v podjetjih in obratovalnicah. V vajeniškem načinu izobraževanja je ta delež še večji in znaša 55 %.

Vsak udeleženec izobraževanja ima možnost, da si sam poišče učno mesto v delovnem procesu, če želi. Če nima te možnosti, mu učno mesto najde šola.

Na vajeniški način je možno izobraževanje v programu oblikovalec kovin – orodjar. Razpis učnih mest objavita Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.

NE. Vsi dijaki, ki želijo in opravljajo poklicno maturo, lahko opravijo dodatni maturitetni predmet na eni od šol, ki izvajajo gimnazijski program. TŠC Maribor jim brezplačno omogoči priprave in izvedbo vaj. Do sedaj so se dijaki najpogosteje odločali za fiziko, tuj jezik ali matematiko kot peto izpitno enoto in bili praviloma zelo uspešni. Uspešno opravljena poklicna matura in peti (maturitetni) predmet sta pogoj za vpis na nekatere univerzitetne študijske programe. Če je za vpis potrebna splošna matura, se lahko dijaki z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo vključijo v maturitetni tečaj, ki traja eno leto.

Da, Tehniški šolski center Maribor vodi konzorcij šol, ki sodelujejo v projektu mednarodne izmenjave ERASMUS+, tako da je takšna izmenjava seveda mogoča in jo spodbujamo.

Zelo blizu šole je avtobusno postajališče mestnega prometa, pri šoli je postaja za avtobuse, ki prihajajo iz smeri Slovenske Bistrice, približno 20 minut hoje je do železniške postaje.

Vsi dijaki naše šole dobijo dostop do programov Office 365, poštno domeno ime.priimek@dijak.tscmb.si, s tem pa dostop do brezžičnega omrežja Eduroam.

Vsi dijaki šole dobijo dostop do dijaških oziroma študentskih licenc za programe, kot so DS SolidWorks, PTC Creo, ABB Robot Studio, Fanuc RoboGuide…

Ob vpisu se točke upoštevajo le v programih, kjer je več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih vpisnih mest in šola predlaga omejitev vpisa. Naša šola se do sedaj ni odločila za omejitev vpisa. V programih, kjer je bilo več prijavljenih kandidatov kot je razpisanih mest, smo zaprosili za povečanje obsega vpisnih mest. Na ta način smo omogočili vpis vsem, ki so izpolnjevali splošne pogoje za vpis.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:

 • nadarjenemu dijaku,
 • dijaku perspektivnemu športniku,
 • dijaku vrhunskemu športniku,
 • dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
 • dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
 • dijaku, ki prihaja iz tuje države,
 • v drugih utemeljenih primerih,
 • dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Šola ima lastno kuhinjo in ponuja dnevno toplo malico. Po pričevanju večine dijakov naše kuharice kuhajo zelo dobro 🙂

V sestavi šole deluje tudi dijaški dom, ki je od šole oddaljen okoli 200 m. V njem ponujamo popolno nastanitev s tremi obroki hrane. V dijaškem domu je zagotovljen dostop do interneta, ob določenih dnevih tudi možnost popoldanske uporabe telovadnice …

Dijaki lahko pridobijo:

 • republiško štipendijo (odvisna od dohodka v družini),
 • Zoisovo štipendijo (pogoj vidne uvrstitve na različnih tekmovanjih in šolski uspeh),
 • deficitarne štipendije (pogoj, da je prosilec prvič vpisan v prvi letnik izobraževalnega programa, ki sodi med deficitarne. Na naši šoli sodijo med deficitarne poklice: avtokaroserist, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij,
 • kadrovske štipendije in
 • občinske štipendije.

