Cilj promocijske aktivnosti je širjenje zavedanja o tem, da so številne posameznikove življenjske težave lažje rešljive z znanjem, da je izobraževanje odraslih normalen sestavni del tudi tega življenjskega obdobja, ter, da se odrasli lahko prav tako uspešno učijo kot mladi. Promocijske aktivnosti prispevajo k zavedanju, da izobrazba prispeva k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnem razvoju in kakovostnem življenju v sodobni družbi ter h gojenju izobraževanja odraslih kot vrednote. Aktivnosti prispevajo tudi k večji prepoznavnosti pomena vseživljenjskega izobraževanja in večji vključenosti v izobraževanje za dvig izobrazbene ravni, s posebnim poudarkom na starejših od 45 let in nižje izobraženih.

Promocijski dogodek traja najmanj tri ure (180 min). Pri izvedbi sodelujejo deležniki iz statistične regije (npr.: zbornice, delodajalci, območne službe za zaposlovanje, šole).