V srednji strojni šoli Tehniškega šolskega centra Maribor vam nudimo naslednje izobraževalne programe:

Inštalater strojnih inštalacij opravlja dela na širokem področju od napeljave in montaže do nastavitve različnih sistemov (vodovod, plinovod, toplovod, klimatske naprave…). Pri tem razvija sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, obvlada metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter pozna postopke reciklaže, prav tako pa obvlada in razume splošne principe in delovanje energetskih naprav in napeljav.

Več informacij…

Oblikovalec kovin – orodjar se usposablja za izdelavo, montažo, vzdrževanje, kontrolo in usposobitev raznih orodij, z znanji struženja, frezanja, brušenja… Dela, ki so jih nekoč predvsem ročno opravljali rezkalec, brusilec ali strgar, večinoma opravlja danes oblikovalec kovin na računalniško vodenih strojih. Izdeluje posamezne kovinske elemente in jih pripravi za nadaljnjo obdelavo ali vgradnjo v aparate, orodja in delovne stroje.

Več informacij…

Strojni tehnik PTI (3+2) je zagotovo med najbolj zaposljivimi tehničnimi poklici. Ima široka obzorja strokovnih tehničnih znanj, zato ga potrebujejo skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje. Svoja poklicna znanja nadgradi s sodobnimi znanji s področja klasične in CNC obdelave kovin, 3D tehnologij, avtomatizacije, robotike…

Več informacij…

Strojni tehnik SSI je zagotovo med najbolj zaposljivimi tehničnimi poklici. Ima široka obzorja strokovnih tehničnih znanj, zato ga potrebujejo skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje. Pozna lastnosti in uporabo gradiv s področja kovinsko predelovalne industrije, pridobi temeljna znanja iz obdelave, preoblikovanja in spajanja kovin, pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike, obvlada merilne in kontrolne postopke… Pri svojem delu uporablja sodobne tehnologije 3D modeliranja, obdelave, avtomatizacije, robotike…

Več informacij…

Mehatronik operater obvlada znanja, postopke in tehnike za vzdrževanje, proizvodnjo in razvoj strojev, naprav in proizvodnih linij. Spozna sestavne dele, sklope, naprave in sisteme proizvodnih procesov. Pridobi temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike, avtomatskega vodenja, računalništva in informatike. Pridobi znanje o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev.

Več informacij…

Tehnik mehatronike je zaradi poznavanja znanj s področja strojništva, elektrotehnike, avtomatskega vodenja, računalništva in informatike poklic s prihodnostjo, kar pomeni možnost zaposlitve v vseh panogah tehnike, kjer je potrebno popravljati stroje in naprave, izdelovati nove izdelke ali obvladovati različne procese. Spozna osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije za različne nivoje avtomatizacije, osnove elektronike in mikro računalništva na nivoju strojne in programske opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike, CNC-tehnologije, 3D modeliranja…

Več informacij…

Avtokaroserist izdeluje, zamenjuje, predvsem pa popravlja, montira in vzdržuje, predeluje in preureja posamezne dele okvirja, karoserije in nadgradnje motornega vozila. Prav tako vzdržuje, popravlja in izdeluje notranje in zunanje barvane oziroma lakirane površine. Sposoben je oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na karoseriji vozila.

Več informacij…

Avtoserviser je usposobljen za servisiranje in diagnostiko motornih vozil in motorjev z notranjim zgorevanjem. Težišče dela je na sistematičnem iskanju napak na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemih motornih vozil, popravljanju sklopov, nastavljanju osnovnih vrednosti, kontroli in presoji funkcije in stanja motornega vozila.

Več informacij…

Avtoservisni tehnik je usposobljen za vodenje servisne dejavnosti in diagnostike motornih vozil. Predhodna znanja poglobi in nadgradi s sodobnimi znanji s področja stroke, obvlada poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja, sposoben je priprave predlogov za izvedbo popravil vozila ob upoštevanju priporočil in navodil proizvajalcev vozil, tehničnih in drugih predpisov ter želja in pričakovanj strank.

Več informacij…

Srednje poklicno izobraževanje

Poudarek pri programih srednjega poklicnega izobraževanja je na pridobivanju strokovnih in predvsem praktičnih znanj za opravljanje poklica. Po treh letih izobraževanja dobijo dijaki ustrezen naziv:

Avtoserviser

Avtokaroserist

Oblikovalec kovin – orodjar

Inštalater strojnih inštalacij

Mehatronik operater

Po uspešno opravljenem srednjem poklicnem izobraževanju dijaki opravljajo zaključni izpit (slovenščina in izdelek oz. storitev in zagovor).

Srednje strokovno izobraževanje

Programi zahtevajo od dijakov komunikativnost, iznajdljivost, organizacijske sposobnosti in smisel za reševanje tehnoloških in tehničnih problemov. Zaradi raznovrstnosti del je šolanje zanimivo in pestro, omogoča nadaljnje izobraževanje, po štirih letih izobraževanja dobijo dijaki naziv:

Strojni tehnik

Tehnik mehatronike

Po uspešno opravljenem srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju dijaki opravljajo poklicno maturo (slovenščina, temeljni strokovni predmet, matematika ali tuji jezik, izdelek oz. storitev in zagovor).

Poklicno tehniško izobraževanje

Na praktičnih poklicnih znanjih se nadgrajujejo strokovno teoretična znanja z podporo laboratorijskih vaj. Po dveh letih izobraževanja in končani poklicni maturi dobijo dijaki ustrezen naziv:

Strojni tehnik PTI (3+2)

Avtoservisni tehnik PTI (3+2)

Po uspešno opravljenem srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju dijaki opravljajo poklicno maturo (slovenščina, temeljni strokovni predmet, matematika ali tuji jezik, izdelek oz. storitev in zagovor).

Imate dodatna vprašanja? Morda imamo odgovor na vaše vprašanje…