1   IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

STROJNIŠTVO

2   NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE IN NJEGOVA OKRAJŠAVA

Inženir strojništva/ inženirka strojništva

Okrajšava: inž. str.

3   TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KOMPETENCE

3.1   Temeljni cilji
 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za področje strojništva;
 • razvijanje generičnih in poklicno specifičnih kompetenc za področje strojništva;
 • razvijanje sposobnosti za učinkovito vključevanje v tehnološke, proizvodne (ekološke) in medosebne procese v delovnem okolju;
 • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in  pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja;
 • oblikovati  prožnost in prilagodljivost za spremembe in poslovne odločitve ter reševanje  konkretne strokovne problematike.

Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

3.2   Generične kompetence
 • upošteva varnostne in okolje-varstvene predpise pri delu;
 • razvija komunikacijske spretnosti v delovnem in širšem okolju;
 • uporablja pisne vire  in informacijske tehnologije;
 • sistematično pristopa k  odkrivanju in reševanju problemov;
 • razvija odgovornost za profesionalni razvoj.
3.3   Poklicno specifične kompetence
 • uporablja pridobljena teoretična spoznanja za učinkovito delovanje v delovnem okolju;
 • uporablja tuj jezik za sporazumevanje in študij strokovne literature;
 • uporablja temeljna znanja ekonomike, marketinga in projektnega menedžmenta za vodenje podjetja;
 • uporablja znanja mehanike pri dimenzioniranju konstrukcijskih elementov;
 • analizira dogajanja v električnih tokokrogih ter odpravi enostavne napake ob upoštevanju zaščitnih ukrepov;
 • izdela tehnološki postopek izdelave;
 • izbere, določi, in ovrednoti čas, stroške izdelave in izbere izdelovalna sredstva;
 • na podlagi zahtev izbira primerne materiale, primerno termično obdelavo, protikorozijsko zaščito ter pozna vpliv materialov na okolje;
 • ob upoštevanjem ustrezne tehnične zakonodaje načrtuje izdelke;
 • izdeluje tehnično dokumentacijo v vseh fazah nastanka izdelka;
 • s pomočjo računalnika pripravi in spremlja stroškovni in časovni plan izdelave;
 • uporablja metode za obvladovanje in zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu;
 • načrtuje enostavne energetske sisteme in pozna delovanje zahtevnejših energetskih sistemov;
 • skrbi za varčno in ekološko sprejemljivo izrabo energije;
 • prepozna možnosti za uvajanje avtomatizacije in vodi projekte s področja avtomatizacije proizvodnih procesov;
 • samostojno načrtuje avtomatizacijo enostavnih proizvodnih procesov in sodeluje pri načrtovanju in uvajanju avtomatizacije kompleksnih proizvodnih procesov;
 • načrtuje, organizira in vodi preventivna vzdrževalna dela na strojih, napravah in energetskih sistemih v proizvodnem procesu;
 • analizira vpliv vzdrževanja na stroške podjetja;
 • načrtuje, planira in organizira delo in vodi proizvodnjo;
 • planira stroške in investicije proizvodnih procesov;
 • usposobi se za konstrukcijski proces snovanja orodij na osnovi zahtev naročnika, vključno z izbiro in določanjem standardnih delov orodja;
 • pozna ekonomske in tehnološke karakteristike orodja.

4   TRAJANJE ŠTUDIJA IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI TOČKAMI

Študij traja dve (2) leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

5   POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

6   MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek:

 • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter
 • ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole.

Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

 • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter
 • ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika.

7  PREDMETNIK

1. letnik

Predmet ali druga sestavina

KT

M1  Komunikacije

P1  Strokovna terminologija v tujem jeziku

6

P2  Poslovno komuniciranje in vodenje

6

P3  Računalništvo

6

D1  Praktično izobraževanje – Komunikacije

6

M2  Osnove

P4  Materiali

5

P5  Varnost pri delu in varovanje okolja

3

P6  Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov

6

D2  Praktično izobraževanje – Osnove

7

Predmeti, ki niso vključeni v modul

P7  Mehanika 1

5

*P8  Elektrotehnika

*P9  Strojni elementi

*P10  Računalniško modeliranje

5

**Prosto izbirni predmet

5

Skupaj

60

*Enega od treh izbirnih predmetov izberete kot Obvezni izbirni predmet (OIP).
**Enega izmed preostalih dveh izbirnih predmetov izberete kot Prostoizbirni predmet (PIP).

2. letnik

Predmet ali druga sestavina

KT

M3  Poslovanje in procesi

P11  Ekonomika podjetja

6

P12  Kakovost in zanesljivost procesov

5

D3 Praktično izobraževanje – Poslovanje in procesi

2

M4  Tehnologije

P13  Mehanika 2

5

P14  Tehnologija

7

D4  Praktično izobraževanje – Tehnologije

4

M5  Avtomatizacija

M6  Energetika

9

P15  Avtomatizacija in robotika

P16  Energetika

7

D5  Praktično izobraževanje – Avtomatizacija

D6  Praktično izobraževanje – Energetika

2

M7  Orodjarstvo

M8  Proizvodnja

M9  Vzdrževanje

P17  Snovanje in konstruiranje orodij

P19  Priprava in vodenje proizvodnje

P21  Vzdrževanje strojev in naprav

7

P18  Izdelava in vzdrževanje orodij

P20  Računalniško podprta proizvodnja

P22  Vzdrževanje energetskih naprav

5

D7  Praktično izobraževanje – Orodjarstvo

D8  Praktično izobraževanje – Proizvodnja

D9  Praktično izobraževanje – Vzdrževanje

5

D10  Diplomsko delo

5

Skupaj

60

* Izberete enega od dveh izbirnih modulov.
** Izberete enega izmed treh izbirnih modulov.

