VPIS V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA (SPI) IN SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI) V ŠOLSKEM LETU 2024/25

RAZPISANA MESTA IN ŠTEVILO PRIJAVLJENIH ZA VPIS V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Izobraževalni program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe Stanje prijav
2. 4. 2024
Število mest za novince
Srednje poklicno izobraževanje
SPI
Avtoserviser
Avtokaroserist
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Oblikovalec kovin – orodjar* (tudi vajeniška oblika)
71
21
10
11
7
52
26
26
26
26
Srednje strokovno izobraževanje
SSI
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike
23
38
56
56


Več informacij glede vpisa v SPI in SSI programe:
 ana.kotnik.krajnc@tscmb.si ali 02 229 57 60.

PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

Učenci osnovnih šol oziroma kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 2. aprila 2024.

Prijavnica za vpis je na voljo  na spletnih straneh  ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Prijavnice (Vpis v srednjo šolo), ali v Državni založbi Slovenije.

Vsak kandidat odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.

Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: Oblikovalec kovin – orodjar – VAJENIŠKA OBLIKA).

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 16. maja 2024.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 2. aprila 2024 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 16. maja 2024, vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 8. aprila 2024, na svojih spletnih straneh (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/) objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v programe po šolah.

V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 23. aprila 2024 prenesli na drugo srednjo šolo oziroma v drug program. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do navedenega datuma. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, tj. do  2. julija 2024 do 15. ure.

VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 17. in vključno 21. junijem 2024, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oziroma v programe brez omejitve vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in oddanih kopijah izvirnikov tudi vpisani.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oziroma v programe z omejitvijo vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov vseh dokazil na vpogled (spričeval in dokazil o doseženem številu točk iz nacionalnih preizkusov znanja ter potrdil o točkah, doseženih v skladu z merili, ki jih je definirala posamezna šola) in oddanih kopijah izvirnikov vseh dokazil sodelovali v izbirnem postopku. Učenci in dijaki bodo potrdilo o številu točk, pridobljenih z dosežki, ki jih je definirala šola v skladu s tretjim odstavkom 4. člena sklepa, prejeli na šoli, ki je te dosežke definirala.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2024 tudi vpisani.

Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 2. julija 2024, do 15. ure. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico, se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente dvignili ter jih do 3. julija 2024, do 14. ure, odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni, in se tam tudi vpisali.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 4. julija 2024. Srednje šole bodo sprejemale prijave oziroma vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 30. avgusta 2024.