Avtoservisni tehnik (PTI, 3+2)

 

Področje zaposlitve

Je usposobljen za vodenje servisne dejavnosti in diagnostike motornih vozil. Predhodna znanja poglobi in nadgradi s sodobnimi znanji s področja stroke, obvlada poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja, sposoben je priprave predlogov za izvedbo popravil vozila ob upoštevanju priporočil in navodil proizvajalcev vozil, tehničnih in drugih predpisov ter želja in pričakovanj strank.

 

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja avtomobilske tehnike,
 • pridobijo temeljna znanja iz obdelave, preoblikovanja in spajanja, …,
 • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike,
 • obvladajo merilne in kontrolne postopke ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja,
 • so sposobni priprave predlogov za izvedbo popravil vozila ob upoštevanju priporočil in navodil proizvajalcev vozil, tehničnih in drugih predpisov ter želja in pričakovanj strank,
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob tem upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil ipd.,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.),
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd.,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva ter zakonodaje, ki urejajo vprašanja strokovnega in poklicnega izobraževanja, delovno pravnih razmerij, pokojninsko invalidskega ter socialnega zavarovanja itn.,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela.

 

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

 

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja dve leti. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

 

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

 • avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, avtomehanik, avtoklepar ali
 • instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, finomehanik, urar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, računalnikar in ima tri letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

 

Predmetnik AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI)

 

PROGRAMSKE ENOTE

skupno

št. ur

KT
     
  A – Splošno-izobraževalni predmeti  
P1 Slovenščina 276 13
P2 Matematika 206 10
P3 Tuji jezik 276 13
P4 Športna vzgoja 150 7
P5 Kemija 40 2
P6 Fizika 40 2
P7 Biologija 40 2
P8 Zgodovina 40 2
P9 Geografija 40 2
P10/P11 Sociologija/Psihologija 40 2
P12 Umetnost 30 2
P13 Informatika 60 3
  Skupaj A 1238 60
  B – Strokovni moduli  
M1 Pogonski agregati 66 3
M2 Podvozja motornih vozil 99 5
M3 Električni in elektronski sistemi 99 5
M4 Popravilo in vzdrževanje karoserij 99 5
M5 Organizacija poslovanja in dela 66 3
OM6 Elektronski sistemi motornih vozil 99 5
OM7 Prenosni sistemi motornih vozil 99 5
OIM8 Električna oprema vozila 99 5
  Skupaj B 726 36
       
  Skupaj A+B 1964 96
  C – Praktično izobraževanje v šoli  
  od tega praktični pouk 204  
 
  Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
  Praktično usposabljanje z delom 76 4
       
  D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti 96 6
       
  E – Odprti kurikul  
OKM1 Uporabna matematika 34  
OKM2 Materiali v tehniki 34  
OKM3 Diagnostika Otto motorjev 99  
OKM4 Digitalni sistemi in krmilja 66  
Skupaj E 233 12
     
Skupaj tedensko ur    
Št. tednov pouka 67  
Št. tednov PUD 2 4
Št. tednov interesnih dejavnosti 3 6
Št. projektnih tednov   2
Skupno število tednov izobraževanja 2369 118