Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja in raznolikosti, trajnostnega razvoja (zeleni Erasmus+)digitalnega prehoda in aktivne participacije oz. sodelovanja v demokratičnem življenju (več).

Vključujoči Erasmus+

Ob najavi Erasmus+ programa 2021–2027 so bile predstavljene tudi nove prioritete za naslednjih 7 let, ena izmed njih je inkluzija oz. vključevanje. Vključevanje v Erasmus+ programu razumemo kot prizadevanja za večanje dostopnosti programa, za čim večjo in raznoliko udeležbo ter spodbujanje enakih možnosti za udeležence z manj priložnostmi. Z različnimi aktivnostmi znotraj programa bomo spodbujali identifikacijo ovir, ki udeležencem z manj priložnostmi preprečujejo dostop v enaki meri in tudi mehanizmov za odstranjevanje teh ovir.

V želji, da bi bil Erasmus+ program dostopen kar se da široki skupini udeležencev in udeleženk spodbujamo institucije k vključujočim pristopom, v vseh projektnih fazah in vseh fazah aktivnosti.

Evropska komisija je za lažje izvajanje vključujočega pristopa pripravila krovni strateški dokument Implementation guidelines Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy oz. Strategijo vključevanja in raznolikosti. V Strategiji je identificiranih osem glavnih kategorij ovir, ki jih program identificira kot najpogostejše pri onemogočanju polne vključitve:

  1. Posebne potrebe: fizične, duševne, intelektualne ali senzorične motnje.
  2. Zdravstvene težave: hude oz. kronične bolezni, zdravstvene motnje, druga telesna ali duševna stanja.
  3. Ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja: manjša učna uspešnost, mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, in brezposelni mladi, nizko kvalificirani odrasli.
  4. Kulturne razlike: posamezniki z migrantskim ali begunskim ozadjem, novo prispeli migranti, pripadniki nacionalnih ali etničnih manjšin, uporabnike znakovnega jezika oz. z jezikovnim prilagajanjem, težave s kulturno vključenostjo itd.
  5. Družbene ovire: omejene socialne kompetence, asocialna ali visoko tvegana vedenja, (nekdanji) storilci kaznivih dejanj in uporabniki drog/alkohola, ostala socialna marginalizacija, specifične družinske okoliščine (prva oseba v družini, ki se izobražuje na terciarni ravni, starši (zlasti samohranilci/samohranilke), skrbniki, hranitelji, sirote, osebe iz institucionalne oskrbe itn.).
  6. Ekonomske ovire: nizki življenjski standard, nizki dohodki, izobraževanje ob delu, prejemniki socialnovarstvenih dodatkov, dolgotrajno brezposelni, negotove življenjske razmere ali revščina, brezdomci, finančne težave itd.
  7. Ovire, povezane z diskriminacijo: diskriminacije zaradi spola, starosti, etnične pripadnosti, religije, prepričanj, spolne usmerjenosti, invalidnosti ali kadar gre za kombinacijo ene ali več omenjenih diskriminatornih ovir.
  8. Geografske ovire: življenje na oddaljenih ali podeželskih območjih, majhnih otokih ali v obrobnih oddaljenih regijah, v predmestjih, v območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, slaba infrastruktura) itd.

Zeleni Erasmus+

Program Erasmus+ daje v novem programskem obdobju velik poudarek implementaciji okolju prijaznih praks in vprašanjem trajnostnega razvoja #ZeleniErasmusplus. Program bo v prihodnjih sedmih letih pomagal razvijati znanja, spretnosti in odnos do klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja ter podpiral celovite institucionalne pristope k izobraževanju za okoljsko trajnost.

Digitalni Erasmus+

Digitalna preobrazba poteka tukaj in zdaj in le vprašanje časa je, kdaj bo povsem prodrla v vse podsisteme naše družbe. Kako bomo sprejeli to spremembo, bo izjemno vplivalo na naš izobraževalni sistem. Digitalna preobrazba prinaša drugačne, sveže in naprednejše izobraževalne instrumente, metode učenja in pristope, hkrati pa tudi številne pasti, izzive in dileme.

Da bi zagotovili visokozmogljiv digitalni izobraževalni ekosistem, potrebujemo digitalno kompetentne in samozavestne izobraževalce, visokokakovostne vsebine, uporabniku prijazna orodja in varne platforme, ki spoštujejo zasebnost in etične standarde, kar izhaja iz Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje 2021–2027.