Upravljanje in delo na ročno obdelovalnem stroju-struženje

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju obdelave materialov s struženjem.

Vsebina programa:

Teoretični del zajema:

Opredelitev postopka struženja, orodja za struženje, rezilni materiali za orodja ter oblike rezalnih ploščic, geometrija rezilnega orodja, obstojnost orodja, vrste nožev in načini vpenjanja rezilnih ploščic, osnovne oblike odrezkov, rezalne hitrosti, gibanja na univerzalni stružnici, toplotne razmere in odvod toplote pri struženju, načini vpenjanja obdelovancev, vrste struženja.

Praktični del zajema:

VPD- nevarnosti pri delu s stružnico in varnostni ukrepi, spoznavanje univerzalne stružnice in njenih elementov (vretenjak, menjalnik, postelja, sani, konjiček, lineta, suporti,…), vpenjanje obdelovancev na različne načine, tudi z uporabo merilnih pripomočkov (merilna urica), gibanja pri struženju (glavno, podajalno in nastavitveno gibanje), vpenjanje orodij na stružnici, vzdolžno in prečno struženje, notranje struženje (struženje lukenj), zarezovalno struženje, vrtanje in povrtavanje na stružnici, vrezovanje notranjih in zunanjih navojev, struženje konusov, meritve dimenzij obdelovancev z uporabo pomičnega merila, mikrometra in merilne urice.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 12 ur
 • Praktični del 38 ur

Program je namenjen za:

 • zaposlene, ki delajo v orodjarstvu, vzdrževanju, varilstvu, itd.,
 • zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • zaposlene z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

MIG/MAG varjenje

Udeleženci izobraževanja bodo sposobni samostojno tvoriti zvarne spoje s postopkom MIG/MAG varjenja, pri čemer bodo razumeli delovanje samega postopka, vpliv posameznih parametrov na postopek in nevarnost nastanka napak pri MIG/MAG postopku varjenja.

Vsebina programa:

Program sestavljajo trije sklopi:

Teoretični del, ki poteka v učilnici, kjer udeleženec pridobi teoretična znanja v skladu s cilji, kompetencami in spretnostmi tega programa

Praktični del poteka v ustrezni varilnici.

Izdelek ali storitev izdela oz. opravi udeleženec bodisi v podjetju, kjer je zaposlen, ali v varilnici na izobraževalni ustanovi.

Program obsega 60 ur in sicer:

 • Teoretični del 10 ur
 • Praktični del 20 ur
 • Izdelek 30 ur

Program je namenjen:

izobraževanju varilcev, ki bodo varili po MIG/MAG postopku varjenja. Varilci se med izobraževanjem seznanijo s teoretičnimi osnovami MIG/MAG varjenja, spoznajo različne tipe dodajnih žic in njihove lastnosti, vplivom različnih parametrov na postopek varjenja in z napakami, ki se pri tem postopku varjenja lahko pojavijo. Ravno tako se udeleženci seznanijo z lastnostmi zaščitnih plinov, ki se pri tem postopku varjenja uporabljajo in njihovo izbiro. V program je vključeno praktično izobraževanje in delo na izdelku, kjer mora kandidat prikazati ustrezno obvladanje MIG/MAG varjenja in sposobnost za samostojno delo.

Laserski razrez kovin na CNC rezalnem stroju

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali, izboljšali kompetence na področju tehnike – delo na laserskih rezalnih strojih za obdelavo kovin. V programu bodo spoznali osnovne značilnosti laserjev, stroje za rezanje z laserjem ter računalniško programiranje in samo delo na CNC laserskih rezalnih strojih za obdelavo kovin, ki se danes vse več uporabljajo v kovinski industriji.

 

 

Vsebina programa:

 • osnove rezanja z laserjem (značilnosti laserja, naprave za pridobivanje laserskega sevanja, vrste laserskih žarkov, tehnika rezanja z laserjem);
 • materiali za rezanje z laserjem (vrste in dimenzije);
 • stroji za rezanje z laserjem (zasnova 2D, osnovni sestavni deli, vrste strojev);
 • merila za izbiro parametrov rezanja (vrste in debeline materialov, rezalne hitrosti, kvaliteta obdelave);
 • računalniško programiranje in vodenje strojev (programski paket LANTEK);
 • delo na CNC laserskem rezalnem stroju za obdelavo kovin.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 15 ur
 • Praktični del 35 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • zaposleni, ki delajo v podjetjih, kjer je obdelava kovin z laserskim razrezom povezana s samim delom v podjetju,
 • zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe strojništva,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna in je potrebna nadgradnje znanja, povezanega s samim delom.

Diagnostika komunikacijskih omrežij v avtomobilih

Udeleženci programa bodo pridobili nova znanja ali izboljšali kompetence na področju diagnosticiranja in odpravljanja napak oz. pri popravilu motornih vozil, ki so opremljena s komunikacijo preko podatkovnih vodil.

