1   IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN OKRAJŠAVA

AVTOSERVISNI MENEDŽMENT

2   IME STROKOVNE IZOBRAZBE

Avtoservisni inženir/avtoservisna inženirka

Okrajšava: as. inž.

3   TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE

3.1   Temeljni cilji

Temeljni cilji študijskega programa so:

 • pridobiti sodobna, poglobljena in dovolj široka strokovno-teoretična in praktično uporabna znanja za samostojno poklicno delo v avtomobilski dejavnosti;
 • razviti podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter moralni in etični čut za poštenost, natančnost in vestnost pri delu;
 • oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost za poslovne odločitve;
 • usposobiti se za organizacijo poslovanja, vodenje, organiziranje in kontroliranje delovnih procesov ter spremljanje komercialnega in finančnega poslovanja;
 • usposobiti za razvijanje ciljev in strategij podjetja ter za izvajanje ustreznih ukrepov;
 • zagotavljati kakovost dela, varstva zdravja in dela, varovanja okolja ter požarne varnosti;
 • usposobiti za kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa;
 • usposobiti za spremljanje razvoja stroke, strokovne literature ter stalno strokovno spopolnjevanje;
 • usposobiti za timsko delo in delo z ljudmi.
3.2   Generične kompetence

Študent bo v okviru študijskega programa razvijal in pridobival generične kompetence, tako da bo sposoben:

 • spremljati razvoj dejavnosti in oblikovati predloge za posodabljanje delovnih procesov;
 • povezovati znanja z različnih področij;
 • pridobivati informacije in jih uporabljati v procesu poslovanja;
 • skrbeti za razvoj in uvajati inovacije v delovne procese;
 • komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji v domačem in mednarodnem okolju;
 • obvladati podjetništvo, trženje in logistične procese;
 • upravljati poslovne procese ter zagotavljati kakovost;
 • načrtovati in izvajati ukrepe za izboljšanje organizacije podjetja, dela drugih in lastnega dela;
 • prevzemati odgovornost.
3.3   Poklicno specifične kompetence

Študent bo v okviru študijskega programa razvijal in pridobival poklicno-specifične kompetence, tako da bo sposoben:

 • reševati strokovno problematiko na področju avtomobilske tehnike in tehnologij;
 • oblikovati in uresničevati razvojne zamisli in podjetniško planiranje v avtomobilski dejavnosti;
 • uporabljati zakonodajo s področja finančnega poslovanja, delovanja podjetja, bančništva, davčnega in carinskega poslovanja ter zavarovalništva;
 • poiskati in uporabljati potrebne podatke v katalogih, priročnikih, tehničnih navodilih in elektronskih bazah podatkov;
 • načrtovati in izvajati opremljanje delavnic in vzdrževanje orodij, naprav in opreme;
 • izvajati diagnostiko, kontrole, meritve na motornih vozilih;
 • izvajati nastavitve in popravila motornih vozil;
 • načrtovati in izvajati spremembe lastnosti motornih vozil;
 • komunicirati s strankami;
 • spremljati in uporabljati zakonodajo, standardizacijo, homologiranje, certificiranje na področju motornih vozil;
 • pripravljati in uvajati interna navodila in dokumentacijo;
 • uvajati sisteme za zagotavljanje kakovosti.

4   TRAJANJE ŠTUDIJA IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI TOČKAMI

Študij traja dve (2) leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

5   POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

6   MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno – tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek:

 • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter
 • ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh let srednje šole.

Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

 • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter
 • ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika.

