V sklopu TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR je ustanovljen medpodjetniški izobraževalni center (MIC), ki je namenjen izvajanju praktičnega izobraževanja in usposabljanja za potrebe vzgojno izobraževalnega zavoda in gospodarstva. S tehnološkim razvojem se je pojavila potreba po visoko strokovno usposobljenem kadru, ki ima uporabno znanje in ustrezne spretnosti in veščine za opravljanje poklica. Zato bomo skupaj s socialnimi partnerji in sodelavci iz podjetij oz. organizacij izvajali različne programe praktičnega izobraževanja in vseživljenjskega usposabljanja na področju strojništva.

Vzporedno s tem se MIC ukvarja z razvojem novih tehnologij, izvajanjem inovativne dejavnosti in posledično skrbel za gospodarski in tehnološki napredek in razvoj regije. Promoviramo poklicno in strokovno izobraževanje v osnovnih šolah ter izvajamo različne dodatne storitve na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Pripravili smo pestro ponudbo programov, s katerimi se lahko hitro odzovemo na potrebe gospodarstva oz delodajalcev ter prilagajamo oblike in metode dela ciljni populaciji.

V MIC-u se izvajajo programi za:

Izobraževanje mladine

 • praktični pouk za dijake,
 • praktično usposabljanje z delom za dijake,
 • praktično izobraževanje študentov višje strokovne šole,
 • usposabljanje po drugih izobraževalnih programih.

Izobraževanje odraslih

 • priprave in izvedbe mojstrskih in delovodskih izpitov,
 • izobraževanje in usposabljanje po drugih izobraževalnih programih, dokvalifikacije in prekvalifikacije,
 • usposabljanje po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev poklicne kvalifikacije oziroma opravljanjem preizkusa poklicnih kompetenc v certifikatnem sistemu.

Funkcionalna usposabljanja

 • Razvojno in raziskovalno delo na področju strojništva in avtoservisnega menedžmenta, v povezovanju z višjo strokovno šolo.

Naloge MIC-a so:

 • izvajanje  praktičnega izobraževanja in usposabljanja po javno veljavnem izobraževalnem programu,
 • koordiniranje praktičnega usposabljanja z delom,
 • sodelovanje pri pripravi in izvajanju izobraževanja in usposabljanja v povezovanju z gospodarstvom in obrtjo,
 • zagotoviti v strokovnem izobraževanju in usposabljanju uporabo sodobnih tehnologij,
 • v poklicnem izobraževanju zagotavljati učne tehnologije in metode praktičnega usposabljanja, ki so problemsko naravnane v sodobno delovno prakso, oziroma so z oblikami usposabljanja bliže naravi dela v poklicu.
 • spodbujanje mladih za vključitev v poklicno in strokovno izobraževanje,
 • vključevanje odraslih v razne oblike izobraževanja in usposabljanja,
 • razvoj in prototipna izdelava izdelkov,
 • razvijanje novih tehnologij in inovacij,
 • projektno delo,
 • povezovanje s šolami in partnerji,
 • drugo aktualno delo.