Države gostiteljiceDotacija (EUR/mesec)
Skupina 1 – države Programa z višjimi življenjskimi stroški: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska.674 EUR/mesec
Skupina 2 – države Programa s srednjimi življenjskimi stroški: Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija.674 EUR/mesec
Skupina 3 – države Programa z nižjimi življenjskimi stroški: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija.606 EUR/mesec

Študentska mobilnost za prakso

Študenti, ki opravljajo prakso, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz nepovratnih sredstev EU v višini 150 EUR.

Študenti iz okolij z manj možnostmi (ki niso študenti s posebnimi potrebami)

Študenti iz okolij z manj možnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatek za študijsko leto 2023/2024 znaša 250 EUR. Študenti z manj priložnostmi na praksi prejmejo 150+250 EUR.

Sodelovanje v programu Erasmus+ naj bi bilo dostopno vsakomur, zato je vključevanje osrednji fokus novega programskega obdobja 2021-2027 in je temu namenjen poseben delež razpoložljivih sredstev. Študent upravičenost do dodatka izkazuje z dokazilom, to je veljavno odločbo Centra za socialno delo (odločba CSD) ali z dokumentom (npr. potrdilo o vloženi vlogi za pridobitev odločbe CSD), ki dokazuje, da je na Center za socialno delo vložil zahtevek za pridobitev odločbe CSD (v tem primeru mora študent Odločbo CSD predložiti naknadno). Iz odločbe CSD izhaja, da prejema ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali da je upravičen do dodatka za velike družine (če se odločba CSD ne glasi na ime študenta, študent instituciji predloži tudi potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od socialnih pravic). V primeru tujih študentov, ti predložijo druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo, da študent prihaja iz okolja z manj možnostmi.

Ali je posamezen projekt ali udeleženec upravičen do dodatne podpore za vključenost, je odvisno od konteksta in presoje strokovno usposobljenega osebja, ki upošteva povratne informacije in prispevek udeležencev/-k projekta. V okviru Strategija vključenosti in raznolikosti v okviru programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote je opredeljeno 8 skupin ovir pri dostopnosti, ki so vam pri opredeljevanju lahko v pomoč.

Udeleženci mobilnosti, ki jih uvrščamo v eno od skupin udeležencev iz okolij z manj priložnostmi, so posamezni udeleženci, ki lahko spadajo v vsaj eno spodnjih kategorij.

 1. Učeči se, ki imajo stalno bivališče v občinah, v katerih je indeks povprečne bruto plače na prebivalca, nižji od 85 (vir) (za zadnje razpoložljivo leto podatkov), ali
 2. udeleženci, ki imajo odločbo ZRSŠ/CSD/ZZZS (spremljevalca, prilagoditev pouka, invalidnost ipd.), ali
 3. dijaki in študenti, ki prejemajo državno štipendijo, ali
 4. učenci in dijaki, ki imajo subvencionirano prehrano, ali
 5. učeči se, ki so vključeni v programe izobraževanja za posebne potrebe, ali
 6. učeči se, ki prihajajo iz enostarševskih družin oz so v rejniški družini, ali
 7. udeleženci, ki so člani družin, kjer ima eden od otrok ali staršev kakršno koli odločbo CSD/ZZZS/ZRSŠ, ali
 8. učeči se, ki jim Slovenija nudi mednarodno zaščito, ali
 9. udeleženci, ki so predstavniki Romske skupnosti, ali
 10. odrasli učeči se, ki nimajo končane srednje šole V. stopnje

Dokument je na voljo tudi na Cmepius spletni strani, pod pogodbeno dokumentacijo 2021 (KA1 mobilnosti).
Rok oddaje vloge za dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi: 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca.

Dodatna sredstva za udeležence mobilnosti s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami v referat šole in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji CMEPIUS.

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.
Rok oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Dodatek za zeleno potovanje

Vsak udeleženec, ki izpolnjuje pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, je upravičen do dodatka. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta oseba, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica.

Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 EUR in do 4 dodatni dnevi za pot. Udeleženec predloži dokazila za zeleno potovanje ob zaključku mobilnosti za obe smeri potovanja.

Dodatek k Erasmus+ štipendiji Ad Futura

Študenti, ki bodo izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS določene pogoje, bodo lahko tudi v študijskem letu 2023/2024 pridobili dodatno štipendijo Ad futura.

Dodatna sredstva Ad futura za študijsko leto 2022/2023 znašajo 67,76 EUR/mesec.
Vlogo najdete na https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-ad-futura-za-studij-v-tujini-za-leto-2023-334-jr.
ROK oddaje vloge: 31.3.2023.

SPLOŠNI POGOJI

Študenti se lahko odločijo za 2 vrsti Erasmus+ izmenjave v eni izmed partnerskih držav:

 • Študijska izmenjava (trajanje 3 – 12 mesecev)
 • Usposabljanje oz. praksa (od 2 – 12 mesecev)

Študent mora izpolnjevati določene splošne in minimalne pogoje:

 • Na instituciji nosilki Erasmus+ listine mora imeti status študenta, kar pomeni, da mora biti za izvajanje mobilnosti za usposabljanje biti najmanj študent 1. letnika, za izvajanje mobilnosti za študijsko izmenjavo pa študent najmanj 2. letnika.
 • Za izmenjavo si lahko izberejo inštitucijo, ki je nosilka Erasmus+ listine (za študij) ali podjetje (za usposabljanje) v okviru ene izmed sodelujočih držav, matična inštitucija pa mora biti nosilka ECHE listine.
 • Pred odhodom na študijsko izmenjavo mora študent podpisati dokument Študijski sporazum ter se dogovoriti s koordinatorjem, mentorjem, profesorji in drugimi možnimi vpletenimi na matični inštituciji vse potrebno glede vsebine študija in priznavanja opravljenih obveznosti.
 • Pred odhodom na usposabljanje podpiše pogodbo o namestitvi in dokument Dogovor o usposabljanju.
 • Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel in pri tem lahko tudi kombinira obe mobilnosti.