7  PREDMETNIK

1. letnik

Predmet ali druga sestavina

KT

M1  Komuniciranje v avtomobilski dejavnosti

P1  Poslovno komuniciranje

5

P2  Poslovni in tehnični tuji jezik

5

P3  Poslovna in tehnična informatika

5

D1  Praktično izobraževanje – Komuniciranje

4

M2  Poslovanje v avtomobilski dejavnosti

P4  Ekonomika podjetij

4

P7  Varnost pri delu in ekologija

4

D2  Praktično izobraževanje – Poslovanje

4

M3  Tehnologije motornih vozil

P8  Materiali za gradnjo motornih vozil

4

P9  Tehnologije popravil

5

P10  Merilne metode in naprave

6

D3  Praktično izobraževanje – Tehnologije

5

M4  Mehatronika motornih vozil

P11  Električne naprave in napeljave

4

M5  Sistemi motornih vozil

P13  Pogonski agregati

5

Skupaj

60

2. letnik

Predmet ali druga sestavina

KT

M2  Poslovanje v avtomobilski dejavnosti

P5  Finančno poslovanje in podjetniško pravo

4

P6  Trženje in komercialno poslovanje

5

M4  Mehatronika motornih vozil

P12  Mehatronski sistemi

6

D4 Praktično izobraževanje – Mehatronika motornih vozil

3

M5  Sistemi motornih vozil

P14  Tehnika motornih vozil

4

P15  Varnostni in udobnostni sistemi

5

D5  Praktično izobraževanje – Sistemi motornih vozil

4

M6  Poslovni menedžment v avtomobilski dejavnosti

M7  Menedžment motornih vozil

P16  Podjetništvo in menedžment

P18  Menedžment motornega vozila in diagnostika

4

P17  Sistemi zagotavljanja kakovosti

P19  Sistemi prenosa moči

4

D6  Praktično izobraževanje – Menedžment kakovost

D7  Praktično izobraževanje – Menedžment motornih vozil

6

**P20  Podvozja in nadgradnje

**P21  Karoserijska tehnika

**P22  Logistični procesi

**P23  Predelave in dodelave motornih vozil

5

**Prosto izbirni predmet

5

D8  Diplomsko delo

5

Skupaj

60

* Izberete enega od dveh izbirnih modulov.
** Enega od štirih izbirnih predmetov izberete kot Obvezni izbirni predmet (OIP).
*** Enega izmed preostalih treh izbirnih predmetov izberete kot Prostoizbirni predmet (PIP).

Opombe:

M – modul
P – predmet
D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo)

8   OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka Predmet/Druga sestavina

Ustno

Pisno

Izdelek, storitev
in zagovor

P1 Poslovno komuniciranje in vodenje

X

X

P2 Poslovni in tehnični tuj jezik

X

X

P3 Tehnična in poslovna informatika

X

X

P4 Ekonomika podjetij

X

X

P5 Finančno poslovanje in podjetniško pravo

X

P6 Trženje in komercialno poslovanje

X

X

P7 Varnost pri delu in ekologija

X

P8 Materiali za gradnjo motornih vozil

X

P9 Tehnologije popravil

X

P10 Merilne metode in naprave

X

X

P11 Električne naprave in napeljave

X

X

P12 Mehatronski sistemi

X

X

P13 Pogonski agregati

X

X

P14 Tehnika motornih vozil

X

X

P15 Varnostni in udobnostni sistemi

X

X

P16 Podjetništvo in menedžment

X

P17 Sistemi zagotavljanja kakovosti

X

P18 Menedžment motornega vozila in diagnostika

X

X

P19 Sistemi prenosa moči

X

X

P20 Podvozja

X

P21 Karoserijska tehnika

X

P22 Logistični procesi

X

P23 Predelave in dodelave motornih vozil

X

P24 Prosto izbirni predmet

X

D1 – D7 Praktično izobraževanje

X

9   NAČIN IN OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja, ki ga študenti opravijo pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Študij se izvaja kot redni, izredni ali študij na daljavo.

10   POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU IN DOKONČANJE ŠTUDIJA

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, ki je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti…)
1. letnika ovrednotenih v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Pogoji za ponavljanje

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…), in sicer:

1. Vse obvezne module v obsegu 91 KT:

 • M1 Komuniciranje v avtomobilski dejavnosti
 • M2 Poslovanje v avtomobilski dejavnosti
 • M3 Tehnologije motornih vozil
 • M4 Mehatronika motornih vozil
 • M5 Sistemi motornih vozil

2. Enega izmed izbirnih modulov v obsegu 14 KT:

 • M6 Poslovni menedžment v avtomobilski dejavnosti ali
 • M7 Menedžment motornih vozil

3. Enega izmed izbirnih predmetov 5 KT

4. Prosto izbirni predmet 5 KT

5. Diplomsko delo 5 KT

11   POGOJI ZA PREHAJANJE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal 1. letnik ali višji letnik v drugih višješolskih ali visokošolskih študijskih programih, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznostih za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med študijskimi programi ni mogoče.

12   POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Z dokončanjem posameznih delov študijskega programa ni možno pridobiti nacionalne poklicne kvalifikacije.

13   MEDNARODNA PRIMERLJIVOST

Neposredne mednarodne primerljivosti ni. Navajamo nekatere značilnosti, ki izhajajo iz mednarodnih primerjav. Ponujajo programe, ki so:

 1. proizvodno usmerjeni s poudarkom na razvoju, snovanju, tehnologijah in proizvodnji motornih vozil, sklopov in delov se izvajajo na »matičnih« visokih strokovnih šolah ali fakultetah univerz (npr. strojništvo, elektrotehnika, mehatronika, informatika…), kjer obstoja samostojna smer »Tehnika motornih vozil« (Kraftfahrzuegtechnik, Fahrzeugbau, Karosseriebau, Automobilproduktion, Mechatronik Automobil, Informatik Automobil ipd.)
 2. ekonomsko-komercialno usmerjeni s poudarkom na menedžmentu v podjetjih avtomobilske dejavnosti, ki se izvajajo na višjih ali visokih strokovnih šolah ali fakultetah univerz, kjer obstoja samostojna smer gospodarsko inženirstvo – avtomobilski menedžment.
 3. S študijskim letom 2010/11 se uvajajo tudi programi, ki vključujejo servisno dejavnost, vendar predvsem iz sistemskega vidika (organizacija, snovanje za servisiranje prijaznih izdelkov ipd.).