Izjava Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Na področju izobraževanja in znanosti  je glavni cilj tega prvega paketa predlaganih ukrepov zagotavljati pravice do izobraževanja in znanstvenega dela tudi v izrednih razmerah, ko organizirane oblike procesa niso možne.

S tem namenom predlagani ukrepi zagotavljajo pogoje za nadaljnji potek izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega procesa na daljavo, prav tako pa tudi pogoje za zaključek tako šolskega kot študijskega leta.

Naštevamo nekaj ključnih točk:

Srednje, višješolsko in izobraževanje odraslih:
Izobraževanje na daljavo in druge organizirane oblike dela na daljavo z dijaki in študenti potekajo v skladu s potrjenim šolskim koledarjem in nadomeščajo običajno izvedbo učnega procesa v razredu.

Če bo zaradi trajanja izrednih razmer to potrebno, bo s ciljem po zagotavljanju pravic dijakom in študentom potrebno prilagoditi načine preverjanja znanja, pridobivanja in zaključevanja ocen, odločanja o napredovanju, rokov za izdajo ter razdelitev spričeval in drugih listin, načinov in rokov za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja. To v skladu s pristojnostmi določi ministrica.

Če zaradi epidemije COVID-19 dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim le-to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.

Če dijakom in vajencem ni bilo omogočeno opravljanje obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se jim le-te priznajo kot opravljene.

Študenti
Študenti višješolskega in visokošolskega študija, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, pridobijo pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu.

Vsem rednim študentom in študentkam, ki imajo prebivališče v RS, se do 30. aprila izplača krizni dodatek v višini 150 evrov.

Pouk na daljavo se za vse ravni izobraževanja nadaljuje tudi v prihodnje, in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa. Kdaj bo to, pa bo odločila zdravstvena stroka.

https://www.gov.si/novice/2020-03-29-izjava-ministrstva-za-izobrazevanje-znanost-in-sport-ob-prvem-interventnem-paketu/, zapisano 29.3.2020