Tehniški šolski center Maribor je izvajalec postopkov za preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju NPK) in izpolnjuje materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi za naslednje poklicne kvalifikacije:

Sistem preverjanja in potrjevanja NPK predvideva, da organizacija, izvajalka postopkov preverjanja in potrjevanja, udeležencu postopka zagotovi svetovanje.

Svetovalec:

  • organizira in posreduje informacije o možnostih izobraževanja in usposabljanja;
  • pomaga kandidatu, da spozna svoje močne strani in razvije pozitivno samopodobo kot učečega se subjekta;
  • pomaga kandidatu pri sprejemanju odločitev pred, med in po izobraževanju;
  • izpelje administrativni del postopka svetovanja.