Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo je možno oddati do 20. 9. 2018.

Višina štipendije Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Združljivost z drugimi štipendijami Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Priloge k podpisani vlogi:
–      v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v
šolskem letu 2018/2019 in
–      fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2017/2018; če vlagatelj v šolskem letu 2017/2018 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;
–      ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, ki ga izda upravna enota).

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP«  do vključno 20. 9. 2018.

Dijakom, ki prejemajo štipendijo za deficitarne poklice od šolskega leta 2016/2017 in 2017/2018, ni potrebno oddati vloge za nadaljnje prejemanje. Vlagateljem, ki so v šolskem letu 2016/2017 in 2017/2018 pridobili pravico do štipendije za deficitarne poklice, je bila pravica do štipendije dodeljena za celotno izobraževalno obdobje. Sklad bo podatke o vpisu za šolsko leto 2018/2019 pridobil po uradni dolžnosti iz uradne evidence. Štipendistom ni treba pošiljati potrdila o vpisu, spričeval ali vloge na sklad.