V okviru izobraževanja odraslih je Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola v letu 2018 postal konzorcijski partner v Vzhodni kohezijski regiji za projekt PROMOCIJA, ANIMACIJA IN UČNA POMOČ  (ATENA – V). Projekt poteka v letih od 2018-2022.

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014-2020), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc de/lvne site ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

https://www.eu-skladi.si/

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Predmet javnega razpisa

Promocija

Animacija

Učna pomoč

Kontakt

Dogodki