Države gostiteljiceDotacija (EUR/mesec)
Skupina 1 – države Programa z višjimi življenjskimi stroški: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska.600 EUR/mesec
Skupina 2 – države Programa s srednjimi življenjskimi stroški: Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija.540 EUR/mesec
Skupina 3 – države Programa z nižjimi življenjskimi stroški: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija.490 EUR/mesec

Študentska mobilnost za prakso

Študenti, ki opravljajo prakso, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz nepovratnih sredstev EU v višini 100 EUR/mesec.

Študenti iz okolij z manj možnostmi (ki niso študenti s posebnimi potrebami)

Dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+. Sredstva za dodatek iz tega naslova bodo zagotovljena preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Študenti iz okolja z manj možnostmi prejmejo višjega od zgoraj omenjenih dodatkov ne glede na tip mobilnosti (torej tudi študent iz okolja z manj možnostmi, ki odhaja na prakso, prejme dodatek, ki je višji; študent prejme le en dodatek).

Upravičenost študenta do izplačila spodbude za socialno šibkejše se izkazuje z dokazilom, to je veljavno odločbo Centra za socialno delo (odločba CSD), iz katere izhaja, da prejema ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine (če se odločba CSD ne glasi na ime študenta, je potrebno predložiti tudi potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene izmed socialnih pravic) ali z dokumentom (npr. potrdilo o vloženi vlogi za pridobitev odločbe CSD), ki dokazuje, da je na Center za socialno delo vložil zahtevek za  pridobitev odločbe CSD (Odločbo CSD mora študent predložiti naknadno). V primeru tujih študentov pa je potrebno predložiti druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo, da študent prihaja iz socialno šibkejšega okolja.

Več informacij in vloge najdete TUKAJ.

Dodatna sredstva za udeležence mobilnosti s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko ob Erasmus+ nepovratnih sredstvih EU zaprosili za dodatna finančna sredstva.

Več informacij in vloge najdete TUKAJ.

Dodatek k Erasmus+ štipendiji Ad Futura

Na strani JSRIPS je objavljen Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2020 .

Predvidenih je 64 EUR/mesec dodatka oz. sorazmerno s trajanjem mobilnosti študenta (2 €/dan).

SPLOŠNI POGOJI

Študenti se lahko odločijo za 2 vrsti Erasmus+ izmenjave v eni izmed partnerskih držav:

 • Študijska izmenjava (trajanje 3 – 12 mesecev)
 • Usposabljanje oz. praksa (od 2 – 12 mesecev)

Študent mora izpolnjevati določene splošne in minimalne pogoje:

 • Na instituciji nosilki Erasmus+ listine mora imeti status študenta, kar pomeni, da mora biti za izvajanje mobilnosti za usposabljanje biti najmanj študent 1. letnika, za izvajanje mobilnosti za študijsko izmenjavo pa študent najmanj 2. letnika.
 • Za izmenjavo si lahko izberejo inštitucijo, ki je nosilka Erasmus+ listine (za študij) ali podjetje (za usposabljanje) v okviru ene izmed sodelujočih držav, matična inštitucija pa mora biti nosilka ECHE listine.
 • Pred odhodom na študijsko izmenjavo mora študent podpisati dokument Študijski sporazum ter se dogovoriti s koordinatorjem, mentorjem, profesorji in drugimi možnimi vpletenimi na matični inštituciji vse potrebno glede vsebine študija in priznavanja opravljenih obveznosti.
 • Pred odhodom na usposabljanje podpiše pogodbo o namestitvi in dokument Dogovor o usposabljanju.
 • NOVO: Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel in pri tem lahko tudi kombinira obe mobilnosti.

Status Erasmus+ študenta je praviloma enakovreden statusu študenta države gostiteljice. Država gostiteljica študentu ne sme zaračunavati šolnine.

IZVEDBA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE IN USPOSABLJANJA

Obvezna je prijava na javni razpis za tekoče pogodbeno leto.

