Predlogi kandidatov za volitve v organe VSŠ TŠC Maribor (2023)

V študijskem letu 2023/24 bomo izvedli tajne volitve v naslednje organe šole:

 1. Študentski svet TŠC Maribor = 5 študentov (1 leto)
 2. Svet zavoda TŠC Maribor = 3 študenti (3 leta)
 3. Strateški svet VSŠ TŠC Maribor = 2 študenta +1 diplomant (6 let)
 4. Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ TŠC Maribor = 2 študenta (2 leti)
 5. Komisija za kakovost zavoda TŠC Maribor = 2 študenta (2 leti)

Vaš glas oddajte v spletni glasovnici še danes oz. najkasneje do ponedeljka, 13. novembra 2023.

Študentski svet.

Študentski svet je predstavniški organ študentov Višje strokovne šole TŠC Maribor. Sestavlja ga 5 predstavnikov študentov prvega in/ali drugega letnika, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta. Člani Študentskega sveta zastopajo študente v organih šole (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateški svet, svet zavoda) in podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

Naloge študentskega sveta:

 • obravnava in daje pristojnim organom šole mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • daje mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja,
 • daje mnenje o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole,
 • sprejema in izvaja program obštudijskih interesnih dejavnosti študentov ter organizira in vodi izvajanje teh dejavnosti,
 • obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti,
 • obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih interesnih dejavnostih ter organizira in vodi izvajanje teh dejavnosti,
 • skrbi za povezavo študentov Višje strokovne šole TŠC Maribor s študentskimi organizacijami v Republiki Sloveniji, Evropski skupnosti in po svetu.

Svet zavoda TŠC Maribor.

Študenti, ki bodo izvoljeni v Svet zavoda TŠC bodo hkrati imenovani v Študentski svet, ki je predstavniški organ študentov Višje strokovne šole TŠC Maribor. Sestavlja ga 5 predstavnikov študentov prvega in/ali drugega letnika, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta. Člani Študentskega sveta zastopajo študente v organih šole (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateški svet, svet zavoda) in podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

Naloge sveta zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom študenta višje šole kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost študentov, in
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
 • Za izvedbo določene naloge lahko svet zavoda imenuje delovno skupino, ki jo običajno sestavljajo trije člani, ki med sabo izberejo vodjo. Imenovanje članov, naloge, roke in druge zadolžitve delovne skupine sprejme svet zavoda s sklepom.

Člani sveta zavoda imajo pravico:

 • prisostvovati sejam, predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda in odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu,
 • postaviti svetu zavoda, ravnatelju ali drugemu strokovnemu delavcu, predlagatelju vprašanja, pobude in predloge, ki se nanašajo na delo sveta zavoda, na delo zavoda in na predloge odločitev, ki naj bi jih sprejel svet zavoda,
 • predlagati sklepe in glasovati o predlaganih sklepih, mnenjih in predlogih sveta zavoda,
 • predlagati kandidate za predsednika in namestnika (podpredsednika) sveta zavoda ter kandidate za člane delovnih teles,
 • kandidirati za predsednika in namestnika (podpredsednika) sveta zavoda ter za člana delovnih teles,
 • aktivno sodelovati v razpravah in odločanju sveta zavoda ter
 • uresničevati druge pravice v skladu s poslovnikom.
 • Na vsaki seji sveta zavoda naj bi bila predvidena posebna točka dnevnega reda za predloge, pobude in vprašanja članov ter čas za njihovo postavljanje in dajanje odgovorov nanje. Na zastavljeno vprašanje se lahko odgovori na seji, če to ni mogoče pa (pisno) v za to določenem roku.

Člani sveta zavoda imajo dolžnost:

 • udeleževati se sej sveta zavoda,
 • zastopati organ, katerega predstavnik je, v svetu zavoda,
 • prenašati pobude, želje in predloge organa, katerega predstavnik je, v svetu zavoda,
 • izvrševati druge dolžnosti v skladu s tem poslovnikom,
 • varovati uradno tajnost. O tem katero gradivo ali podatek velja za uradno tajnost, odloči na predlog ravnatelja, v skladu z aktom o ustanovitvi šole, predsednik sveta zavoda. Gradivo mora nositi oznako, da je tajno.
 • Vse pravice in dolžnosti so zelo pomembne, kljub temu pa lahko v posameznih primerih nastopijo težave. Marsikateri svet zavoda se sooča s težavo, ko se kateri od njegovih članov vztrajno izogiba udeležbi na sejah, zaradi njegove neudeležbe pa lahko v posameznih primerih nastanejo nepopravljive posledice za delovanje sveta zavoda. To velja še posebej v primerih ugotavljanja sklepčnosti in odločanja v zadevah, v katerih so mnenja članov parno razdeljena.

Strateški svet.

Strateški svet sprejme dolgoročni razvojni program šole v soglasju s svetom zavoda oziroma upravnim odborom gospodarske družbe. Pri sprejemanju letnega delovnega načrta šole svet zavoda ne more uveljaviti odločitev, ki so v nasprotju s predlogom strateškega sveta. Ob neskladju ocen finančnih možnosti oziroma posledic predloga letnega delovnega načrta, je treba uskladiti stališča obeh organov. O letnem delovnem načrtu dokončno odloči svet zavoda oziroma upravni odbor gospodarske družbe. Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole.

Naloge strateškega sveta:

 • sprejme dolgoročni razvojni program šole,
 • predlaga nadstandardne programe,
 • predlaga letni delovni načrt šole,
 • predlaga finančni načrt šole,
 • spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija,
 • obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študenti ter
 • opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom.

Strateški svet sprejme dolgoročni razvojni program šole v soglasju s svetom zavoda oziroma upravnim odborom gospodarske družbe. Pri sprejemanju letnega delovnega načrta šole svet zavoda ne more uveljaviti odločitev, ki so v nasprotju s predlogom strateškega sveta. Ob neskladju ocen finančnih možnosti oziroma posledic predloga letnega delovnega načrta, je treba uskladiti stališča obeh organov. O letnem delovnem načrtu dokončno odloči svet zavoda oziroma upravni odbor gospodarske družbe. Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti / Komisija za kakovost zavoda TŠC Maribor.

Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: nacionalna agencija) in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
 • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
 • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter
 • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.