PROGRAM ERASMUS+

TŠC Maribor je za obdobje 2021–2027 pridobil AKREDITACIJO ERASMUS+ na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Akreditacija nam omogoča nadaljnje vodenje konzorcija šol ter s tem prijavo novih mobilnosti dijakov in zaposlenih, hkrati pa lahko sodelujemo v različnih mednarodnih projektih.

Erasmus+ je akcijski program EU za realizacijo ciljev, zastavljenih na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter primerjavi in posodabljanju izobraževanj in usposabljanj. Projekti učne mobilnosti v tujini omogočajo udeležencem izkušnjo z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na njihov strokovni in osebni razvoj ter prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju in delu doma.

Projekt Erasmus+ TŠCA 03/2023 bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2024.

V projektu lahko sodelujejo dijaki in zaposleni iz Tehniškega šolskega centra Maribor, Biotehniške šole Maribor, Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor, Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor in Srednje šole za trženje in dizajn Maribor.

Mobilnosti predstavljajo sestavni del rednega izobraževalnega procesa dijakov, zato bodo kompetence, pridobljene v tujini, priznane z uporabo orodja Europass tudi v šoli. Dijaki imajo priložnost, da pridobijo z mobilnostjo nova strokovna znanja in ob tem razvijajo tudi socialne veščine, kot so medosebne, medkulturne in jezikovne spretnosti, samostojnost, podjetništvo, reševanje problemov in razumevanje delovnega okolja. Vse naštete kompetence predstavljajo dandanes sestavni del kadrovskih potreb v večini podjetij.

Namen projekta:

 • sodelujočim dijakom ponuditi nadgradnjo strokovnih znanj in pridobitev novih delovnih izkušenj ter osebnih in socialnih veščin v mednarodnem okolju,
 • prispevati k samostojnosti, zrelosti in odraščanju dijakov ter krepiti njihovo samozavest,
 • dijakom ponudili vpogled v način življenja in dela v drugih državah EU,
 • širiti zavedanje o raznolikosti med narodi EU ter krepiti spoštovanje vseh, ne glede na razlike med nami,
 • nadgraditi znanje tujega jezika in spretnosti dijakov za sporazumevanje v tujem okolju,
 • krepiti širšo izmenjavo znanj in izkušenj na strokovnem področju in na področju dela.

Termini mobilnosti:

November/december 2023 (Nemčija), april 2024 (Italija), maj/junij 2024 (Italija in Španija).

Koordinatorica projekta ERASMUS na TŠC Maribor: Živa Brumec Zadravec

Partnerstvo za sodelovanje ponuja številne možnosti za sodelovanje v projektih, ki naslavljajo različne izzive na področju izobraževanja. Vanje se lahko vključijo institucije, organizacije in podjetja, ki želijo oblikovati kakovostnejši izobraževalni prostor. Projekti morajo izhajati iz konkretnih potreb in iskati rešitve za izboljšanje sistema izobraževanja, ki bo bolje odziven na spreminjajoči se svet. Evropska komisija določa prioritete, pri čemer je pomembno upoštevati podnebno trajnost, vključevanje in raznolikost. Sodelovanje v projektih omogoča iskanje, razvoj in preizkušanje rešitev za aktualne težave na lokalni, nacionalni ali evropski ravni. Partnerji krepijo mednarodno mrežo, internacionalizirajo institucije in iščejo rešitve za ciljne skupine. Projekti lahko naslavljajo različne cilje, povezane s kakovostjo izobraževanja, inkluzijo, razvojem in inovativnostjo.

PROJEKT WaterWise

V šolskem letu 2023/2024 smo pridobili SKLEP o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Unije Erasmus+, razpis Erasmus+ 2023, Ključni ukrep 2: Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (KA210-VET), 2023-2-SI01-KA210-VET000176584 Tehniški šolski center Maribor WaterWise.

CILJI PROJEKTA

 • Ustvariti modularni učni kurikul s poudarkom na pametnih namakalnih sistemih, ki temeljijo na pridobljenih podatkih.
 • Usposobiti učitelje za učinkovito poučevanje, pri čemer bodo uporabljali prototip pametnega namakalnega sistema.
 • Spodbujati izmenjavo znanj in sodelovanje med TŠC Maribor in Pomorsko-tehniško šolo Dubrovnik, z osredotočenostjo na skupne projekte in izmenjave učencev in učiteljev.
 • Končni cilj projekta bo osredotočen na ocenjevanje, širjenje in širšo uporabo rezultatov, s poudarkom na povratnih informacijah in izboljšanju kurikula in prototipa pametnega namakalnega sistema.

REZULTATI PROJEKTA

 • Celoviti modularni izobraževalni kurikul
 • Prototip pametnega namakalnega sistema
 • Spletna in mobilna aplikacija
 • e-učbenik v treh jezikih (slovenskem, hrvaškem in angleškem)

EKIPA

TŠC Maribor

 • Marjan Bezjak (tehnični del)
 • Iztok Milošič (tehnični del)
 • Živa Brumec Zadravec (promocija in diseminacija)
 • Mitja Draškovič (koordinator)

PTŠ Dubrovnik

 • Dalija Milić Kralj (tehnični del)
 • Silvija Popovič (koordinatorica)
 • Vladislav Čučić
 • Damir Dilberović
 • Antonio Lučić

VREDNOST PROJEKTA: 60.000 €

Koordinator projekta KA2 WaterWise: Mitja Draškovič