Ponovni vpis in pravice iz statusa

PONOVNI VPIS

Podlaga za ponovni vpis je v osnovnem zakonskem določilu ZVSI – 46. člen o ponovnem vpisu oz. podaljšanju statusa študenta:

(1) V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstav¬ka se lahko študentu iz upravičenih razlogov (starševstvo, vojaške obveznosti ali težka bolezen) status podaljša, vendar največ za eno leto.

Ponovni vpis omogoča določilo v interventnem zakonu (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190, člen 45:

(5) Ne glede na določbe drugih predpisov imajo pravico do podaljšanja statusa študenta za največ eno leto tudi študenti višjih strokovnih šol, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

Študent mora oddati vlogo z obrazložitvijo in morebitnimi dokazili, kjer pojasni kako je COVID19 vplival, da ni mogel opraviti študijskih obveznosti. Šola presoja vsako posamezno vlogo posebej. Vlogo obravnava študijska komisija, ravnatelj izda sklep. Če študent 1. letnika opravi vse obveznosti do 30. oktobra 2020, lahko pospešeno napreduje, to pomeni, da ga vpišemo v 2. letnik.

 

PRAVICE IZ STATUSA

Ob ponovnem vpisu študent pridobi/ohrani vse pravice iz statusa, razen pravice do državne štipendije. Mnenje MDDSZ:

Interventni zakon omogoča vsem dijakom/študentom, ki v šolskem oziroma študijskem letu ne bodo napredovali oziroma do 30. 9. 2020 ne bodo zaključili izobraževalnega programa zaradi epidemije, mirovanje štipendijskega razmerja. Štipendistom ni potrebno podati vloge na centre za socialno delo saj je mirovanje avtomatično. Navedeno pomeni, da se rok za zaključek letnika ali izobraževalnega programa brez obveznosti vračila štipendije podaljšuje do 30. septembra 2021. V kolikor štipendist do 30. septembra 2021 ne bo zaključil izobraževalnega programa, bo moral vrniti štipendije, prejete za zadnji, zaključni letnik izobraževalnega programa ali za dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa, če je bil v dodatnem letu upravičen do štipendije. V času mirovanja štipendijskega razmerja štipendisti ne prejemajo štipendije.

Če želijo prejemati štipendijo tudi v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 morajo izpolnjevati pogoje po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18). V prvem odstavku 87. členu je tako navedeno, da se štipendijsko razmerje in prejemanje štipendije podaljša za dodatno eno šolsko ali študijsko leto, če štipendist ponavlja letnik zaradi:

  • starševstva,
  • opravičljivih zdravstvenih razlogov,
  • izjemnih družinskih in socialnih okoliščin,
  • neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile.

Pri tem opozarjamo, da če bodo želeli štipendisti uveljavljati višjo silo morajo podati na pristojni center za socialno delo vlogo za prejemanje štipendije še za ponavljanje leta. Pri tem bi radi pojasnili, da višja sila pomeni vsak nepredvidljiv izjemen dogodek ali okoliščino zunaj nadzora dodeljevalca štipendij, štipendista ali prejemnika sredstev, ki enemu ali drugemu preprečuje izpolnitev ali izpolnjevanje katere od obveznosti, pri čemer dogodka ali okoliščine ni bilo mogoče pričakovati, predvidevati ali nanj računati ali se mu izogniti ali ga odvrniti. Višjo silo mora štipendist tudi z ustreznimi dokazili dokazati. Pristojni center za socialno delo bo nato dokaze preučil in odločil o upravičenosti do štipendije.