Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja.

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in stro​kovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma.

MOBILNOST Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Erasmus+ program omogoča opravljanje prakse v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu, ki se ga lahko udeležijo študenti z aktivnim statusom na kateri koli stopnji študija v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšan učni uspeh,
 • boljša zaposljivost in poklicne možnosti,
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo,
 • večja samostojnost in samozavest,
 • izboljšano znanje tujih jezikov,
 • okrepljena medkulturna zavest,
 • aktivnejša udeležba v družbi,
 • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU,
 • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je študente spodbujati k mednarodni mobilnosti, ki:

 • prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj,
 • študente seznanja z različnimi stališči, znanjem, metodami poučevanja in raziskovanja ter delovnimi praksami na njihovem študijskem področju v evropskem in mednarodnem okviru,
 • omogoča razvoj komunikacijskih spretnosti, znanje jezikov, kritično mišljenje, reševanje problemov, medkulturne spretnosti in raziskovalne spretnosti,
 • razvoj spretnosti, ki so usmerjene v prihodnost, kot so digitalna in zelena znanja ter spretnosti, ki jim bodo omogočile reševanje sedanjih in prihodnjih izzivov, in
 • spodbuja študentov osebni razvoj, sposobnost prilagajanja novim situacijam in samozavest.

Program omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja, ki se ga lahko udeležijo študenti v času študija na VSŠ TŠC Maribor.

Praktično usposabljanje se lahko izvede v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+: članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Severna Makedonija, Norveška, Srbija, Turčija in Švica.

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Na razpis se lahko prijavijo:

 1. Študenti VSŠ TŠC Maribor, ki imajo celoten čas praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični šoli (VSŠ TŠC Maribor).
 2. Diplomanti UM, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija ali v času absolventa (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v 12 mesecih po diplomi/magisteriju/doktoratu.
 • Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki v času dosedanjega študija še niso izkoristili vseh 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus+. Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (t. i. zero grant študenti).
 • Strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje, za kar jamčijo študent, mentor na fakulteti in Erasmus+ fakultetni koordinator s podpisom dokumenta »Learning Agreement for Traineeships«. Erasmus koordinator na matični fakulteti ne more biti istočasno tudi mentor. Priporočljivo je, da je strokovno usposabljanje sestavni del študijskega programa študenta, kadar je to mogoče.
 • Strokovno praktično usposabljanje študentov mora biti po zaključku priznano na matični šoli (VSŠ TŠC Maribor) vsaj z vpisom v Prilogo k diplomi.
 • Študent mora celoten čas strokovnega praktičnega usposabljanja bivati v kraju opravljanja mobilnosti v tujini. Študent mora skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu najemnin za celotno obdobje trajanja praktičnega usposabljanja, sicer do finančne dotacije na podlagi tega razpisa ni upravičen.
 • Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

OBDOBJE MOBILNOSTI

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno na najmanj 2 meseca (min. 60 dni) do največ 12 mesecev. Študent lahko koristi status Erasmus+ študenta in prejme Erasmus+ dotacijo za obdobje mobilnosti, ki skupaj traja največ 12 mesecev, neodvisno od števila ali vrste mobilnosti. Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo, razen kadar gre za zeleno potovanje.

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati v prvem ali drugem letniku študija oz. v roku največ 12 mesecev po tem, ko študent diplomira.

Študentom priporočamo, da opravljeno obdobje mobilnosti zabeležijo v svoj življenjepis na https://europassmobilnost.si/.

KAM NA ERASMUS+ PRAKSO?

