Tehnik mehatronike (SSI)

 

Področje zaposlitve

Je zaradi poznavanja znanj s področja strojništva, elektrotehnike, avtomatskega vodenja, računalništva in informatike poklic s prihodnostjo, kar pomeni možnost zaposlitve v vseh panogah tehnike,  kjer je potrebno popravljati stroje in naprave, izdelovati nove izdelke ali obvladovati različne procese. Spozna osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije za različne nivoje avtomatizacije, osnove elektronike in mikro računalništva na nivoju strojne in programske opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike, CNC-tehnologije, 3D modeliranja…

Lahko se zaposli tudi kot programer CNC strojev, vzdrževalec procesnih linij, konstrukter, vzdrževalec, vzdrževalec energetik, izmenovodja v vzdrževanju, tehnolog, tehnolog orodjar, strojni tehnik, elektrotehnik elektronik, mehatronik operater…

 

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • razvijejo sposobnosti in spretnosti za razumevanje in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih
 • razvijejo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstvo okolja, racionalne rabe energije in materialov,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja, si pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • razumejo pomen ekonomike dela in organizacije delovnega mesta in delovne enote,
 • poznajo razvojne naloge, naloge projektiranja in planiranja,
 • poznajo projektno delo,
 • razvijajo sposobnosti ekonomičnega poslovanja, vodenja skupine, uspešnega komuniciranja in motiviranja sodelavcev,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za komuniciranje s strankami,
 • razvijejo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • spoznajo področje elektrotehniške, strojniške in računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • pridobijo znanja za uspešno rabo modernih komunikacijskih tehnologij za delo na strokovnem področju,
 • spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in pridobijo osnovna znanja o sintaksi in semantiki določenega programskega jezika,
 • spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike in strojništva, seznanijo se s pravilno in varno rabo orodja, strojev in naprav, spoznajo instrumente in merilne metode za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin za analizo elementov in sistemov,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področjih elektronike, strojništva in računalništva ter varstva pri delu,
 • spoznajo delovanje in elemente kompleksnih analognih in digitalnih elektronskih vezij, elemente in sisteme multimedijske tehnike in elektronike ter tehnologije v avtomatizaciji procesov,
 • znajo interpretirati rezultate meritev in izračunov,
 • si pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in njihovo odpravo,
 • razumejo vrednotenje procesov in sistemov ter optimizacijo,
 • znajo naročati opremo,
 • poznajo temeljne zakonitosti v elektroniki in strojništvu ter delovanja tipičnih vezij in sistemov na nivoju, da je možna specializacija za montažo, vzdrževanje in servisiranje,
 • spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje, dimenzioniranje, izbiro gradiv, elementov, strojev in sistemov ter krmiljenje,
 • spoznajo naprave za brezžični prenos signalov, prenos analognega in digitalnega signala, kodiranje in dekodiranje, gradnike računalnikov, integracijo v sistem, periferne naprave, povezave računalnikov,
 • spoznajo merilne pretvornike in instrumente, merilne metode in tehnologije merilnih odjem­nikov za uporabo v procesih,
 • spoznajo osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije za različne nivoje avtomatizacije,
 • spoznajo osnove elektronike in mikroračunalništva na nivoju strojne in programske opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike, CNC-tehnologije,
 • usposobijo se za aplikativno programiranje enostavnejših industrijskih krmilno-regulacijskih sistemov,
 • spoznajo različne metode vzdrževanja mehatronskih sistemov v podjetjih,
 • spoznajo načine predelave in obdelave kovinskih in nekovinskih materialov,
 • spoznajo osnove mehanike,
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja in okolja.

 

Trajanje izobraževanja

Štiri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami.

 

Vpisni pogoji

Čim boljši uspeh iz osnovne šole ali končano nižje poklicno izobraževanje, zlasti dovolj znanja iz matematike, tujega jezika in fizike, interes za stroko in tehniko nasploh, natančnost, delavnost in urejenost, pripravljenost za učenje…

 

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

 

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi lahko tehniki mehatronike nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri bodo v sklopu poklicne mature opravili še peti predmet, ki ga bodo določile posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati.

 

Predmetnik TEHNIK MEHATRONIKE (SSI)

 

PROGRAMSKE ENOTE

skupno

št. ur

KT
  A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina 487 24
P2 Matematika 383 19
P3 Tuji jezik 417 20
P4 Umetnost 68 3
P5 Zgodovina 102 5
P6 Geografija 68 3
P7/P8 Sociologija/Psihologija 68 3
P8 Fizika 140 6
P9 Kemija 70 3
P13 Športna vzgoja 340 14
Skupaj A 2143 100
B – Strokovni moduli  
M1 Osnove obdelave podatkov 70 4
M2 Uvod v tehnično komunikacijo 70 4
M3 Konstruiranje z računalnikom 66 4
M4 Tehnologija materiala 35 3
M5 Mehanski sistemi 136 6
M6 Tehnološki postopki in kakovost 136 6
M7 CNC krmiljenje 132 6
M8 Robotika 124 5
M9 Elektrotehnika v mehatroniki 171 7
M10 Električni stroji 132 6
M11 Digitalna tehnika 99 6
M12 Pnevmatika in hidravljika 132 6
M13 Industrijski krmilniki 132 7
M14 Regulacije 124 6
M15 Industrijska omrežja 66 4
M16 Montaža, zagon in vzdrževanje mehatronksih sistemov 62 4
M20/M21 Mehatronika v avtomobilizmu ali Obnovljivi viri energije 93 6
 
Skupaj B 1780 90
     
Skupaj A+B 3923 190
C – Praktično izobraževanje v šoli  
od tega praktični pouk 618 25
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Praktično usposabljanje z delom 152 7
Aktivno državljanstvo 35 2
Interesne dejavnosti 317 13
E – Odprti kurikul  
Industrijska elektronika  
Industrijska krmilja  
Drugi tuji jezik ANJ/NEJ  
 
 
Skupaj E 479 25
 
Skupaj tedensko ur    
Št. tednov pouka 135  
Št. tednov PUD 4 14
Št. tednov interesnih dejavnosti 11 14
Št. projektnih tednov    
Skupno število tednov izobraževanja 4906