Šola izvaja izbirna tekmovanja iz znanj, najboljši se udeležujejo višjih ravni tekmovanj. Tekmujemo v znanju iz robotike, SloSkills, raziskovalne naloge… Tekmujemo tudi v športnih tekmovanjih iz različnih športov (nogomet, odbojka, rokomet…)

Vsi, ki zaključijo šolanje s poklicno maturo, lahko nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Na TŠC Maribor izvajamo dva višješolska strokovna študijska programa: STROJNIŠTVO in AVTOSERVISNI MENEDŽMENT. Vsi, ki končajo šolanje s poklicno maturo in petim predmetom, lahko nadaljujejo šolanje na univerzitetnem programu ustrezne smeri.

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps, kjer najdete tudi datume prijavnih rokov.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Šolnina z vpisnino na letnik znaša 1.800,00 €. Podatke o stroških šolanja najdete na spletni strani šole, in sicer na povezavi https://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola/cenik-solnin/.

Prijavite se na dodatna razpisana vpisna mesta za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti (Črna gora, BiH, Makedonija, Srbija in Kosovo). Izobražujete se pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Prijavite se s spletnim obrazcem, objavljenim na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS/. Obrazec izpolnite, nato ga natisnite, lastnoročno podpišite in pošljite priporočeno na višješolsko prijavno službo. Na šolo pa je potrebno oddati obrazce za priznavanje izobraževanja, pridobljenega v tujini. Vse podatke, kaj potrebujete in do kdaj morate dokumente poslati na šolo, najdete na povezavi https://vss-ce.com/vps/, pod rubriko tuji državljani.

Za priznavanje izpitov je potrebno za vsak predmet oddati Vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, ki jo najdete na naši spletni strani, na povezavi https://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola/studijska-komisija/.

K vlogi/vlogam obvezno priložite podpisane in ožigosane katalog/e znanja predmeta/ov, ki ste jih opravili in originalno potrdilo o opravljenih izpitih – podpisano in ožigosano. Vlogo/e oddate v referat.

Če še niste bili vpisani tri leta (redno ali izredno) v študijski program visokega šolstva, se lahko vpišete v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

Starostne omejitve ni. Edina omejitev je v tem, da se nekdo, ki je že bil tri leta vpisan (redno ali izredno) v študijski program visokega šolstva, ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

Za izredne študente potekajo predavanja in vaje 2 do 3 x tedensko, in sicer od 16. ure naprej. Istočasno potekata največ dva predmeta. Pri posameznem predmetu izvajamo 40 % predpisanih študijskih ur za predavanja in 60 % predpisanih študijskih ur za laboratorijske vaje, ki so predvidene po predmetniku za redne študente. Po končanih predavanjih in vajah pri posameznem predmetu je v obdobju meseca dni razpisan izpitni rok.

Več informacij za izredni študij najdete na spletni strani šole, na povezavi https://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola/izredni-studij/.

Lahko se vpišete, vendar boste morali, če boste sprejeti, redno obiskovati predavanja in vaje, saj je to eden od osnovnih pogojev za napredovanje in končanje študijskega programa.

Opozoriti vas moramo, da v skladu z 41. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju zaposleni študenti ne morejo uveljavljati drugih pravic in ugodnosti iz statusa (npr. do študentske prehrane, štipendije, zdravstvenega zavarovanja).

Za pridobitev statusa športnika je potrebno oddati Vlogo za pridobitev statusa študenta/-ke s posebnimi potrebami, ki jo najdete na naši spletni strani, na tej povezavi. Vlogi priložite uradno potrdilo kluba in urnik treningov – podpisano in ožigosano.

Da, morate se prijaviti, da se vam lahko vpiše ocena za manjkajoče obveznosti. Na tiste predmete, ki vam jih je ŠK v celoti priznala, se ni potrebno prijaviti.

Podjetje, kjer boste opravljali obvezno prakso, si študenti poiščete sami. Če bi imeli težave pri iskanju, se lahko po nasvet obrnete na organizatorja praktičnega izobraževanja na šoli oziroma si ogledate seznam partnerskih podjetij, s katerimi šola sodeluje pri organizaciji PRI.