Učna pomoč

Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter seznanjanje udeležencev, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, z učnimi strategijami in tehnikami učenja.

Učna pomoč se mora izvajati za udeležence, ki so vpisani v naslednje izobraževalne programe: programi nižje poklicnega izobraževanja (NPI), programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), programi srednje strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), programi gimnazije in opravljanja splošne mature, maturitetni tečaj in poklicni tečaj (PT). Učna pomoč se izvaja tudi za potrebe udeležencev, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite.

Učna pomoč izvaja učitelj, ki ima izobrazbene pogoje za poučevanje določenega predmeta. Učno pomoč organizira organizator izobraževanja odraslih in obsega pripravo vsebinskega načrta izvajanje učne pomoči, sodelovanje z izobraževalno organizacijo v statistični regiji, poleg tega pa mora tudi poskrbeti za ozaveščanje o učni pomoči pri vseh šolah znotraj statistične regije.

Izvajanje učne pomoči traja 45 min. Izvaja se v skladu z vsebinskim načrtom učne pomoči, v individualni ali skupinski obliki za predmet, del učne snovi, za učne tehnike oziroma strategije učenja. V skupinsko obliko je lahko vključenih največ 8 udeležencev. Učna pomoč se lahko izvaja tudi za več predmetov hkrati.