Vsebina programa:

 • vrste in princip delovanja različnih sistemov podatkovnih povezav;
 • princip delovanja digitalne komunikacije;
 • CAN podatkovna komunikacija, delovanje, iskanje napak;
 • LIN podatkovna komunikacija, delovanje, iskanje napak;
 • praktično diagnosticiranje in odprava napak na CAN in LIN podatkovnimi vodili na simulacijskih tablah od vozil VW Golf V;
 • predstavitev najsodobnejših podatkovnih komunikacij v motornih vozilih ( byteflight, FlexRay, MOST, Ethernet)

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 25 ur
 • Praktični del 25 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo na področju gradnje oz. servisiranja motornih vozil in si želijo pridobiti kompetence za odpravljanje napak in diagnosticiranje sistemov podatkovnih povezav in komunikacij v motornih vozilih, zaradi potreb na trgu dela ali delovnem mestu oz. si želijo dvigniti znanje za svoj osebni razvoj.

3D IZRIS – prostorsko modeliranje

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju 3D prostorskega modeliranja, s katerimi bodo lažje sledili razvoju hitro spreminjajoče se tehnologije na področju 3D modeliranja, delo z bazami podatkov ter izboljšali prostorsko predstavo.

Pri tem bodo uporabljali programsko orodje CREO Parametric oz. SolidWorks!

Vsebina programa:

 • Izdelava različnih 3D računalniških modelov z uporabo različnih funkcij programskega paketa,
 • izdelava manjših in večjih (kompleksnejših) sestavov v sklop,
 • izdelava tehnične dokumentacije iz 3D modela oziroma 3D sestava (delavniške risbe, sestavne risbe, kosovnice),
 • upoštevanje predpisov tehničnega risanja,
 • delo z bazami podatkov (knjižnica standardnih elementov),
 • varovanje zdravja pri sedečem delu za računalnikom,
 • samostojno delo udeležencev izobraževanja na praktičnih primerih

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 4 ure
 • Praktični del 46 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v podjetjih, kjer je 3D modeliranje močno povezano in prepleteno z samim delom v podjetju (orodjarne, razvojni oddelki podjetji, itd),
 • osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe strojništva,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna in je potrebna nadgradnje znanja povezanega z samim delom z računalnikom in deli povezanimi s prostorskim modeliranjem.

NAPREDNO DELO NA 3-OSNI ALI 5-OSNI CNC (ročno programiranje)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • pregled orodij, ki se uporabljajo,
 • vzdrževanje stroja,
 • spoznavanje krmilnika CNC stroja,
 • vpenjanje in centriranje obdelovanca,
 • umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca,
 • vrtanje, rezkanje,
 • tolerančne dimenzije,
 • merjenje toleranc,
 • odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje.

Program obsega 70 ur in sicer:

 • teoretični del 4 ure,
 • praktični del 66 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki imajo osnovno znanje iz področja CNC obdelav,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

CAD/CAM PRIPRAVA STRATEGIJ OBDELAV (strojno programiranje)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • priprava delovnega mesta in delovnega orodja,
 • snovanje in risanje enostavnih kontur in programiranje CNC-stroja,
 • uporaba pregledovalnikov CAD podatkov in NC programov,
 • spoznavanje pomena baze orodji v CAM podatkovnih bazah,
 • načrtovanje 2D obdelave v CAD CAM okolju,
 • načrtovanje 3D obdelave v CAD CAM okolju,
 • sodelovanje v skupini.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • teoretični del 36 ur,
 • praktični del 14 ur.

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v dejavnosti CNC obdelav,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

MERITVE V TEHNIKI IN TEHNIŠKO RISANJE

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju strojništva, predvsem pri uporabi načrtov in tolerancah ter meritvah v strojništvu in s tem izboljšali učinkovitost ter kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • osnove tehniškega risanja,
 • kvaliteta površine,
 • meritve in kontrola dimenzij,
 • strojni elementi.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • teoretični del 40 ur,
 • praktični del 10 ur.

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v orodjarstvu, vzdrževanju, varilstvu, itd.,
 • osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PNEVMATSKIH SISTEMOV

Udeleženci usposabljanja bodo pridobili kompetence na strokovnem področju avtomatizacije z uporabo pnevmatičnih krmilnih sistemov. Spoznali bodo osnove in delovanje pnevmatičnih in elektropnevmatičnih elementov, uporabo pnevmatskih vezij za izvedbo nalog v proizvodnih procesih, način dimenzioniranja industrijskega pnevmatska omrežja, ugotavljanje izvira pnevmatskih izgub in vrednotenje pnevmatske energije, funkcijske odnose med pnevmatičnimi in električnimi komponentami, značilnosti in delovanje elektropnevmatičnih komponent, znali načrtovati, sestaviti in preizkusiti pnevmatična, elektro – pnevmatična in programirljiva vezja, s katerimi si bodo izboljšali učinkovitost in kakovost svojega

Vsebine programa:

