VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) V ŠOLSKEM LETU 2022/23

RAZPISANA MESTA

Izobraževalni program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe Število mest Stanje prijav po prenosu 6.6.2022
PTI Avtoservisni tehnik

28

41

PTI Strojni tehnik

28

22

Več informacij glede vpisa v PTI programe: ana.kotnik.krajnc@tscmb.si ali 02 229 57 60.

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa izpolnjuje tudi druge, pri posameznih programih navedene pogoje.

Izobraževanje po teh programih traja dve leti, zaključi se s poklicno maturo.

Kandidati do 17. maja 2022 oddajo na izbrano srednjo šolo samo eno izpolnjeno prijavnico za vpis v srednjo šolo, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-srednjo-solo.html ali v Državni založbi Slovenije. Več informacij o vpisu najdete na https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve.

Najpozneje do 20. maja 2022 bo MIZŠ na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis v programe PTI. Če ne bo dovolj prijav za posamezni program, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2022/2023 izobraževanja po tem programu ne bo izvajala.

V roku prijavljeni kandidati bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 6. junija 2022 prenesli na drugo srednjo šolo. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do 6. junija 2022. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 17. maja 2022, bosta potekali na šolah do 1. julija 2022. O datumu in uri vpisa bodo kandidate obveščale šole. Šole, ki bodo po 1. juliju 2022 še imele prosta mesta, bodo sprejemale prijave oziroma vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 31. avgusta 2022.

OMEJITEV VPISA IN ROKI

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezni program poklicno-tehniškega izobraževanja tudi po 6. juniju 2022 bistveno večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati s strani šol obveščeni najpozneje do 24. junija 2022.

MERILA ZA IZBIRO

V primeru omejitve vpisa, prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

 • učnim uspehom iz slovenščine, matematike in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk
 • učnim uspehom iz slovenščine, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk.

IZBIRNI POSTOPEK

Šole, ki bodo omejile vpis, bodo v izbirnem postopku sprejele kandidate na vsa razpisana mesta.

Naši dijaki programov srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo v enega od naslednjih PTI programov:

 1. AVTOSERVISNI TEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja:
 • avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, mehanik kmetijskih in delovnih strojev;
 • strojništva: oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij; elektrotehnike in računalništva in najmanj triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

V podravsko-pomurski regiji program izvajajo Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna šola, Šolski center Ptuj – Strojna šola in Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota.

 1. ELEKTROTEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, avtoserviser, ali drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike.

V podravsko-pomurski regiji program izvajajo Srednja elektro-računalniška šola Maribor,  Šolski center Ptuj – Elektro in računalniška šola in Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota.

 1. GEOTEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: rudar, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, avtoserviser, avtokaroserist, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik – operater. Kandidat mora predložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokaže, da ni zdravstvenih ovir.

V podravsko-pomurski regiji ta program ni razpisan.

 1. LOGISTIČNI TEHNIK – pridobljen naziv katerekoli srednje poklicne izobrazbe.

V podravsko-pomurski regiji ta program ni razpisan.

 1. STROJNI TEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtoserviser, avtokaroserist, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik – operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik.

V podravsko-pomurski regiji program izvajajo Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna šola, Šolski center Ptuj – Strojna šola, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota in Dvojezična srednja šola Lendava.

 1. TEHNIK MEHATRONIKE – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoserviser, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik – operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik.

V podravsko-pomurski regiji ta program razpisuje Dvojezična srednja šola Lendava, v savinjski regiji pa Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije.

 1. TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoserviser, mehatronik – operater

V podravsko-pomurski regiji ta program razpisuje Srednja elektro-računalniška šola Maribor.

 1. ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, mehatronik operater …

V podravsko-pomurski regiji je ta program razpisan na IC Piramida Maribor.

Želim vam uspešen zaključek izobraževanja in veliko pozitivne energije na nadaljnji poti.

Svetovalna delavka Ana Kotnik Krajnc