VPIS 2024/2025 V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je januarja 2024 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2024/2025.

Hkrati z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na spletni strani našega ministrstva: www.gov.si in spletni strani Višješolske prijavne službe: vss-ce.com/vps.

KAKO SE PRIJAVIM?

VPISNI POGOJI

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

INFORMATIVNI DNEVI

Informativna dneva bosta organizirana v petek, 16. februarja 2024, ter v soboto, 17. februarja 2024. Informacije o načinu izvedbe, natančnih terminih in ustreznih povezavah vseh višjih strokovnih šol bodo objavljene na spletnih straneh višjih strokovnih šol in Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije na povezavi https://www.skupnost-vss.si/informativni-dnevi-2024/

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

Če bo za vpis v posamezni višješolski študijski program več prijav, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo višje strokovne šole do 19. aprila 2024 sprejele sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa boste izbrani po številu doseženih točk. Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 26. aprila 2024 na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku imajo kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Upoštevana bodo naslednja merila za izbiro:

Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek:

 • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter
 • ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. (npr. in 2. letnik PTI izobraževanja)

Če ste opravili mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

 • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter
 • ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega

Če so pri programu določene posebne nadarjenosti oziroma spretnosti ali psihofizične sposobnosti, lahko višja strokovna šola te določijo kot merilo ob omejitvi vpisa, kar je navedeno v objavi posamezne šole.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev pošiljajte Višješolski prijavni službi, in sicer:

 1. Če boste opravljali splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v šolskem letu, v katerem se prijavljate na razpis, ali ste jih opravljali po juniju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati.
 2. Če ste srednjo šolo končali z maturo pred junijem 2002 oziroma z diplomo ali zaključnim izpitom ali imate opravljen delo- vodski, poslovodski ali mojstrski izpit, morate dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložiti k prijavi, in sicer:
 • spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu) ter spričevali tretjega in četrtega letnika oziroma zadnjih dveh letnikov oziroma
 • spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah, potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred junijem 2002, ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj oziroma
 • spričevalo o zaključku izobraževanja, spričevali zadnjih dveh letnikov oziroma dokazila o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj z overjenimi prevodi v slovenščino, če ste že končali srednjo šolo v tujini.

Če so bila spričevala oz. dokazila nostrificirana po predpisih, ki so veljali pred uporabo Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11), lahko prijavi priložite odločbo o nostrifikaciji. Če odločbe o nostrifikaciji nimate, morate prijavi priložiti še posebno vlogo za priznavanje izobraževanja (Obrazec N), pridobljenega v tujini.

Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se prijavljate, ter o tem obvesti Višješolsko prijavno službo. Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, postopek priznavanja izobraževanja ni potreben.

Za spričevalo o splošni maturi se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.

Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je diploma International Baccalaureat – IB oziroma listina o uspehu na mednarodni maturi (IBO Results summary), ki vsebuje navedbo, da je mednarodna matura opravljena »Diploma awarded«.

Spričevalu o poklicni maturi sta enakovredna tudi spričevalo o zaključnem izpitu in diploma o končanem štiriletnem srednješolskem izobraževanju, ki sta se izdajala pred uvedbo poklicne mature. Tisti, ki imate učni uspeh v tretjem in četrtem letniku vpisan v indeks, kot dokazilo pošljite prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.

Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca oz. drug dokument, iz katerega je razvidna vaša delovna doba.

Kandidati, ki boste letos končali srednjo šolo v tujini, morate višji strokovni šoli, ki ste jo navedli pod 1. željo, poslati spričevala oziroma dokazila ter overjene prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja (Obrazec N), Kandidati, ki boste letos končali srednjo šolo v tujini in 17. marca 2024 še nimate izdanega spričevala morate posredovati dokazila ter overjene prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja (Obrazec N) najpozneje do 3. julija 2024 za prvi prijavni rok in do 29. avgusta 2024 za drugi prijavni rok

Opozorilo!

V prijavnem postopku so dokazila o srednješolski izobrazbi, ki jih morate priložiti prijavi, overjene fotokopije dokazil oziroma spričeval. Dokazil oziroma spričeval vam ni treba overiti, če na Višješolsko prijavno službo osebno prinesete njihove izvirnike in fotokopije. Višješolska prijavna služba na fotokopijah označi, da ustrezajo izvirnikom, izvirnike pa vam vrne. Ne pošiljajte originalnih spričeval!