Opombe:

M – modul
P – predmet
D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo)

8   OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Predmet in druga sestavina

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Strokovna terminologija v tujem jeziku

x

x

Poslovno komuniciranje in vodenje

x

x

Računalništvo

x

Praktično izobraževanje – Komunikacije

x

Materiali

x

Varnost pri delu in varovanje okolja

x

Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov

x

Praktično izobraževanje – Osnovne

x

Mehanika 1

x

Elektrotehnika

x

Strojni elementi

x

Računalniško modeliranje

x

Ekonomika podjetja

x

Kakovost in zanesljivost procesov

x

Praktično izobraževanje – Poslovanje in procesi

x

Mehanika 2

x

Tehnologija

x

Praktično izobraževanje – Tehnologije

x

Avtomatizacija in robotika

x

Praktično izobraževanje – Avtomatizacija

x

Energetika

x

Praktično izobraževanje – Energetika

x

Snovanje in konstruiranje orodij

x

Izdelava in vzdrževanje orodij

x

Praktično izobraževanje – Orodjarstvo

x

Priprava in vodenje proizvodnje

x

Računalniško podprta proizvodnja

x

Praktično izobraževanje – Proizvodnja

x

Vzdrževanje strojev in naprav

x

Vzdrževanje energetskih naprav

x

Praktično izobraževanje – Vzdrževanje

x

9   NAČIN IN OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Študij se izvaja kot redni, izredni in študij na daljavo.

10   POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU IN DOKONČANJE ŠTUDIJA

Pogoji za napredovanje:

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti…) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Pogoji za ponavljanje:

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 79 KT:

 • Komunikacije (24 KT)
 • Mehanika 1 (5 KT)
 • Osnove (21 KT)
 • Poslovanje in procesi (13 KT)
 • Tehnologije (16 KT)

2. Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 9 KT:

 • Avtomatizacija (9 KT)
 • Energetika (9 KT)

3. Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 17 KT:

 • Orodjarstvo (17 KT)
 • Proizvodnja (17 KT)
 • Vzdrževanje (17 KT)

4. Eden od izbirnih predmetov v obsegu 5 KT:

 • Elektrotehnika (5 KT)
 • Strojnimi elementi (5 KT)
 • Računalniško modeliranje (5 KT) ali
 • predmet drugih izbirnih modulov (5 KT)

5. Prosto izbirni predmet (5  KT)

6. Diplomsko delo (5 KT)

11   POGOJI ZA PREHAJANJE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal 1. letnik ali višji letnik v drugih višješolskih ali visokošolskih študijskih programih, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznostih za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med študijskimi programi ni mogoče.

12   POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Nacionalnih poklicnih kvalifikacij ni možno pridobiti z dokončanjem posameznih delov študijskega programa.

13  MEDNARODNA PRIMERLJIVOST

Ime inštitucije in država Technology Faculty – Engineering and Construction, Southampton Solent University,

Velika Britanija

North East Wales Institute of Higher Education
Plas Coch Campus
Mold Road
Wrexham,
Velika Britanija
HTBLuVA Mödling
Technikerstraße 1-5
A-2340 Mödling
Ime programa Strojništvo Strojništvo Energetika in hladilna tehnika
Strokovni naziv inž. strojništva (HND) inž. strojništva (HND) Po treh letih prakse pridobi naziv „INGENIEUR”, po 6 letih prakse ima možnost pridobiti naziv “Dipl.-HTL-Ing”.
Trajanje študija 4 semestre 4 semestre 4 semestre
Koncept in oblika študija modularni način študija modularni način študija Modularni način: splošni modul, strokovni modul, obvezni modul in izbirni modul.
Vsebinska strukturiranost programa Proizvodni principi, Osnove strojništva, Analogna in digitalna elektronika, Strojni elementi, Materiali, Menedžment podjetja, Matematika, Inženirska praksa, Vodenje projektov, Projekt ali praktično izobraževanje, Avtomatizacija in robotika, Uporabna mehanika, Inženirski Materiali v strojništvu, Komunikacije in omrežja, Načrtovanje za proizvodnjo, Kakovost, Izbirni predmet (Modeliranje in simulacije sistemov, Meritve in vodenje sistemov) Ekonomika in manadžemnt, Matematika 1, Mehanika, Izbirni predmeti (Načrtovanje izdelkov, Materiali, Tehnologija obdelave, Računalništvo, Mehanika fluidov, Meritve v strojništvu, Krmilniki), Strojni elementi, Projekt, Izbirni predmeti (CAD/CAM, CAD 2, Načrtovanje za proizvodnjo, CAM 2, Robotika, Zagotavljanje kvalitete, Matematika 2, Skupinski projekt) Jezik in komunikacija, tuj jezik, uporabna matematika, uporabna informatika, tehnologija in strojni elementi, regulacije, konstrukcijske vaje, religije, gospodarstvo in zakonodaja, mehanika, vodenje podjetja, konstruiranje in projekti, laboratorijsk vaje, klimatizacija, okoljske tehnologije, enrgetsko planiranje,  izbirni predmeti
Obveznosti študentov opravljeni vsi moduli opravljeni vsi moduli opravljeni vsi moduli
Zaključek študija diploma diploma diploma