Šolska dijaška skupnost, šolsko leto 2021/22

 • Predsednik: David Bratuša, 4. b/1
 • Podpredsednik: Aljoša Lesjak, 1. b/1
 • Zapisničarka: Vanessa Štandeker,1. a/2
 • Predstavnika dijakov v Svetu šole: Max Horvat, 4. a/1 in David Bratuša, 4. b/1
 • Predstavnik dijakov v Šolskem skladu: Luka Majhenič, 3. b/2
 • Predstavnik dijakov v Komisiji za kakovost: Anej Kramberger, 2. c/1 in Žan Zorman, 3. b/1
 • Mentorica: Vlasta Marjanovič, prof.

 

PROGRAM DELA DIJAŠKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 1. ČLANSTVO

Člani dijaške skupnosti Srednje strojne šole Maribor so vsi dijaki Srednje strojne šole Maribor. Na ravni šole jih predstavljajo predstavniki vseh razredov na šoli in vodstvo dijaške skupnosti. Združevanje dijakov zagotavljata Konvencija o otrokovih pravicah in Pravilnik o šolskem redu za srednje šole. Šolska dijaška skupnost se združuje v Dijaško skupnost Maribor in v Dijaško organizacijo Slovenije.

 1. SESTANKI

Dijaška skupnost predstavlja interese in potrebe vseh dijakov šole in se zavzema za njihovo uresničevanje. Tako se predstavniki razredov, pod vodstvom mentorja, srečujejo na rednih sestankih, dveh dijaških konferencah in izrednih sestankih, sklicanih na željo predsednika dijaške skupnosti oz. na predlog več predstavnikov dijaške skupnosti.

 1. VODSTVO DIJAŠKE SKUPNOSTI

V začetku šolskega leta 2021/2022 se izvedejo nove volitve vodstva dijaške skupnosti. Predsednik ali podpredsednik oz. podpredsednika dijaške skupnosti se bodo udeleževali sej parlamenta dijaške organizacije Slovenije ter sej dijaške skupnosti Maribor in poročali o aktualnih temah.

 1. MENTOR

Mentorica dijaške skupnosti bo v šolskem letu 2021/2022 Vlasta Marjanovič, prof. slovenskega jezika in sociologije.

 1. CILJI DIJAŠKE SKUPNOSTI:
 • izvolitev predsednika, podpredsednika in zapisnikarja,
 • izvolitev in potrditev članov v Svet šole, Šolski sklad in Komisijo za kakovost,
 • izvedba dveh konferenc (januar in junij 2022) dijaške skupnosti z analizo učne uspešnosti dijakov v posameznih razredih ter obravnavo vzgojne problematike,
 • aktivno sodelovanje z vodstvom šole na sestankih dijaške skupnosti ter tudi pri podajanju pripomb in predlogov,
 • sodelovanje s Šolskim skladom Srednje strojne šole ter posredovanje želja dijakov glede porabe sredstev Šolskega sklada,
 • sodelovanje z Dijaško skupnostjo Maribor in z Dijaško organizacijo Slovenije,
 • predstavitev in izbor plesnih šol – ponudnikov za organizacijo maturantskega plesa ter sodelovanje pri organizacija maturantskega plesa 2022, s plesno šolo, za katero so se odločili dijaki zaključnih letnikov,
 • organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti,
 • sodelovanje pri dobrodelnih akcijah,
 • sodelovanje pri organizaciji prireditev: Dan boja proti AIDS-u, predaja ključa…
 • obveščanje dijakov o aktualnih razpisih, natečajih in tekoči problematiki.

STATUT Dijaške skupnosti Tehniškega šolskega centra Maribor, Srednje strojne šole

Maribor, 9. 9. 2021
Mentorica šolske Dijaške skupnosti:
Vlasta Marjanovič, prof.