Avtokaroserist (SPI)

 

Področje zaposlitve

Izdeluje, zamenjuje, predvsem pa popravlja, montira in vzdržuje, predeluje in preureja posamezne dele okvirja, karoserije in nadgradnje motornega vozila. Prav tako vzdržuje, popravlja in izdeluje notranje in zunanje barvane oziroma lakirane površine. Sposoben je oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na karoseriji vozila.

Avtokaroserist se lahko zaposli tudi kot:

 • komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo,
 • cenilec avtomobilskih škod, poklicni voznik,
 • trgovski zastopnik ali poslovodja, prodajalec avtomobilov in tehnične opreme…

Lahko pa postane tudi samostojni podjetnik in si tako odpira še večje možnosti za uspeh v življenju.

 

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • širitev osnovnega znanja pri splošnih predmetih
 • strokovna znanja tehniškega komuniciranja, poznavanja materialov in postopkov obdelav, delovanja motornega vozila
 • znanja organizacije in poslovanja
 • obvladovanje  različnih postopkov ročne in strojne obdelave, oblikovanja pločevine, spajanja kovin in nekovin
 • učenje  postopkov za diagnosticiranje stanja ličenih površin, priprave premazov ter ustreznega vzdrževanja, popravila in izdelave oziroma obdelave pri pripravi podlog ter zunanjih in notranjih površin z barvanjem – ličenjem
 • razvijanje znanja s področja elektrotehnike in elektronike
 • da dijaki razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu
 • da bo dijak usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah

 

Trajanje izobraževanja

Tri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

 

Vpisni pogoji

Pozitiven učni uspeh iz osnovne šole ali končano nižje poklicno izobraževanje, interes za stroko in tehniko nasploh, natančnost, delavnost in urejenost, dobra prostorska predstavljivost, pripravljenost za učenje.

 

Izvedba izobraževalnega programa

Izobraževalni program se izvaja v šolski organizaciji in pri delodajalcih s sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo.

 

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

 

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljenem zaključnem izpitu lahko avtokaroseristi nadaljujejo šolanje na  srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih avtoservisni tehnik ali strojni tehnik (dve leti) in opravijo poklicno maturo, s katero lahko nadaljuje šolanje na višji ali visoki strokovni šoli. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri v sklopu poklicne mature opravijo še peti predmet, ki pa ga določijo posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati. V svojem poklicu se na vseh stopnjah lahko dodatno usposablja za specialna dela.

 

Predmetnik AVTOKAROSERIST (SPI)

 

PROGRAMSKE ENOTE

skupno

št. ur

KT
  A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina 213 12
P2 Matematika 213 12
P3 Tuji jezik 164 9
P4 Umetnost 33 2
P5 Naravoslovje 132 6
P6 Družboslovje 132 6
P7 Športna vzgoja 164 7
Skupaj A 1051 54
B – Strokovni moduli  
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu 66 3
M3 Elementi konstrukcij 66 3
M4 Organizacija in poslovanje 66 3
M5 Osnove motornih vozil 124 6
M6 Električni sistemi na vozilu 134 7
M7 Ličarska dela 390 18
M9 Karoserijska oprema z diagnostiko 134 7
Skupaj B 1079 51
     
Skupaj A+B 2130 105
C – Praktično izobraževanje v šoli  
od tega praktični pouk 660  
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Praktično usposabljanje z delom 912 37
   
D – Interesne dejavnosti
Aktivno državljanstvo 30 2
Interesne dejavnosti 130 6
   
E – Odprti kurikul  
OKM1 Strokovna angleščina/nemščina 82 4
OKM2 Hidravlični in pnevmatski sistemi 132 6
OKM3 Osnove karoserijskih del 292 16
OKM4 Sodobna gradiva 66 3
Skupaj E 572 29
 
Skupaj tedensko ur    
Št. tednov pouka 82  
Št. tednov PUD 24  
Št. tednov interesnih dejavnosti 5  
Št. projektnih tednov    
Skupno število tednov izobraževanja 3784