Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki državljane podpirajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela. Erasmus+ na podlagi uspeha programa v obdobju 2014–2020 krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam.

Evropski državljani morajo imeti boljše znanje, spretnosti in kompetence, potrebne v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vse bolj mobilna, večkulturna in digitalna. Študij, učenje ali delo v drugi državi bi moralo postati standard, znanje dveh jezikov poleg maternega pa bi moralo biti norma. Program je ključni sestavni del, ki podpira cilje evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje za obdobje 2021–2027, evropske strategije za mlade in delovnega načrta Evropske unije za šport.

Kot je pokazala pandemija COVID-19, je dostop do izobraževanja bolj kot kdaj prej bistven za zagotavljanje hitrega okrevanja ob hkratnem spodbujanju enakih možnosti za vse. V okviru tega postopka okrevanja si program Erasmus+ prizadeva svojo vključujočo razsežnost dvigniti na novo raven, tako da podpira možnosti za osebni, družbeno izobraževalni in poklicni razvoj ljudi v Evropi in zunaj nje s ciljem, da pri tem ne bo nihče zapostavljen.

 

ŠTUDENTSKA MOBILNOST

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični fakulteti opravi na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za ustrezno študijsko področje.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.

Študij na partnerski instituciji v tujini mora trajati najmanj 2 meseca in lahko traja največ 12 mesecev.

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost koristiti mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija*, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študent enovitega študijskega programa ima možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave. Ta pravila veljajo tudi za obdobje mobilnosti, ​katere se je študent udeležil brez Erasmus dotacije (t.i, »zero grant« študent).

* V 12-mesečnem obdobju na cikel študija oz. v primeru enovitih študijskih programov je to obdobje 24-mesečno, se upoštevajo pretekle izkušnje v okviru programa Erasmus+.

Poleg pogojev razpisa lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate na razpisana mesta na partnerskih institucijah, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med samim prijavnim postopkom.