 • Osnove in zgradba pnevmatskih krmilnih sistemov.
 • Pridobivanje in priprava stisnjenega zraka, naprave za pridobivanje, shranjevanje in sušenje stisnjenega zraka, preprečevanje izgub pri pripravi stisnjenega zraka in vzdrževanje mreže oz. sistema stisnjenega zraka.
 • Osnovni delovni gradniki pnevmatičnih krmilj in osnovni krmilni gradniki v pnevmatiki.
 • Delovne in krmilne pnevmatične komponente za enostavna krmilja.
 • Elektro pnevmatika – osnove in električne veličine (tok, napetost in upornost).
 • Stikalna tehnika (kontakti, tipke, stikala, releji).
 • Električni in pnevmatični simboli in standardi.
 • Delovanja elektropnevmatičnih krmilnih sistemov.
 • Električni senzorji (magnetični, induktivni, kapacitivni, optični, ultrazvočni, pnevmatični).
 • Načrtovanje in izdelava elektropnevmatičnih vezij.
 • Prosto programirljiva krmilja – osnovna struktura PLK.
 • Simboli in osnovne funkcije digitalne tehnike.
 • Logični krmilniki v pnevmatskih sistemih.
 • Programsko orodje FBD.
 • Načrtovanje in izdelava krmilne sheme ter enostavnih krmilj PLK.
 • Varnostni predpisi in veljavni standardi.
 • Sistematično odkrivanje napak.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del: 23 ur.
 • Praktični del: 27 ur.

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki želijo izboljšati kompetence na področju avtomatizacije in izboljšati učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem kompleksnih pnevmatičnih sistemov,
 • ki delajo pri načrtovanju, upravljanju oz. vzdrževanju pnevmatičnih sistemov,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

HIDRAVLIKA IN ELEKTROHIDRAVLIKA

 Udeleženci usposabljanja bodo pridobili znanja od fizikalnih osnov, delovanja komponent, načrtovanja hidravličnih in elektrohidravličnih krmilnih sistemov in vse do vzdrževanja sistemov, za morebitno nadgradnjo delovnega prostora, za rokovanje s komponentami in za varno delo.

 

Vsebine programa:

 • Osnove hidravlike.
 • Fizikalne lastnosti tekočin.
 • Hidrostatika (tlak in sila), – hidrodinamika.Hidravlične črpalke.
 • Hidravlične delovne komponente.
 • Naprave za upravljanje.
 • Praktični primeri vezav hidravličnih krmilj.
 • Elektrohidravlika
 • Praktični primeri vezav elektro hidravličnih krmilj.

 

Program obsega 64 ur, in sicer:

 • Teoretični del 4 ure
 • Delo na daljavo (on line delo) 20 ur
 • Praktični del 40 ur

Program je namenjen za zaposlene:

–    ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi

potreb na trgu dela in na delovnem mestu,

–    brezposelne osebe, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost na trgu dela,

–    osebe, ki želijo dvigniti znanje za svoj osebni razvoj.

OSNOVE AVTOMATIZACIJE Z INDUSTRIJSKIMI KRMILNIKI

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali splošne in specifične kompetence na področju avtomatizacije. Splošne na področju konfiguracije strojne opreme za avtomatizacijo in programiranja PLK-ja, specifične pa izbor PLK-ja in razširitvenih modulov za določen proces, parametriranje PLK-ja in izdelava uporabniškega programa, povezava senzorjev in aktuatorjev na vhode in izhode PLK-ja ter izdelava programa za osnovne kombinacijske in koračne procese. Uporabljali bodo PLK Siemens serije S7-1200, simulator, operaterski panel serije Basic, programsko opremo TIA Portal, računalnik in drobni elektromaterial.

Vsebine programa:

 • Osnove industrijskih krmilnikov (priklop naprav, nastavljanje),
 • Programiranje krmilnika na konkretnem primeru,
 • Pregled diagnostike,
 • Izdelava vizualizacije za določeno aplikacijo

 

Program obsega 50 ur, in sicer:

 • Teoretični del 5 ur
 • Praktični del 20 ur
 • Izdelek ali storitev 25 ur

Program je namenjen za zaposlene:

–    ki delajo v strojni industriji,

–    osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,

–    zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna,

–    strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov tehničnih smeri,

–    inženirje, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo procesov,

–    razvojne tehnologe,

–    inženiring.

NEMŠČINA ZA STROJNIKE

Udeleženci programa osvojijo avtentičen jezik in strokovno besedišče. S tem pridobijo kompetenco prodajanja in predstavljanja produktov ali storitev v nemščini.

Vsebine programa:

 • Utrjevanje osnovnih slovničnih kompetenc, predvsem preko komunikacije.
 • Strokovno besedišče.
 • Osnove pravilne izgovorjave.
 • Poslovna komunikacija v nemščini.
 • Osnove strategij prodajanja na nemškem trgu.
 • Pridobivanje samozavesti pri komunikaciji z naravnim govorcem

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 10 ur
 • Praktični del 40 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • osebe v kovinarski stroki, ki morajo zaradi narave dela poznati strokovno terminologijo v nemškem jeziku in razviti suverene komunikacijske veščine.

NAUČIMO UČITELJE, KAKO POUČEVATI IN URITI RAZMIŠLJANJE

VITALNA ŠOLA