Organizacija gostiteljica za mobilnost študentov za prakso je lahko:

katerakoli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, raziskav in inovacij. Taka organizacija je lahko na primer:

 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • veleposlaništvo ali konzularno predstavništvo države članice EU ali tretje države, pridružene programu, ki deluje kot pošiljateljica;
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtna/poklicna združenja in sindikati;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center za izobraževanje (na katerikoli ravni, od predšolskega do višjega sekundarnega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
 • terciarna izobraževalna institucija iz države članice EU ali tretje države, pridruženprogramu, ki ji je bila dodeljena listina ECHE, ali terciarna izobraževalna institucija iz tretje države, ki ni pridružena programu, ki jo priznavajo pristojni organi in je pred začetkom mobilnosti podpisala medinstitucionalne sporazume s partnerji iz države članice EU ali tretje države, pridružene programu.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za usposabljanje študentov:

Pri iskanju organizacij za opravljanje Erasmus+ prakse si lahko študent pomaga s spletno stranjo https://erasmusintern.org, kjer so objavljene ponudbe strokovnih usposabljanj v tujini. Študent si mora sam poiskati podjetje ali institucijo, kjer bo opravljal Erasmus+ prakso in se z njihovim predstavnikom dogovoriti o datumu začetka prakse.

 

PRIJAVNI POSTOPEK

Splošni pogoji za prijavo (pridobitev Erasmus študentske listine):

 • Da je kandidat državljan Republike Slovenije, oziroma državljan katere izmed držav, ki sodelujejo v programu vseživljenjskega učenja (VŽU). Sem spadajo države EU, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija.
 • Da kandidat v času dosedanjega študija še ni bil Erasmus študent VSŠ TŠC Maribor (študent lahko v času študija izkoristi možnost mobilnosti za PRI samo enkrat).
 • Da je kandidat vpisan v študij na VSŠ TŠC Maribor.

 

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot Erasmus+ študent, mora za prijavo urediti naslednje stvari:

 • Izpolniti prijavo na Erasmus+ strani z razpisi. Izpolnjeno prijavo je treba natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na VSŠ TŠC Maribor.
 • Kratek življenjepis kandidata (uporaba Europass obrazca: http://www.europass.si).
 • Izpolniti Sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships), ki ga morajo podpisati študent, Erasmus koordinator na matični fakulteti in tuja institucija (podpis in žig ali digitalni podpis).
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Pridobiti veljavno potrdilo o opravljenih izpitih za študijsko leto, v katerem se študent udeležuje praktičnega usposabljanja v tujini..
 • Dokazila o znanju tujih jezikov.
 • Dokazilo o dogovoru s podjetjem (v kolikor si je že sam poiskal ustrezno podjetje za opravljanje PRI v tujini. Dokazilo je lahko v elektronski ali pisni obliki. Iz dokazila mora biti razvidno: dejavnost podjetja, kraj, čas in trajanje mobilnosti.
 • Napisati motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije:
  • kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na VSŠ TŠC Maribor;
  • kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
  • natančen opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …).

Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini. Vse dokumente iz prejšnjega odstavka je treba oddati koordinatorju Erasmus+ in po elektronski pošti na ravnatelj.vss@tscmb.si. Rok za prijavo je objavljen med razpisno dokumentacijo – VSŠ TŠC Maribor bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev.

Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programov Erasmus+. E+ koordinator mora v skladu s pravili Erasmus+ programa zagotavljati kakovost mobilnosti, zato ima pravico, da v primeru, da oceni, da načrtovana mobilnost ne izpolnjuje kvalitativnih pogojev mobilnosti, prijavo z odločbo zavrne. Za morebitne pritožbe je pristojna Komisija za sprejemanje odločitev pri izvajanju projektov Erasmus+.

Izbirni postopek (v primeru večjega števila prijav)

Kriteriji, ki se upoštevajo pri izbirnem postopku:

 • Motivacija študenta (na podlagi motivacijskega pisma).
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Znanje tujega jezika.
 • Že dogovorjena mobilnost in skladnost z izobraževalnim programom VSŠ TŠC Maribor (na podlagi dokazil).
 • Stroški mobilnosti (destinacija).
 • Študijska aktivnost (v skladu s pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov).
 • Študijski uspeh (dodatni kriterij)

 

FINANČNA POMOČ

Erasmus+ finančna sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini so bila UM dodeljena s strani nacionalne agencije Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Erasmus+ finančna dotacija se omeji glede na razpoložljiva sredstva.