IZBIRNI POSTOPEK

Tisti, ki boste v prijavi na prvem mestu navedli višješolski študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje.

Tisti, ki boste v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje in imeli dovolj točk v skladu z merili za izbiro. Enako velja za programa, navedena na drugem in tretjem mestu.

V kolikor za študijska programa, navedena na drugem in tretjem mestu, ne bo omejitve vpisa, boste sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje, razen, če bo za vpis vanju prijavljenih preveč kandidatov, ki so ju navedli na drugem in tretjem mestu. V tem primeru boste izbrani v skladu z merili, ki so s študijskimi programi določena ob omejitvi vpisa.

V programa na drugem oziroma tretjem mestu se ne morete uvrstiti, če vsa mesta v njih zasedejo kandidati, ki so ju napisali na prvem mestu.

Na sezname sprejetih se boste uvrstili tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih ima zadnji uvrščeni glede na število prostih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.

Izidi izbirnega postopka bodo znani najpozneje do 21. julija 2024 (prvi prijavni rok) in do 23. septembra 2024 (drugi prijavni rok). Višješolska prijavna služba vam bo poslala obvestilo o izidu izbirnega postopka.

Na sezname sprejetih kandidatov se boste lahko naknadno uvrstili tisti, ki:

 • ste srednjo šolo končali v tujini, višje strokovne šole pa niso mogle opraviti postopka priznavanja izobraževanja do začetka izbirnega postopka v prvem roku,
 • ste se pritožili in je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku, in sicer, če boste imeli najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama oziroma, če ste se prijavili v študijski program brez omejitve

Kandidati s posebnimi potrebami so sprejeti v program, v katerega so se prijavili, če izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za vpis. O tem odloči pristojni organ višje strokovne šole na podlagi vaše posebne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih morate priložiti prijavi ali poslati višji strokovni šoli, v prijavi navedeni na prvem mestu, najpozneje do 17. julija 2024, kasneje pa le, če je po tem roku prišlo do upravičenih razlogov za to.

Višješolska prijavna služba bo tiste, ki se boste naknadno uvrstili, in višje strokovne šole, na katere boste sprejeti, pisno obvestila o izidu izbirnega postopka.

PRITOŽBE

Zaradi kršitev postopka v zvezi s prijavnim oziroma izbirnim postopkom se kandidat lahko pritoži. Pritožba se pošlje po pošti ali osebno vloži pri višješolski prijavni službi, in sicer:

 • Prvi prijavni rok: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov do 12. avgusta 2024, višje strokovne šole odločijo o pritožbah kandidatov in o tem obvestijo kandidate najkasneje do 23. avgusta 2024.
 • Drugi prijavni rok: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov do 28. septembra 2024, višje strokovne šole odločijo o pritožbah kandidatov in o tem obvestijo kandidate najkasneje do 4. oktobra 2024.

DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAV

Na vpisna mesta lahko kandidirajo in se izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije:

 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • državljani držav članic Evropske unije in
 • tuji državljani, ki se izobražujejo po načelu vzajemnosti ali če so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

Dodatna mesta za redni študij:

Za redni študij so lahko razpisana dodatna vpisna mesta za vpis državljanov držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti (Črna gora, BiH, Makedonija, Srbija in Kosovo), in sicer največ do treh odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program. Kandidati se lahko po zaključku drugega prijavnega roka vpišejo tudi na še prosta vpisna mesta, razpisana za vpis v redni študij, in sicer največ do šest odstotkov od števila razpisanih vpisnih mest za posamezen program.

Dodatna mesta za izredni študij:

Za izredni študij so lahko razpisana dodatna vpisna mesta za vpis tujcev, in sicer največ do 50 odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program.

Tujci so osebe, ki:

 • niso Slovenci brez slovenskega državljanstva, nimajo državljanstva Republike Slovenije,
 • nimajo državljanstva drugih držav članic Evropske unije,
 • niso sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene,
 • niso državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanj po načelu vzajemnosti.

OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE

Študenti, ki želite zamenjati študijski program in te pravice ali pravice do ponavljanja letnika še niste izrabili, se morate prijaviti tako kot drugi kandidati.

VPIS IN PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Sprejete kandidate bo višja strokovna šola pisno povabila k vpisu, in sicer:

 • v prvem prijavnem roku do 21. avgusta 2024,
 • v drugem prijavnem roku do 1. oktobra 2024.