Kombinirani intenzivni programi (KIP) so programi, pri katerih se uporabljajo inovativni načini učenja in poučevanja, vključno s spletnim sodelovanjem. KIP-i so organizirani za študente ali za osebje.

Programi vključujejo učenje, ki temelji na izzivih, kjer internacionalne in interdisciplinarne skupine sodelujejo pri reševanju različnih izzivov. Namen kombiniranih intenzivnih programov je omogočiti nove in bolj prilagodljive oblike izmenjav študentov in osebja, ki združujejo fizično in virtualno mobilnost.

Fizična mobilnost mora trajati najmanj 5 dni in lahko traja največ 30 dni. Obvezna virtualna komponenta lahko poteka pred, med ali po fizičnem delu. Študenti za udeležbo KIP-u pridobijo najmanj 3 ECTS točke.

Za udeležbo na KIP-u so študenti in osebje upravičeni do finančne podpore iz programa Erasmus+.

 

Osnovni pogoji za prijavo na kombinirani intenzivni program (KIP)

Na razpis za KIP se lahko prijavijo študenti in osebje VSŠ TŠC Maribor (prijavitelji), ki so bili sprejeti na KIP, organiziran s strani partnerske visokošolske institucije iz programskih držav programa Erasmus+.

V okviru KIP-a se morajo udeleženci udeležiti kratkotrajne fizične mobilnost v tujini, ki je kombinirana z obvezno virtualno komponento, ki bo omogočila spletno izmenjavo in timsko delo za sodelovalno učenje.

Fizični del mora trajati najmanj 5 zaporednih dni in lahko traja največ 30 dni.

ŠTUDENTI

 1. celoten čas udeležbe na KIP-u morajo imeti aktiven status študenta na VSŠ TŠC Maribor;
 2. v času udeležbe na KIP-u ne bodo presegli maksimuma skupnega trajanja mobilnosti, ki znaša 12 mesecev na stopnjo (Erasmus študija in prakse).
 • Študenti se ne smejo udeležiti KIP-a v državi univerze pošiljateljice in v državi, v kateri med študijem prebivajo.
 • Študent, ki je istočasno tudi zaposlen, se lahko prijavi na ta razpis le v primeru, če mu delodajalec v obdobju udeležbe na KIP-u ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.
 • Uspešno zaključen program, ki se ga udeleži študent, se ovrednoti z najmanj 3 ECTS točkami.

OSEBJE VSŠ TŠC MARIBOR

 1. mora biti v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih (zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno), ali delati na VSŠ TŠC Maribor na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe;
 2. če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.

Osebje VSŠ TŠC Maribor se na podlagi tega razpisa lahko prijavi le za udeležbo na KIP-ih, ki so namenjeni usposabljanju zaposlenih.

 

Prijavni postopek za študente

 1. V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere organiziran KIP in se nanj prijavi. Prijavitelj se sam prijavi na izbrani KIP na podlagi prijavnega postopka, ki ga predpiše organizator KIP-a.
 2. Če je študent sprejet na KIP, odda prijavo za osnovno finančno dotacijo programa Erasmus+ koordinatorju. Oddati je treba naslednje dokumente:
  • Prijavni obrazec na KIP.
  • Obrazec »SM Izjava KIP«.
  • Potrjen Learning Agreement. Tuja institucija študentom ponavadi pošlje svojo različico LA ali jim poda navodila za prijavo v Online Learning Agreement (OLA). Če ne, izpolnite LA, ki je dostopen na tej spletni strani. LA podpišete študent, Erasmus koordinator in tuja institucija.
  • Acceptance Letter, ki ga študent prejme od tuje institucije po ureditvi vseh dokumentov, zahtevanih od njih.
 3. Študent lahko pod določenimi pogoji poleg Erasmus+ finančne dotacije zaprosi še za naslednje dodatke:
  • dodatek za študente z manj priložnostmi (100 ali 150 EUR in dodatek za pot),
  • dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Ad futura (1,56 EUR/dan),
  • dodatek za zeleno potovanje,
  • podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami.

  Študent preveri, za katere dodatke k osnovni Erasmus dotaciji izpolnjuje pogoje. Študent izpolni prijave, jih digitalno ali ročno podpiše in pošlje E+ koordinatorju.
  Pomembno: Študent je do sredstev za pot upravičen le, če izpolnjuje pogoje za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi! Študent, ki teh pogojev ne izpolnjuje, ne prejme sredstev za pot.

 4. Študent, ki se bo udeležil mobilnosti v okviru programa Erasmus+ je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti, če mobilnost traja več kot 14 dni. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.
 5. Študent pri partnerski instituciji preveri možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.Za pomoč je na voljo tudi Erasmus koordinator.

Prijavni postopek za osebje

 1. V skladu z objavljenimi možnostmi prijavitelj izbere organiziran KIP in se nanj prijavi.Prijavitelj se sam prijavi na izbrani KIP na podlagi prijavnega postopka, ki ga predpiše organizator KIP-a.
 2. Če je član osebja VSŠ TŠC Maribor sprejet na KIP, odda prijavo za osnovno finančno dotacijo programa Erasmus+ koordinarorju. Oddati je treba naslednje dokumente:
  • Prijava na KIP.
  • Obrazec “Izjava KIP osebje
  • Mobility Agreement
  • Ocena stroškov
 3. Osebje lahko pod določenimi pogoji poleg Erasmus + finančne dotacije zaprosi še za naslednje dodatke:
  • dodatek za zeleno potovanje,
  • podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami.

   

  Finančna podpora programa Erasmus+ KIP za študente

  Študenti, ki se bodo prijavili na razpis programa Erasmus+ KIP, bodo upravičeni do naslednjih dotacij in dodatkov programa Erasmus+.