Finančna pomoč Erasmus+ študentom (štipendija) ni zagotovljena, zato mora študent (v kolikor želi) zanjo zaprositi. Vlogo za pridobitev finančne pomoči (Vloga za pridobitev finančne pomoči za Erasmus+ izmenjavo za študente) študent odda skupaj s prijavo na razpis. Višina finančne pomoči – štipendije, je pogodbeno ovrednotena in odvisna od višine življenjskih stroškov v državi gostiteljici.

Največji zneski so določeni po standardni lestvici tarif, objavljenih v E+ vodniku za prijavitelje, stran 69 in na ERASMUS+ za študente.

Študent lahko pod določenimi pogoji poleg Erasmus+ finančne dotacije zaprosi še za:

 • dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi,
 • dodatna sredstva Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (Ad futura),
 • podporo za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami,
 • dodatek za zeleno potovanje.

Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+, je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

Vse dokumente in obrazce lahko najdete na strani https://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola/erasmus/erasmus-razpisi/.

 

JEZIKOVNA PODPORA OLS

Spletna jezikovna podpora »Online Linguistic Support« (OLS) ponuja spletna preverjanja jezikovnega znanja in jezikovne tečaje za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+, s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje jezikov, ki jih bodo uporabljali v času praktičnega usposabljanja.

Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+, je dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti, če je glavni jezik mobilnosti eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS.

Kaj je OLS?

OLS je brezplačna spletna platforma za učenje jezikov, namenjena udeležencem programov Erasmus+. Z OLS lahko preverite svojo trenutno stopnjo znanja jezika, ki ga boste uporabljali v tujini. Rezultati vam ne bodo preprečili sodelovanja v mobilnosti programa Erasmus+, temveč vam bodo omogočili dostop do jezikovnih tečajev OLS.

Kaj ponuja?

OLS dopolnjuje neposredno poučevanje in vam omogoča razvoj jezikovnih veščin tudi zunaj učilnice. Ponuja priložnosti za sodelovanje in učenje z vrstniki. Študentom ponuja spletna preverjanja jezikovnega znanja in tečaje. Prilagodljivost orodja vam omogoča, da delate s svojim tempom in učno izkušnjo prilagodite svojim potrebam. OLS ponuja širok nabor priložnosti za izboljšanje svojih jezikovnih veščin. Sledite lahko tematskim »Massive Open Online Courses« (prosto dostopnim spletnim učnim programom) ali izkoristite spletne učne ure z naravnimi govorci in drugimi udeleženci OLS.

Več o tem spletnem jezikovnem orodju najdete na spletni strani https://academy.europa.eu/.

 

KONČNO POROČILO

Študent mora ob zaključku mobilnosti E+ koordinatorju v fizični in elektronski obliki posredovati naslednje dokumente:

 • Traineeship Certificate, s katerim dokazuje obdobje bivanja s potrjenim podpisom in žigom tuje institucije ter podpisom Erasmus+ fakultetnega koordinatorja na matični instituciji.
 • Dokazilo o bivanju v tujini. Celoten čas praktičnega usposabljanja mora študent bivati v tujini. Priložiti mora kopijo najemne pogodbe ali dokazila o transakciji na račun najemnika.
 • Poročilo o praktičnem usposabljanju, kjer napiše kratek članek o svoji mobilnosti. Poročilu se priloži izjava o objavi (GDPR), priporočeno je poslati tudi slike. Študent ob zaključku mobilnosti na študentski e-naslov prejme tudi poročilo o Erasmus+ mobilnosti iz sistema Evropske komisije. Poročilo je treba obvezno izpolniti na spletu.