Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente. Vlagatelj vso potrebno dokumentacijo – originale in fotokopije odda v referat v fizični obliki, dodatno pa pošlje skenirane verzije originalnih dokumentov na referat@tscmb.si.

Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu zavedena v evidenci prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.

Vloge za študijsko komisijo

Prošnje za študijsko komisijo

Poslovnik in merila

Sklepi študijske komisije

Študijsko komisijo sestavljajo:

Naloge in plan dela predsednika:

 • sklicevanje sej študijske komisije (redne, izredne),
 • priprava potrebne dokumentacije za obravnavo na sejah študijske komisije,
 • priprava vsega potrebnega za obravnavo vlog (prošenj) študentov,
 • skrb za spremljanje zakonskih in podzakonskih aktov ter pripravo pravil in drugih internih aktov, ki jih je potrebno sprejeti ali spremeniti (kot izdelan predlog za potrditev na predavateljskem zboru oziroma svetu zavoda),
 • skrb za obravnavo prošenj oziroma pritožb študentov v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti ter  internimi  pravili,
 • vodenje sej študijske komisije,
 • pisanje zapisnikov sej študijske komisije,
 • obveščanje študentov o sprejetih sklepih študijske komisije,
 • obveščanje predavateljskega zbora o sprejetih sklepih študijske komisije in podajanje predlogov sklepov, ki jih mora potrditi predavateljski zbor,
 • skrb za sprotno realizacijo sprejetih sklepov,
 • sodelovanje z/s: ravnateljem višje šole, direktorjem zavoda, referentom, ostalim vodstvom šole, predavatelji, asistenti, laboranti, študenti, komisijo za zagotavljanje kakovosti na višji šoli, strateškim svetom VSŠ in drugimi, glede na potrebo in pristojnosti,
 • opravljanje drugih nalog v skladu s pristojnostmi.

Seje Študijske komisije

Redne seje študijske komisije bodo v študijskem letu 2023/2024 predvidoma ob četrtkih, s pričetkom ob 9:45, in sicer:

 • 1. redna seja, 13. 10. 2023,
 • 2. redna seja, 17. 11. 2023,
 • 3. redna seja, 19. 1. 2024,
 • 4. redna seja, 14. 3. 2024,
 • 5. redna seja, 16. 5. 2024,
 • 6. redna seja, 20. 6. 2024,
 • 7. redna seja, 22. 8. 2024 in
 • 8. redna seja, 26. 9. 2024.

Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so prispele po pošti najkasneje sedem delovnih dni pred predvideno sejo študijske komisije oziroma štirinajst delovnih dni, kadar je za vlogo potrebno pridobiti mnenje predavatelja. Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente. Vlagatelj vso potrebno dokumentacijo – originale in fotokopije odda v referat v fizični obliki, dodatno pa pošlje skenirane verzije originalnih dokumentov na e-naslov referata. Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu zavedena v evidenci prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.

Vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja je potrebno oddati do:

 • 2. 10. 2023, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna, izvaja v 1. semestru ali v 1. in 2. semestru;
 • 6. 11. 2023, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna, izvaja v 2. semestru.

Ob prejemu nepopolne vloge referat za študijske zadeve študenta ustno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V primeru, da je bila nepopolna vloga prejeta po pošti, referat za študijske zadeve študenta pisno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V kolikor študent vloge ne dopolni, jo referat za študijske zadeve ne sprejme. V primeru, da študijska komisija s strani referata za študijske zadeve prejme nepopolno vlogo, jo, s pisno obrazložitvijo, vrne v referat za študijske zadeve.

Maribor, 29. 9. 2023

Sestavila: mag. Sabina Herle
predsednica študijske komisije