Erasmus+

Erasmus+ je akcijski program EU za realizacijo ciljev, zastavljenih na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter primerjavi in posodabljanju izobraževanj in usposabljanj. Projekti učne mobilnosti v tujini omogočajo udeležencem izkušnjo z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na njihov strokovni in osebni razvoj ter prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju in delu doma.

TŠC Maribor je za obdobje 2021–2027 pridobil AKREDITACIJO ERASMUS na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Akreditacija nam omogoča nadaljnje vodenje konzorcija šol ter s tem prijavo novih mobilnosti dijakov in zaposlenih.

V letu 2019 smo bili uspešni pri prijavi že drugega projekta Erasmus+ VET Skills and Knowledge Exchange.

Projekt bo omogočil 96 dijakom iz 5 srednjih šol z območja Maribora 3-tedensko praktično usposabljanje v evropskih podjetjih. Dijaki se bodo lahko odpravili na mobilnost v Španijo, Nemčijo, Italijo, Veliko Britanijo, na Poljsko ali Ciper.

V projektu sodelujejo dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor, Biotehniške šole Maribor, Lesarske šole Maribor, Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor in Srednje trgovske šole Maribor.

Mobilnosti predstavljajo sestavni del rednega izobraževalnega procesa dijakov, zato bodo kompetence, pridobljene v tujini, priznane z uporabo orodij Europass in ECVET tudi v šoli. Dijaki imajo priložnost, da pridobijo z mobilnostjo nova strokovna znanja in ob tem razvijajo tudi socialne veščine, kot so medosebne, medkulturne in jezikovne spretnosti, samostojnost, podjetništvo, reševanje problemov in razumevanje delovnega okolja. Vse naštete kompetence predstavljajo dandanes sestavni del kadrovskih potreb v večini podjetij.

Namen projekta:
  • sodelujočim dijakom ponuditi nadgradnjo strokovnih znanj in pridobitev novih delovnih izkušenj ter osebnih in socialnih veščin v mednarodnem okolju,
  • prispevati k samostojnosti, zrelosti in odraščanju dijakov ter krepiti njihovo samozavest,
  • dijakom ponudili vpogled v način življenja in dela v drugih državah EU,
  • širiti zavedanje o raznolikosti med narodi EU ter krepiti spoštovanje vseh, ne glede na razlike med nami,
  • nadgraditi znanje tujega jezika in spretnosti dijakov za sporazumevanje v tujem okolju,
  • krepiti širšo izmenjavo znanj in izkušenj na strokovnem področju in na področju dela.
Termini mobilnosti:

Zaradi epidemije COVID-19 se spremenili ob začetku projekta načrtovani termini mobilnosti. Novi termini se prilagajajo trenutnim epidemiološkim razmeram pri nas in v gostujočih državah.

 

Aleš Smole, pomočnik ravnatelja, koordinator projekta ERASMUS+ na TŠC Maribor