  Osnovna dotacija programa Erasmus+

  Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ osnovne finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom. Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.
  Višine Erasmus dotacije za udeležbo na KIP so naslednje:

  Dnevni zneski osnovne dotacije za študente:

  Za vse skupine držav Do vključno 14. dneva fizične mobilnosti 70 EUR/dan
  Za vse skupine držav Od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti 50 EUR/dan
  • ROK oddaje vloge za dotacijo Erasmus+: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca.

Dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi

Študent je upravičen do enkratnega dodatka za študente z manj priložnostmi in sredstev za pot, če izpolnjuje enega izmed kriterijev študentov z manj priložnostmi iz priloženega Poziva za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi.

Enkratni dodatek znaša 100,00 EUR za fizično udeležbo na KIP-u do 14 dni oz. 150,00 EUR, če fizična udeležba traja od 15 do 30 dni

Študent z manj priložnostmi je upravičen tudi do sredstev za pot.

Višina dotacije za pot glede na razdaljo za študente:

Oddaljenost* Standardno potovanje Zeleno potovanje
Med 0 in 99 km 23 EUR na udeleženca /
Med 100 in 499 km 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca
Med 500 in 1999 km 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca
Med 2000 in 2999 km 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženca
Med 3000 in 3999 km 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca
Med 4000 in 7999 km 820 EUR na udeleženca /
8000 km in več 1500 EUR na udeleženca /
 • ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca.

 

Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na priloženem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami E+ koordinatorju in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.

 • ROK oddaje vloge: 40 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

 

Dodatek za zeleno potovanje

Vsak udeleženec, ki izpolnjuje pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, lahko zaprosi za dodatek za zeleno potovanje. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Študenti z manj priložnostmi prejmejo za zeleno potovanje višji znesek iz naslova osnovne Erasmus dotacije za sredstva za pot (Tabela Višina dotacije za pot glede na razdaljo za študente) in do 4 dodatne dneve za pot (osnovna dotacija programa Erasmus+).

Študenti, ki ne prejmejo podpore za potne stroške, prejmejo za zeleno potovanje enkratni dodatek k individualni podpori v višini 50 EUR in do 4 dodatne dneve za pot (osnovna dotacija programa Erasmus+).

Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Finančna podpora programa Erasmus+ KIP za osebje

Člani osebja VSŠ TŠC Maribor, ki se bodo prijavili na razpis programa Erasmus+ KIP, bodo upravičeni tudi do naslednjih dotacij in dodatkov programa Erasmus+.

Osnovna dotacija programa Erasmus+

Prijavitelj ni samodejno upravičen do Erasmus+ osnovne finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom. Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Višine Erasmus dotacije za udeležbo na KIP so naslednje:

1. Individualna podpora

Dnevni zneski osnovne dotacije za osebje:

Skupine držav Od 1. do vključno 14. dneva Od 15. do 30. dneva
Skupina 1 – najvišji standard
Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska
180 EUR na dan 126 EUR na dan
Skupina 2 – srednji standard
Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija
160 EUR na dan 112 EUR na dan
Skupina 3 – nižji standard
Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija
140 EUR na dan 98 EUR na dan

2. Sredstva za pot

Višina dotacije za pot glede na razdaljo za osebje:

Oddaljenost* Standardno potovanje Zeleno potovanje
Med 0 in 99 km 23 EUR na udeleženca /
Med 100 in 499 km 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca
Med 500 in 1999 km 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca
Med 2000 in 2999 km 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženca
Med 3000 in 3999 km 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca
Med 4000 in 7999 km 820 EUR na udeleženca /
8000 km in več 1500 EUR na udeleženca /

Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami

Udeleženci s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na priloženem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami E+ koordinatorju in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.

 • ROK oddaje vloge: 40 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Dodatek za zeleno potovanje

Vsak udeleženec, ki izpolnjujejo pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, lahko zaprosi za dodatek za zeleno potovanje. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Osebje prejme za zeleno potovanje višji znesek iz naslova osnovne Erasmus dotacije za sredstva za pot (Tabela Višina dotacije za pot glede na razdaljo za osebje) in do 4 dodatne dneve za pot (osnovna dotacija programa Erasmus+).

 

Jezikovna podpora OLS

Spletna jezikovna podpora »Online Linguistic Support« (OLS) ponuja spletna preverjanja jezikovnega znanja in jezikovne tečaje za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+, s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje jezikov, ki jih bodo uporabljali v času mobilnosti v tujini.

Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+, je dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti, če je glavni jezik mobilnosti eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS, in če mobilnost traja več kot 14 dni!

Kaj je OLS?

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support – OLS) je brezplačna spletna platforma za učenje jezikov, namenjena udeležencem programov Erasmus+. Z OLS lahko preverite svojo trenutno stopnjo znanja jezika, ki ga boste uporabljali v tujini. Rezultati vam ne bodo preprečili sodelovanja v mobilnosti programa Erasmus+, temveč vam bodo omogočili dostop do jezikovnih tečajev OLS.

Kaj ponuja?

OLS dopolnjuje neposredno poučevanje in vam omogoča razvoj jezikovnih veščin tudi zunaj učilnice. Ponuja priložnosti za sodelovanje in učenje z vrstniki. Študentom ponuja spletna preverjanja jezikovnega znanja in tečaje. Prilagodljivost orodja vam omogoča, da delate s svojim tempom in učno izkušnjo prilagodite svojim potrebam. OLS ponuja širok nabor priložnosti za izboljšanje svojih jezikovnih veščin. Sledite lahko tematskim »Massive Open Online Courses« (prosto dostopnim spletnim učnim programom) ali izkoristite spletne učne ure z naravnimi govorci in drugimi udeleženci OLS. OLS je na voljo v 22 jezikih.