Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Obveščamo vas, da je na včerajšnji 33. izredni seji Državni zbor potrdil Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVI19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Opozarjam da amandmaja k čl. 46 in čl. 58, ki ju je MIZŠ predložil v obravnavo, nista bila potrjena.

Navajamo potrjene člene zakona, ki se urejajo višješolsko delovanje:

 

 1. člen
  (prilagoditev srednješolskega, višješolskega izobraževanja in osnovnošolskega izobraževanja odraslih)

(1) Ne glede na določbe drugih predpisov se trajanje šolskega in študijskega leta ter zaključevanje izobraževanja in vsi roki za uveljavljanje pravic ter izvrševanje dolžnosti vseh subjektov na področju osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja s sklepom ministra lahko spremenijo oziroma določijo drugače.

(3) Z izvajanjem vzgojno-izobraževalnih in višješolskih študijskih programov in drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s programi ter letnimi delovnimi načrti šol na daljavo se dosega realizacijo ur in cilje, določene z vzgojno-izobraževalnimi ali študijskimi programi, vključno s preverjanjem in ocenjevanjem znanja.

(4) Ne glede na določbe drugih predpisov določi merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje in višje šole minister s sklepom.

(5) Ne glede na določbe drugih predpisov imajo pravico do podaljšanja statusa študenta za največ eno leto tudi študenti višjih strokovnih šol, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

 

 1. člen
  (praktično usposabljanje z delom, praktično izobraževanje, obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti)

(1) Če zaradi epidemije dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.

 

 1. člen
  (druge dejavnosti srednjih in višjih strokovnih šol, dijaških domov ter javnih organizacij za izobraževanje odraslih)

(1) V času epidemije se javni srednji in javni višji strokovni šoli, dijaškemu domu ter javni organizaciji za izobraževanje odraslih kot utemeljen strošek, ki se ga v obsegu, določenem s strani ministra, pristojnega za izobraževanje, zagotovi iz državnega proračuna, priznajo sredstva za kritje stroškov dela v zvezi z izvajanjem drugih dejavnosti javnega zavoda na trgu v skladu z njenim ustanovitvenim aktom v okviru javne službe.

(2) V času epidemije se javnim zavodom, za katere se ne uporablja prejšnji odstavek, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za kritje stroškov dela za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, v obsegu, določenem s strani ministra, pristojnega za izobraževanje.

 

 1. člen
  (vročanje dokumentov v postopku vrednotenja in priznavanja izobraževanja)

Ne glede na določbo sedmega odstavka 7. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) se v času epidemije dokumenti v postopku vrednotenja izobraževanja, vključno z izdanim mnenjem, lahko vročajo prosilcu po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto prosilca mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

 

 1. člen
  (enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine oseb)

(1) S tem členom se za izboljšanje socialnega položaja drugih ranljivih skupin oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljeni nevarnostim epidemije, ureja izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka.

(4) Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 eurov se izplača vsem rednim študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji do 30. aprila 2020.

(5) Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna.

(6) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

(7) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine ne plača dohodnina.

 

Zavedamo se, da prihaja do različnih interpretacij PRI in povezanega diplomskega dela v 46. členu, vendar je v 45. členu jasno navedeno, da študenti lahko koristijo pravico do podaljšanja statusa študenta do 1 leta, v kolikor ne bodo mogli opraviti študijskih obveznosti.

V tem trenutku nimamo dodatnih informacij glede načina in postopka izplačevanja solidarnostnega dodatka študentom. Ko prejmemo več informacij, Vam jih posredujemo.

 

Želimo pa še poudariti, da nas čaka 2. del ukrepov, kjer pa upamo, da bodo predložene amandmaje sprejeli.