Mehatronik operater (SPI)

 

Področje zaposlitve

Program mehatronik operater je nastal na pobudo industrije in obrti zaradi potreb po vzdrževanju strojev in naprav v sodobnih računalniško vodenih proizvodnih tehnologijah. Združuje znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij. Mehatronik operater upravlja in preventivno vzdržuje delovna sredstva v proizvodnji, pozna standarde kakovosti in osnove krmilnikov, vzdržuje elektropnevmatične naprave, kontrolira senzoriko, menjuje razne jermene, ležaje, tekoče trakove, popravlja in vzdržuje hidravlične agregate, akumulatorje, črpalke, varnostne ventile, izdeluje in vzdržuje pnevmatične in hidravlične cevovode, popravlja grelce, kaloriferje, klime, pomaga pri demontaži in montaži elektro motorjev…

 

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • spoznajo sestavne dele, sklope, naprave in sisteme proizvodnih procesov,
 • obvladajo diagnosticiranje, nastavljanje in osnovno vzdrževanje sestavnih delov, sklopov, naprav in sistemov v proizvodnih procesih,
 • sodelujejo pri presoji o obrabljenosti in uporabnosti posameznih delov,
 • spoznavajo pomen in cilje celovitega vzdrževanja in sistema kakovosti.
 • poznajo skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
 • spoznajo lastnosti in uporabo kovinskih in nekovinskih gradiv,
 • pridobijo znanje o notranjem transportu in transportnih sredstvih ter vzdrževanju naprav v delavnici,
 • obvladajo in razumejo osnovne zakonitosti v strojništvu in elektrotehniki,
 • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike,
 • znajo uporabiti osnovna znanja tehniškega dokumentiranja za komuniciranje in pripravo predlogov sprememb oziroma izboljšav,
 • pridobijo znanje o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev,
 • obvladajo različne postopke ročne, toplotne in strojne obdelave kovin in nekovin,
 • razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu,
 • obvladajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe (urejevalnik teksta in preglednic, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela),
 • obvladajo varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo,
 • poznajo predpise in zakone o varstvu pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod (materialne škode oziroma telesne in duševne poškodbe delavcev),
 • obvladajo metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter poznajo postopke reciklaže,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo ter izdelati in uporabiti tabele in diagrame,
 • so sposobni matematično reševati tehnične probleme s svojega strokovnega področja ter razumeti analitične in grafične statistične prikaze,
 • spoznajo osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij,
 • znajo organizirati lastno delo in izvajati samokontrolo,
 • spoznavajo pomen in cilje organizacijske kulture,
 • razumejo in uporabljajo strokovno terminologijo,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela

 

Trajanje izobraževanja

Tri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

 

Vpisni pogoji

Pozitiven učni uspeh iz osnovne šole ali končano nižje poklicno izobraževanje, interes za stroko in tehniko nasploh, natančnost, delavnost in urejenost, dobra prostorska predstavljivost, pripravljenost za učenje.

 

Izvedba izobraževalnega programa

Izobraževalni program se izvaja v šolski organizaciji in pri delodajalcih s sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo.

 

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

 

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljenem zaključnem izpitu lahko mehatroniki operaterji nadaljujejo šolanje na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programu tehnik mehatronike (dve leti, na naši šoli tega programa ne izvajamo) in opravijo poklicno maturo, s katero lahko nadaljuje šolanje na višji ali visoki strokovni šoli. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri v sklopu poklicne mature opravijo še peti predmet, ki pa ga določijo posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati. V svojem poklicu se na vseh stopnjah lahko dodatno usposablja za specialna dela.

 

Predmetnik MEHATRONIK OPERATER (SPI)

 

PROGRAMSKE ENOTE

skupno

št. ur

KT
     
  A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina 213 12
P2 Matematika 213 12
P3 Tuji jezik 164 9
P4 Umetnost 33 2
P5 Naravoslovje 132 6
P6 Družboslovje 132 6
P7 Športna vzgoja 164 7
  Skupaj A 1051 54
  B – Strokovni moduli  
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu 66 3
M3 Elementi konstrukcij 66 3
M4 Izdelava električnih tokokrogov 136 6
M5 Uporaba krmilnih naprav 114 6
M6 Priklopi električnih motorjev 136 6
M7 Mehatronski sistemi 176 9
M8 Proizvodni procesi 146 7
M9/M10 Vzdrževanje in popravila MS 124 6
  Skupaj B 1063 50
       
  Skupaj A+B 2114 104
  C – Praktično izobraževanje v šoli  
  od tega praktični pouk 655  
 
  Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
  Praktično usposabljanje z delom 912 37
       
  D – Interesne dejavnosti
  Aktivno državljanstvo 30 2
  Interesne dejavnosti 130 6
     
  E – Odprti kurikul  
OKM1 Strokovna angleščina/nemščina 82 4
OKM2 Gradnja mehatronskih sistemov 213 12
OKM3 Gradnja elekt. In elektr. sistemov 213 12
OKM4 Strojna obdelava 66 2
Skupaj E 574 30
     
Skupaj tedensko ur    
Št. tednov pouka 82  
Št. tednov PUD 24 37
Št. tednov interesnih dejavnosti 5 7
Št. projektnih tednov    
Skupno število tednov izobraževanja 3630