ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavljen javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020. Namenjen je novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

 • izkazati vsaj en izjemni dosežek IN hkrati
 • ustrezen šolski uspeh.


Izjemni dosežki

 • Vlagatelj, ki bo v šolskem letu 2019/2020 vpisan v prvi letnik izobraževanja, lahko uveljavlja izjemne dosežke iz zadnjih dveh šolskih let iz predhodne ravni izobraževanja.
 • Vlagatelj, ki bo v šolskem letu 2019/2020 vpisan v višji letnik izobraževanja, lahko uveljavlja izjemne dosežke, ki jih je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katerega uveljavlja štipendijo.
 • Točkovanje dosežkov:
  • Kot najvišja mesta na državnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 10 točkami.
  • Kot priznanja na državnem tekmovanju štejeta zlato priznanje (ali prva nagrada), ki se točkuje s 5 točkami, in srebrno priznanje (ali druga nagrada), ki se točkuje z 2 točkama.
  • Kot izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih štejejo doseženo 1. do vključno 3. mesto na tekmovanju ali podeljeno zlato oziroma srebrno priznanje.


Šolski uspeh

Kot šolski uspeh štejejo:

 • izjemen splošni uspeh na maturi (zlata matura), ki ga lahko vlagatelj uveljavlja le ob neposrednem prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja, ob prvem vpisu na višješolski ali visokošolski študij, pri čemer mora vlagatelj izkazati, da je dosegel:
  • najmanj 30 točk pri splošni maturi ali
  • najmanj 21 točk pri poklicni maturi
 • za dokazilo o šolskem uspehu v osnovni šoli šteje spričevalo zaključnega razreda osnovne šole. Povprečna ocenanajmanj 4,70 v zaključnem razredu osnovne šole, in jo lahko uveljavljajo le vlagatelji v skupini OŠ,
 • za dokazilo o šolskem uspehu v srednji šoli šteje spričevalo zadnjega zaključenega letnika. Povprečna ocena v srednješolskem izobraževanjunajmanj 4,10 v zadnjem zaključenem letniku SŠ (lahko uveljavljajo le vlagatelji v skupini SŠ).

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska 20
1000 Ljubljana
»Zoisova štipendija – novi«.

Rok za oddajo vlog je:

 • petek, 6. 9. 2019, za dijake in
 • ponedeljek, 7. 10. 2019, za študente.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.


Zahtevana dokumentacija

Za prijavo na javni razpis mora vlagatelj predložiti:

 1. izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020; v primeru mladoletnega vlagatelja morata obrazec podpisati vlagatelj in zakoniti zastopnik;
 2. fotokopije dokazil o izjemnih dosežkih, ki jih uveljavlja, vključno z dokazili za vsak izjemni dosežek, da ta izpolnjuje predpisane pogoje;
 3. potrdilo o šolskem uspehu ali fotokopijo maturitetnega spričevala, iz katerega je razvidno število doseženih točk;
 4. potrdilo dijaškega oziroma študentskega doma o bivanju, če vlagatelj biva v dijaškem ali študentskem domu in za bivanje ne prejema subvencije;
 5. fotokopijo odločbe ali sklepa pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.


Dodatne informacije
so na voljo: