Štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2019/2020

Srednja šola – vpis 2019/2020

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2019/2020 lahko pridobili dijaki, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 prvič obiskovali 1. letnik izobraževalnega programa navedenega v razpisu in bodo z izobraževanjem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Dijaki bodo vlogo lahko oddali šele od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019. Vloga bo dostopna v juniju 2019 na www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/ 

ZAHTEVANA DOKAZILA

 • fotokopija spričevala iz šolskega leta 2018/2019. Če se vlagatelj v šolskem letu 2018/2019 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zaključnega razreda zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;
 • ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. kopija dovoljenja o prebivanju – statusu rezidenta za daljši čas).

Način oddaje vlog: vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 273. JR ŠDP« v času od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019.

 Izbirni postopek: vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

 SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE (12. člen ZŠtip-1)

Štipendija se dodeli:

 • državljanom RS in njihovim vzdrževanim družinskim članom s prebivališčem v RS,
 • državljanom RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
 • državljanom držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in njihovim vzdrževanim družinskim članom s stalnim prebivališčem v RS,
 • delavcem migrantom, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovim vzdrževanim družinskim članom, ki prebivajo v RS,
 • obmejnim delavcem, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovim vzdrževanim družinskim članom, za izobraževanje v RS,
 • državljanom tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas (dokazilo: dovoljenje za prebivanje – status rezidenta za daljši čas).

POMEMBNE INFORMACIJE

 • na razpisu bo podeljenih 1000 štipendij;
 • 100 EUR mesečno za čas celotnega izobraževanja;
 • v zaključnem letniku je zadnje izplačilo v juliju (za mesec junij);
 • štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema tudi državno štipendijo/Zoisovo štipendijo;
 • štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;

 LETOŠNJI NABOR DEFICITARNIH POKLICEV

Dokument: Štipendije za deficitarne poklice 2019