Študent se prijavi na JAVNI RAZPIS za tekoče pogodbeno leto in je izbran na podlagi kriterijev, ki jih inštitucija upošteva. Ti kriteriji so poleg splošnih kriterijev, ki jih pogodbeno že določa ERASMUS+ program, lahko še:

 • motivacijsko pismo (CVI, reference, kratek opis, razlogi za prijavo, pričakovanja študenta…);
 • izdelan grobi študijski načrt ali načrt za opravljanje usposabljanja v tujini, če pa to še ni mogoče, v primeru, da destinacija še ni znana, pa opombo s to obrazložitvijo;
 • znanje jezika (potrdila, dosežene ocene iz tujega jezika v IP); skladnost izbranega področja izmenjave z IP VSŠ TŠC Maribor;
 • stroški izmenjave (oddaljenost destinacije, ocena stroškov glede na državo po predpisani lestvici);
 • študijska aktivnost študenta (opravljen vsaj 1 izpit v tekočem šolskem letu oz. udeležba v IP;
 • študijski uspeh študenta – povprečna ocena (le v primeru, če s predhodnimi kriteriji še ne pridemo do ustreznega nabora študentov);
 • študentje, ki bodo imeli dogovorjeno izmenjavo časovno prej, imajo pri izbiri prednost;
 • prednost pri izbiri imajo tudi študenti, ki še nikoli niso odstopili od prijave k javnemu razpisu in/ali odklonili ponujene destinacije s strani matične inštitucije;
 • prednosti imajo študenti, ki še nikoli niso odšli na izmenjavo preko Erasmusa.

Priprava na izvedbo izmenjave

Študent mora:

 • pred odhodom v tujino podpisati za to določeno pogodbeno dokumentacijo;
 • priporočljivo je zbrati vse potrebne informacije o praktičnih izkušnjah drugih študentov, ki so že obiskali to destinacijo, o časovno in finančno optimalno izvedenem potovanju, o ugodni namestitvi ter se pozanimati o načinu in specifikah življenja v izbrani destinaciji.

Izvedba izmenjave

Študent mora:

 • po prihodu v tujino obvezno javiti svoj prihod Erasmus+ koordinatorju matične inštitucije in ostati v stiku z njim ves čas izvajanja izmenjave;
 • po zaključku študija v tujini predložiti vso potrebno dogovorjeno dokumentacijo Erasmus+ koordinatorju in sicer v pogodbeno določenem roku;
 • opraviti vse pogodbeno dogovorjene obveznosti;
 • v primeru, da študent ne opravi pogodbeno dogovorjenih obveznosti, mora dotacijo za mobilnost vrniti, razen če za to ne obstajajo objektivni razlogi.

ERASMUS+ ŠTIPENDIJA

Študent si za opravljanje izmenjave lahko pridobi tudi finančno pomoč pri kritju stroškov le-te  in zaprosi za sofinanciranje stroškov preko Erasmus+ štipendije. Pri tem v enaki meri ohrani vse vire štipendiranja, do katerih je upravičen oziroma jih prejema v matični državi.

ERASMUS+ MOBILNOST ŠTUDENTOV – ŠTUDIJ

Cilji mobilnosti za študij:

 • omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav;
 • spodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti izobraževalno okolje;
 • prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov;
 • olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema;

VSEBINA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI, KI JIH ŠTUDENT LAHKO OPRAVI V TUJINI:

 • vse študijske obveznosti, ki so potrebne pri posameznem izpitu in so del obveznega izobraževalnega programa;
 • priprava diplomskega dela.

ERASMUS+ IZMENJAVA ŠTUDENTOV ZA USPOSABLJANJE

Cilj izmenjave za namene usposabljanje je preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

VSEBINA OBVEZNOSTI, KI JIH ŠTUDENT LAHKO OPRAVI V TUJINI

 • Se usposablja in opravlja praktične obveznosti, ki so predpisane z izobraževalnim programom.
 • Možna je tudi kombinacija študija in prakse, a le če se izvaja zaporedoma in na isti instituciji.

ISKANJE DESTINACIJ ZA PRAKSO

 • Študent je pri iskanju partnerjev v največji možni meri samoiniciativen in sam vzpostavi stik s podjetjem, oziroma si pomaga na različne načine vzpostaviti direkten stik s podjetji: preko elektronske pošte, znancev, drugih Erasmus+ študentov, ipd.
 • Matična inštitucija podpiše bilateralne pogodbe z inštitucijami in objavi kontaktne naslove.
 • Študent poišče ustrezne partnerje preko baze podatkov,  ki je objavljena na spletnih straneh erasmusintern.org
 • Erasmus+ koordinator tekoče objavlja informacije o direktnih ponudbah, ki jih prejema preko elektronske pošte.
 • Več informacij o mobilnosti posameznikov si lahko preberete na spletnih straneh www.erasmusplus.si, oziroma si jih pridobite pri Erasmus+ koordinatorjih.