Projekt “Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2016 do 2018”

Kot smo vas že obvestili, je v teku projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2016 do 2018. Namen projekta je usposabljanje strokovnih delavcev na področju preduniverzitetnega izobraževanja zaradi krepitve kompetenc, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave vzgojno izobraževalnega dela, izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno izobraževalno delo.

Predavanja so razdeljena v tri vsebinske module. Vabimo vas, da se v maju in juniju udeležite naslednjih predavanj:

  • Modul 2: Izobraževanje strokovnih delavcev višjih strokovnih šol na področju uvajanja in zagotavljanja kakovosti – Kakovost. Modul vsebuje eno predavanje Notranja presoja sistema vodenja kakovosti, ki bo v torek, 23. maja 2017, ob 9. uri v prostorih Višje prometne šole Maribor (Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, Maribor, predavalnica P3).
  • Modul 3: Inovativni pristopi v poučevanju. Predavanji Predavatelj v inovativnih učnih okoljih bosta v ponedeljek, 29. in v torek, 30. maja 2017, ob 9. uri v prostorih Šolskega centra Slovenj Gradec (Koroška ulica 11, Slovenj Gradec).
  • Modul 1: Izobraževanje predavateljev višjih strokovnih šol na področju pedagoško-andragoškega znanja – PAI. Predavanji Nova spoznanja in metode v izobraževanju odraslih bosta v petek, 2. junija, ob 13. uri in v soboto, 3. junija 2017, ob 8. uri v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana (Ižanska cesta 10, Ljubljana).

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vse življenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostna naložba 10.1. – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse staroste skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc.«

Vsa predavanja so brezplačna in so namenjena tako zaposlenim kot tudi zunanjim sodelavcem višjih strokovnih šol. Po dogovoru s Komisijo za akreditacijo predavatelji lahko pridobijo pogoje za imenovanje za naziv predavatelj višje strokovne šole. Za navedeno se je potrebno udeležiti vseh predavanj znotraj posameznega modula in opraviti dodatne obveznosti po dogovoru s predavatelji.

Na posamezno izobraževanje se prijavite v sistemu Katis. V primeru, da posameznik nima dostopa do Katisa, se prijave urejajo preko ravnateljev, mogoče pa je tudi zaprositi za geslo za dostop do Katisa, in sicer na elektronskem naslovu katis.mizs@gov.si.

Ob vstopu na spletno stran https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx so na levi strani tudi kratka video navodila kako oddati prijavo, in sicer Udeleženec – Iskanje programa in prijava na želeno izobraževanje. V Katalogu programov izberete programski sklop ESS – Programi profesionalnega usposabljanja, izvajalec pa je Center RS za poklicno izobraževanje.