VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) V ŠOLSKEM LETU 2023/24

RAZPISANA MESTA

Izobraževalni program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe Število mest za novince Število prijav na dan 12. 5. 2023
PTI Avtoservisni tehnik

28

15

PTI Strojni tehnik

28

40

Do 1. junija 2023 lahko prijavljeni kandidati svojo prijavo prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oziroma drug program, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na tak način zanesljiveje zagotovili vpis. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler ne bo končan postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen. Stanje prijav na današnji dan najdete na povezavi MIZŠ.

OMEJITEV VPISA IN ROKI

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezni program poklicno-tehniškega izobraževanja tudi po 1. juniju 2023 bistveno večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati s strani šol obveščeni najpozneje do 7. junija 2023.

MERILA ZA IZBIRO

V primeru omejitve vpisa, prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz slovenščine, matematike in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk
  • učnim uspehom iz slovenščine, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk.

IZBIRNI POSTOPEK

Šole, ki bodo omejile vpis, bodo v izbirnem postopku sprejele kandidate na vsa razpisana mesta.

Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 12. maja 2023, bosta potekali na šolah do 3. julija 2023. O datumu in uri vpisa bodo kandidate obveščale šole. Šole, ki bodo po 3. juliju 2023 še imele prosta mesta, bodo sprejemale prijave oziroma vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 31. avgusta 2023.

V skladu z zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju ima dijak v PTI programih na voljo samo eno dodatno leto iz naslova ponavljanja. Ta možnost velja samo v primeru, če v svojem predhodnem šolanju v okviru programa srednjega poklicnega izobraževanja že ni izrabil dveh dodatnih let za ponavljanje in prestop v drugi program brez napredovanja. Prestop v drugi program brez napredovanja ni mogoč (na primer strojni tehnik se ne more naslednje leto vpisati v začetni letnik avtoservisnega tehnika)!

Več informacij glede vpisa v PTI programe: ana.kotnik.krajnc@tscmb.si ali 02 229 57 60.

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa izpolnjuje tudi druge, pri posameznih programih navedene pogoje.

Avtoservisni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja:

  • avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev oziroma kmetijski mehanik;
  • strojništva, elektrotehnike in računalništva: finomehanik, inštalater strojnih instalacij, klepar – krovec, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, urar, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater ali računalnikar in najmanj triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

Strojni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar – krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav.

Izobraževanje po teh programih traja dve leti, zaključi se s poklicno maturo.

Kandidati oddajo na izbrano srednjo šolo samo eno izpolnjeno prijavnico za vpis v srednjo šolo,  ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Prijavnice, ali v Državni založbi Slovenije.

Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 12. maja 2023.

Najpozneje do 17. maja 2023 bo MIZŠ na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis v programe PTI. Če ne bo dovolj prijav za posamezni program, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2023/2024 izobraževanja po tem programu ne bo izvajala.

V roku prijavljeni kandidati bodo lahko zaradi spremembe namere in na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 1. junija 2023 prenesli na drugo srednjo šolo. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do 1. junija 2023. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 12. maja 2023, bosta potekali na šolah do 3. julija 2023. O datumu in uri vpisa bodo kandidate obveščale šole. Šole, ki bodo po 3. juliju 2023 še imele prosta mesta, bodo sprejemale prijave oziroma vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 31. avgusta 2023.

Želim vam uspešen zaključek izobraževanja in veliko pozitivne energije na nadaljnji poti.

Svetovalna delavka Ana Kotnik Krajnc