Izredni študij na VSŠ TŠC Maribor

Izredni študij je posebna oblika študijskega procesa, ki je prilagojen odraslim osebam, ki so pretežno zaposlene.

Izredni študij je po ciljih in vsebinah enak rednemu študiju. Na tem mestu so zato prikazane le razlike med izredno in redno obliko študija. Vsebine in cilji, skupni obema oblikama, so opisani pri rednem študiju.

Izredni študij na TŠC Maribor, Višji strokovni šoli, izvajamo tako, da se dve študijski leti časovno gledano razvlečeta na tri študijske cikluse. Celoten študij rednih študentov traja namreč dve leti, pri izrednih študentih pa skupaj z zagovorom diplomskega dela traja do tri študijska leta (3 cikluse). Prvi dve študijski leti med oktobrom in junijem sta namenjeni izvajanju predavanj. V tretjem letu študenti do polovice študijskega leta poslušajo predavanja, zadnji del tretjega leta študija pa je namenjen izdelavi diplomske naloge. Pri izrednem študiju ni posebnega časovnega razdobja, posebej namenjenega praktičnemu izobraževanju.

Izredni študij je po ciljih, vsebinah, težavnosti in posledično pridobljenih znanjih enakovreden rednemu študiju. Predmeti se običajno izvajajo po nekoliko drugačnem izvedbenem kurikulumu kot pri rednem študiju. Obseg ur in organiziranost študija sta prilagojena odraslim, zaposlenim udeležencem. Predavanja potekajo v popoldanskem času, od ponedeljka do petka – izjemoma se v dogovoru s študenti izobraževalno delo lahko izvaja tudi ob sobotah dopoldne. Običajno potekajo predavanja in vaje za največ dva predmeta istočasno. Tako imajo izredni študenti v enem tednu dvakrat do trikrat tedensko študijsko delo na šoli.

Vsem izrednim študentom, ki imajo praktične delovne izkušnje ali opravljene študijske obveznosti v ustreznih višje ali visokošolskih programih, študijska komisija šole, na osnovi pisne prošnje, katere obvezne priloge so tudi dokazila delodajalcev ali drugih visokošolskih institucij o opravljenih izpitih, lahko prizna (oprosti) določene študijske obveznosti.

Pri posameznem predmetu izvajamo 40% predpisanih študijskih ur za predavanja in 60% predpisanih študijskih ur za laboratorijske vaje, ki so predvidene po predmetniku za redne študente. Predavatelji preverjajo pridobljena znanja tako, da študentje poleg klasičnih izpitov, predpisanih v katalogih znanj, izdelujejo tudi projektne in seminarske naloge. Na ta način izredni študenti opravijo enako količino študijskega dela in dosežejo enako število kreditnih točk po ECTS sistemu, kot redni študenti.

Po končanih predavanjih in vajah pri posameznem predmetu je v obdobju meseca dni razpisan izpitni rok. V januarju, aprilu, juniju, avgustu in v septembru so vsem študentom na voljo še dodatni izpitni roki.

Zaradi prilagajanja študijskega procesa izrednih študentov, izvajamo določene predmete za več programov ali ciklusov skupaj. Organizacija in časovna razporeditev predavanj se izvede v večini primerov povsem ločeno od rednega študija (izjeme so nekateri izbirni predmeti, ki jih izvajamo skupaj za redne in izredne študente).

Za izredni študij je potrebno plačati šolnino, katero plačajo študenti sami ali pa v njihovem imenu delodajalci ali druge organizacije (npr. Zavod RS za zaposlovanje). Šolnino za izredni študij za posamezno študijsko leto na predlog ravnatelja VSŠ določi Svet zavoda in je določena po veljavnem Ceniku. Izredni študenti so po vseh pravicah in dolžnostih na Višji strokovni šoli izenačeni z rednimi študenti (pravice študentov izhajajo iz njihovega socialnega statusa).

Ali vas je že kdaj zamikalo, da bi se pridružili ekipi podjetnih, ustvarjalnih in pogumnih ljudi širom sveta, ki predstavljajo gonilo tehnološkega napredka? Če je vaš odgovor pritrdilen in imate željo po tehniškem udejstvovanju, se nam pridružite in postanite inženir strojništva!

Višješolski študijski program STROJNIŠTVO je naravnan tako, da sledi željam in potrebam podjetij po strokovnjakih, ki poleg poznavanja sodobne tehnike, proizvodnje, tehnologije, konstruiranja in vzdrževanja, obvladajo tudi znanja s področja ekonomije in vodenja. Poudarek je na pridobivanju uporabnih in praktičnih znanj ter spretnosti, kar rezultira v visoki zaposljivosti naših diplomantov!

Med študijem lahko izbirate med strokovnima moduloma AVTOMATIZACIJA ali ENERGETIKA in se specializirate v enem od izbirnih modulov: ORODJARSTVO, PROIZVODNJA ali VZDRŽEVANJE.

Po opravljenih študijskih obveznostih in uspešnem zagovoru diplomske naloge pridobite naziv INŽENIR/INŽENIRKA STROJNIŠTVA.

V višješolskem študijski programu AVTOSERVISNI MENEDŽMENT se usposobite za vodjo servisne delavnice ali avtohiše, vodjo prodaje novih ter odkupa in prodaje rabljenih vozil, vodjo poprodaje, vodjo skladišča, prodajnega svetovalca, referenta v službi za reševanje reklamacij, samostojnega podjetnika za vodenje in organizacijo lastnega podjetja avtoservisne stroke,…

Med študijem lahko izbirate med strokovnima moduloma POSLOVNI MENEDŽMENT V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI ali MENEDŽMENT MOTORNIH VOZIL.

Po opravljenih študijskih obveznostih in uspešnem zagovoru diplomske naloge pridobite naziv AVTOSERVISNI INŽENIR/INŽENIRKA.