Status Erasmus+ študenta je praviloma enakovreden statusu študenta države gostiteljice. Država gostiteljica študentu ne sme zaračunavati šolnine.

IZVEDBA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE IN USPOSABLJANJA

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.

Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Študent se prijavi na JAVNI RAZPIS za tekoče pogodbeno leto in je izbran na podlagi kriterijev, ki jih inštitucija upošteva. Ti kriteriji so poleg splošnih kriterijev, ki jih pogodbeno že določa ERASMUS+ program, lahko še:

 • motivacijsko pismo (CVI, reference, kratek opis, razlogi za prijavo, pričakovanja študenta…);
 • izdelan grobi študijski načrt ali načrt za opravljanje usposabljanja v tujini, če pa to še ni mogoče, v primeru, da destinacija še ni znana, pa opombo s to obrazložitvijo;
 • znanje jezika (potrdila, dosežene ocene iz tujega jezika v IP); skladnost izbranega področja izmenjave z IP VSŠ TŠC Maribor;
 • stroški izmenjave (oddaljenost destinacije, ocena stroškov glede na državo po predpisani lestvici);
 • študijska aktivnost študenta (opravljen vsaj 1 izpit v tekočem šolskem letu oz. udeležba v IP;
 • študijski uspeh študenta – povprečna ocena (le v primeru, če s predhodnimi kriteriji še ne pridemo do ustreznega nabora študentov);
 • študentje, ki bodo imeli dogovorjeno izmenjavo časovno prej, imajo pri izbiri prednost;
 • prednost pri izbiri imajo tudi študenti, ki še nikoli niso odstopili od prijave k javnemu razpisu in/ali odklonili ponujene destinacije s strani matične inštitucije;
 • prednosti imajo študenti, ki še nikoli niso odšli na izmenjavo preko E+.

Priprava na izvedbo izmenjave

Študent mora:

 • pred odhodom v tujino podpisati za to določeno pogodbeno dokumentacijo;
 • priporočljivo je zbrati vse potrebne informacije o praktičnih izkušnjah drugih študentov, ki so že obiskali to destinacijo, o časovno in finančno optimalno izvedenem potovanju, o ugodni namestitvi ter se pozanimati o načinu in specifikah življenja v izbrani destinaciji.

Izvedba izmenjave

Študent mora:

 • po prihodu v tujino obvezno javiti svoj prihod Erasmus+ koordinatorju matične inštitucije in ostati v stiku z njim ves čas izvajanja izmenjave;
 • po zaključku študija v tujini predložiti vso potrebno dogovorjeno dokumentacijo Erasmus+ koordinatorju in sicer v pogodbeno določenem roku;
 • opraviti vse pogodbeno dogovorjene obveznosti;
 • v primeru, da študent ne opravi pogodbeno dogovorjenih obveznosti, mora dotacijo za mobilnost vrniti, razen če za to ne obstajajo objektivni razlogi.

ERASMUS+ ŠTIPENDIJA

Študent si za opravljanje izmenjave lahko pridobi tudi finančno pomoč pri kritju stroškov le-te  in zaprosi za sofinanciranje stroškov preko Erasmus+ štipendije. Pri tem v enaki meri ohrani vse vire štipendiranja, do katerih je upravičen oziroma jih prejema v matični državi.

ERASMUS+ MOBILNOST ŠTUDENTOV – ŠTUDIJ

Cilji mobilnosti za študij:

 • omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav;
 • spodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti izobraževalno okolje;
 • prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov;
 • olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema;

VSEBINA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI, KI JIH ŠTUDENT LAHKO OPRAVI V TUJINI:

 • vse študijske obveznosti, ki so potrebne pri posameznem izpitu in so del obveznega izobraževalnega programa;
 • priprava diplomskega dela.

ERASMUS+ IZMENJAVA ŠTUDENTOV ZA USPOSABLJANJE

Cilj izmenjave za namene usposabljanje je preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

VSEBINA OBVEZNOSTI, KI JIH ŠTUDENT LAHKO OPRAVI V TUJINI

 • Se usposablja in opravlja praktične obveznosti, ki so predpisane z izobraževalnim programom.
 • Možna je tudi kombinacija študija in prakse, a le če se izvaja zaporedoma in na isti instituciji.

ISKANJE DESTINACIJ ZA PRAKSO

 • Študent je pri iskanju partnerjev v največji možni meri samoiniciativen in sam vzpostavi stik s podjetjem, oziroma si pomaga na različne načine vzpostaviti direkten stik s podjetji: preko elektronske pošte, znancev, drugih Erasmus+ študentov, ipd.
 • Matična inštitucija podpiše bilateralne pogodbe z inštitucijami in objavi kontaktne naslove.
 • Študent poišče ustrezne partnerje preko baze podatkov,  ki je objavljena na spletnih straneh erasmusintern.org
 • Erasmus+ koordinator tekoče objavlja informacije o direktnih ponudbah, ki jih prejema preko elektronske pošte.
 • Več informacij o mobilnosti posameznikov si lahko preberete na spletnih straneh www.erasmusplus.si, oziroma si jih pridobite pri Erasmus+ koordinatorjih.

ERASMUS+ APLIKACIJA

Več informacij o Erasmus+ mobilnostih lahko najdete na Erasmus+ (erasmusapp.eu) ali preko aplikacije za telefone.